NEWS

[DEVEPXRESS] Hướng dẫn phân trang dữ liệu trên GridView Winform

[DEVEPXRESS] Hướng dẫn phân trang dữ liệu trên GridView Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7091 22:09:21, 03/10/2021DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách phân trang dữ liệu trên GridView Devexpress C#, Winform sử dụng Database Sqlserver.

[DEVEXPRESS] How to Pagination Gridview Winform

Vậy Pagination là gì?

Pagination là quá trình kết nối một chuỗi các trang có nội dung tương tự hoặc ngay cả khi một nội dung được chia thành nhỏ các trang riêng biệt để tạo trải nghiệm người dùng tốt hơn.

phan-trang

Thường kỹ thuật này, các bạn thường được thấy trên Website, do dữ liệu hiển thị trên website hạn chế. Trên Winform ứng dụng Desktop thì các bạn ít thấy.

Tuy nhiên, nếu các bạn làm việc với dữ liệu lớn vài trăm triệu dòng record, thì cách phân trang là cách tối ưu để các bạn hiển thị dữ liệu giúp cho người dùng trải nghiệm tốt, không phải chờ đợi lâu.

Giao diện demo ứng dụng phân trang Gridview Devexpress C#:

PagnigationGridView_THUMB

Các bạn có thể xem Demo ở video bên dưới:

Full source code c#:

using DevExpress.XtraBars;
using DevExpress.XtraEditors;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using VBSQLHelper;

namespace PagnigationGridView
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    private BindingSource phoneBindingSource;
    private DataTable dataTable;
    private int rows = 0;
    private int _currentPage = 0;
    private int pageNumber = 0;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      phoneBindingSource = new BindingSource(this.components);
      gridView1.OptionsCustomization.AllowFilter = false;
      gridView1.OptionsCustomization.AllowGroup = false;
      gridView1.OptionsCustomization.AllowSort = false;
      gridView1.OptionsFind.AllowFindPanel = false;
      gridView1.OptionsView.ShowGroupPanel = false;
    }
    public int _offset;

    public DataTable LoadDateByOffset(int offset, int size)
    {
      string selectCommandText = @"
          select id, phone
          from tbl_phone
          order by id
          offset @offset rows
          fetch next @size rows only
      ";
      _offset = offset;
      return SQLHelper.ExecQueryDataAsDataTable(selectCommandText, new { offset = offset, size = size });
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      _offset = 0;
      _currentPage = 1;
      dataTable = LoadDateByOffset(_offset, PageSize);
      phoneBindingSource.DataSource = dataTable;
      gridControl1.DataSource = phoneBindingSource;
      rows = Convert.ToInt32(SQLHelper.ExecQuerySacalar("select count(*) from tbl_phone"));
      pageNumber = rows % PageSize != 0 ? rows / PageSize + 1 : rows / PageSize;
      bar_pagnigation.Caption = $"Trang {_currentPage}/{pageNumber}";
    }


    private int fPageSize = 10;
    public int PageSize
    {
      get { return fPageSize; }
      set { fPageSize = value; }
    }

    

    private void PageSizeEditor_EditValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      BarEditItem editor = (BarEditItem)sender;
      if(editor.EditValue.ToString() == "All Records")
      {
        PageSize = rows;        
      }
      else
      {
        PageSize = int.Parse((string)editor.EditValue);
      
      }
      _offset = 0;
      _currentPage = 1;
      dataTable = LoadDateByOffset(_offset, PageSize);
      phoneBindingSource.DataSource = dataTable;
      pageNumber = rows % PageSize != 0 ? rows / PageSize + 1 : rows / PageSize;
      bar_pagnigation.Caption = $"Trang {_currentPage}/{pageNumber}";
    }

    private void gridControl1_EmbeddedNavigator_ButtonClick(object sender, NavigatorButtonClickEventArgs e)
    {
      if (e.Button.ButtonType != NavigatorButtonType.Custom) return;
      e.Handled = true;
      
      string tag = (string)e.Button.Tag;
      switch (tag)
      {
        case "NextPage":
          _offset += PageSize;
          _currentPage++;
          break;
        case "PrevPage":
          _offset -= PageSize;
          _currentPage--;
          break;
      }
     
      bar_pagnigation.Caption = $"Trang {_currentPage}/{pageNumber}";
      _offset = Math.Max(0, _offset);
      gridControl1.EmbeddedNavigator.Buttons.CustomButtons[0].Enabled = _offset > 0;
      dataTable = LoadDateByOffset(_offset, PageSize);
      phoneBindingSource.DataSource = dataTable;
      gridControl1.EmbeddedNavigator.Buttons.CustomButtons[1].Enabled = dataTable.Rows.Count == PageSize;
    }

    private void bar_previous_ItemClick(object sender, ItemClickEventArgs e)
    {   
      _offset -= PageSize;
      _currentPage--;
      bar_pagnigation.Caption = $"Trang {_currentPage}/{pageNumber}";
      _offset = Math.Max(0, _offset);
      bar_previous.Enabled = gridControl1.EmbeddedNavigator.Buttons.CustomButtons[0].Enabled = _offset > 0;
      dataTable = LoadDateByOffset(_offset, PageSize);
      phoneBindingSource.DataSource = dataTable;
      bar_next.Enabled = gridControl1.EmbeddedNavigator.Buttons.CustomButtons[1].Enabled = dataTable.Rows.Count == PageSize;
    }

    private void bar_next_ItemClick(object sender, ItemClickEventArgs e)
    { 
      _offset += PageSize;
      _currentPage++;
      bar_pagnigation.Caption = $"Trang {_currentPage}/{pageNumber}";
      _offset = Math.Max(0, _offset);
       bar_previous.Enabled = gridControl1.EmbeddedNavigator.Buttons.CustomButtons[0].Enabled = _offset > 0;
      dataTable = LoadDateByOffset(_offset, PageSize);
      phoneBindingSource.DataSource = dataTable;
      bar_next.Enabled = gridControl1.EmbeddedNavigator.Buttons.CustomButtons[1].Enabled = dataTable.Rows.Count == PageSize;
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEPXRESS] Hướng dẫn phân trang dữ liệu trên GridView Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7091 22:09:21, 03/10/2021DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.