NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng MailMerge kèm Hình ảnh trên Winform

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng MailMerge kèm Hình ảnh trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2598 08:39:15, 27/04/2023DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách sử dụng Mail Merge có kèm hình ảnh trên Devexpress C#, Winform.

[DEVEXPRESS] How to MailMerge with Image in Winform C#

Dưới đây, là hình ảnh giao diện demo ứng dụng:

mail_merge_thumb

Source code C#:

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Printing;
using System.Linq;
using System.Reflection;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using DevExpress.Office.Services;
using DevExpress.XtraRichEdit;
using DevExpress.XtraRichEdit.API.Native;
using DevExpress.XtraPrinting;
using DevExpress.XtraPrinting.BarCode;
using System.IO;
using System.Drawing.Imaging;
using System.Runtime.InteropServices;
using static ListBoxTemplate.Form1;

namespace MailmergeBarcode
{
  public partial class DevexpressMailMerge : Form
  {
    BarCodeStreamProvider provider;
    public Employee _employee;

    public DevexpressMailMerge(Employee employee)
    {
      InitializeComponent();
      this._employee = employee;
    }

    void RegisterBarCodeProvider(RichEditDocumentServer server, List<Employee> data)
    {
      IUriStreamService uriService = (IUriStreamService)server.GetService(typeof(IUriStreamService));
      provider = new BarCodeStreamProvider(data);
      uriService.RegisterProvider(provider);
    }

    private void btnMergeOption_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      RichEditDocumentServer server = new RichEditDocumentServer();
      
      string appPath = Application.ExecutablePath.Substring(0, Application.ExecutablePath.LastIndexOf("\\"));
      string filestr = appPath + @"\certificate.docx";
      server.LoadDocument(filestr, DocumentFormat.Doc);
      var listDaa = new List<Employee>();
      listDaa.Add(_employee);
     
      RegisterBarCodeProvider(server, listDaa);
      server.Options.MailMerge.DataSource = listDaa;
      server.Options.MailMerge.ViewMergedData = true;
      server.Document.Fields.Update();
      MailMergeOptions myMergeOptions = server.Document.CreateMailMergeOptions();
      myMergeOptions.FirstRecordIndex = 0;
      myMergeOptions.LastRecordIndex = 2;
      myMergeOptions.MergeMode = MergeMode.NewSection;
      server.Document.MailMerge(myMergeOptions, richEditControl2.Document);
    }

    private void DevexpressMailMerge_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      btnMergeOption_Click(null, null);
    }
  }
}public class BarCodeStreamProvider : IUriStreamProvider
{
  const string prefix = "\\img://";
  List<Employee> _sampleData;
  public BarCodeStreamProvider(List<Employee> sampleData)
  {
    _sampleData = sampleData;
  }
  #region IUriStreamProvider Members
  public Stream GetStream(string uri)
  {
    if (!uri.StartsWith(prefix))
      return null;
    string value = uri.Substring(prefix.Length);
    var isExisted = _sampleData.Any(x => x.url == value);
    
    if (!isExisted) {
      return null;
    }
    
     
    return ResizeImageFromLocalUri(Application.StartupPath + "\\" + value);
    

  }

  public MemoryStream ResizeImageFromLocalUri(string uri)
  {
    
    Image originalImage = Image.FromFile(uri);  
    int newWidth = 80;
    int newHeight = (int)((float)originalImage.Height / originalImage.Width * newWidth);   
    Bitmap resizedImage = new Bitmap(newWidth, newHeight);
  
    using (Graphics g = Graphics.FromImage(resizedImage))
    {
      g.InterpolationMode = System.Drawing.Drawing2D.InterpolationMode.HighQualityBicubic;
      g.DrawImage(originalImage, 0, 0, newWidth, newHeight);
    }
    MemoryStream memoryStream = new MemoryStream();
    resizedImage.Save(memoryStream, ImageFormat.Jpeg);
    
    originalImage.Dispose();
    resizedImage.Dispose();  
    memoryStream.Position = 0;
    
    return memoryStream;
  }
  #endregion
}

Ở file word template khi các bạn muốn merge hình ảnh vào, chúng ta sử dụng: "INCLUDE PICTURE"

Chi tiết mình có hướng dẫn ở Video dưới đây:

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng MailMerge kèm Hình ảnh trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2598 08:39:15, 27/04/2023DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.