NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn thêm command Button Edit và Delete trên Gridview C#

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn thêm command Button Edit và Delete trên Gridview C#
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 320 09:03:53, 03/07/2021DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách thêm Button Edit và Delete command trên Gridview Devexpress C#.

[DEVEXPRESS] Add Button Edit and Delete Command in Gridview C#

Ở bài viết này, mình sẽ sử dụng chức năng Inline Update trên Gridview của Devexpress.

Giao diện demo của ứng dụng C#:

inline_update_gridview_csharp

Ở giao diện trên các bạn thấy, khi mình click vào button Edit ở dòng nào thì sẽ hiện thị Form Inline ở dưới dòng đó, để cho phép các bạn cập nhật dữ liệu.

Các bạn có thể xem video demo ứng dụng:

Full source Code c#:

using DevExpress.XtraEditors;
using DevExpress.XtraEditors.Controls;
using DevExpress.XtraEditors.Repository;
using DevExpress.XtraGrid;
using DevExpress.XtraGrid.Columns;
using DevExpress.XtraGrid.Views.Grid;
using DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.ViewInfo;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace EditRemoveCommandGridview
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }  
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      var data = new DataTable();
      data.Columns.Add("id", typeof(string));
      data.Columns.Add("name", typeof(string));
      data.Columns.Add("address", typeof(string));
      data.Rows.Add("MASV001", "Nguyễn Thảo", "Vũng Tàu");
      data.Rows.Add("MASV002", "Nguyễn Đình Tuyên", "Quảng Bình");
      data.Rows.Add("MASV003", "Nguyễn Phương Nhi", "Kiên Giang");
      data.Rows.Add("MASV004", "Nguyễn Thị Cẩm Tú", "TP.HCM");
      data.Rows.Add("MASV005", "Cái Trí Minh", "Đồng Nai");
      data.Rows.Add("MASV006", "Võ Sơn Băng", "Vĩnh Long");
      gridControl1.DataSource = data;

      gridView.EditFormPrepared += GridView_EditFormPrepared;

      RepositoryItemButtonEdit commandsEdit = new RepositoryItemButtonEdit { AutoHeight = false, Name = "CommandsEdit", TextEditStyle = TextEditStyles.HideTextEditor };
      commandsEdit.Buttons.Clear();

      commandsEdit.Buttons.AddRange(new EditorButton[] {
        new EditorButton(ButtonPredefines.Glyph, "Sửa", -1, true, true, false, ImageLocation.MiddleLeft, imageCollection.Images[0]),
        new EditorButton(ButtonPredefines.Glyph, "Xóa", -1, true, true, false, ImageLocation.MiddleLeft, imageCollection.Images[1])});


      GridColumn _commandsColumn = gridView.Columns.AddField("Hành động");
      _commandsColumn.UnboundDataType = typeof(object);
      _commandsColumn.Visible = true;
      _commandsColumn.Width = 45;


      _commandsColumn.OptionsEditForm.Visible = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.False;

      gridView.CustomRowCellEdit += (s, ee) =>
      {
        if (ee.RowHandle == gridView.FocusedRowHandle && ee.Column == _commandsColumn)
          ee.RepositoryItem = commandsEdit;
      };    


      gridView.CustomRowCellEditForEditing += (s, ee) =>
      {
        if (ee.RowHandle == gridView.FocusedRowHandle && ee.Column == _commandsColumn)
          ee.RepositoryItem = commandsEdit;
      };


      gridView.ShowingEditor += (s, ee) =>
      {
        ee.Cancel = gridView.FocusedColumn != _commandsColumn;
      };

      gridView.OptionsEditForm.ShowOnDoubleClick = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.False;
      gridView.OptionsEditForm.ShowOnEnterKey = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.False;
      gridView.OptionsEditForm.ShowOnF2Key = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.False;
      gridView.OptionsBehavior.EditingMode = GridEditingMode.EditFormInplace;


      commandsEdit.ButtonClick += (s, ee) =>
      {
        switch (ee.Button.Caption)
        {
          case "Sửa":

            gridView.CloseEditor();
            gridView.ShowEditForm();
            break;
          case "Xóa":
            var fullname = gridView.GetFocusedDataRow()["name"].ToString();
            var dlg = XtraMessageBox.Show($"Bạn có chắc chắn muốn xóa {fullname} ?", "Cảnh báo", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Warning);
            if(dlg == DialogResult.Yes)
              gridControl1.BeginInvoke(new MethodInvoker(() => { gridView.DeleteRow(gridView.FocusedRowHandle); }));
            break;
        }
      };    }

    private void GridView_EditFormPrepared(object sender, EditFormPreparedEventArgs e)
    {      
      Control ctrl = MyExtenstions.FindControl(e.Panel, "Update");
      if (ctrl != null)
      {
        ctrl.Text = "Cập nhật";
        (ctrl as SimpleButton).ImageOptions.Image = imageCollection.Images[2];
      }
        
      ctrl = MyExtenstions.FindControl(e.Panel, "Cancel");
      if (ctrl != null)
      {
        (ctrl as SimpleButton).ImageOptions.Image = imageCollection.Images[3];
        ctrl.Text = "Đóng";      
      }
    }
  }

  public static class MyExtenstions
  {

    public static Control FindControl(this Control root, string text)
    {
      if (root == null) throw new ArgumentNullException("root");
      foreach (Control child in root.Controls)
      {
        if (child.Text == text) return child;
        Control found = FindControl(child, text);
        if (found != null) return found;
      }
      return null;
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: add edit command gridview c#edit and delete in gridview c#crud gridview devexpress c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn thêm command Button Edit và Delete trên Gridview C#
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 320 09:03:53, 03/07/2021DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

.