NEWS

[DEVEXPRESS] Thiết lập mặc định chế độ lọc contain string trên Gridview C#

[DEVEXPRESS] Thiết lập mặc định chế độ lọc contain string trên Gridview C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4038 09:18:12, 03/09/2020DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách thiết lập chế độ lọc mặc định trên Gridview của Devexpress C# Winform.

[DEVEXPRESS] Set Default Contain Filter GridView C#

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng:

filter_contain

Từ phiên Devexpress 17.2 trở lên thì Devepxress đã có thay đổi thêm vào tính năng filter.

Khi dữ liệu trên gridview không phải là string thì mặc định nó sẽ filter theo Value, chứ không filter theo dạng Display Text.

Nên khi tìm kiếm chúng ta phải gõ chính xác thì dữ liệu filter mới show ra.

Trong bài viết này, mình sẽ chỉnh tất cả các cột column về dạng filter DisplayText và set mặc định lọc theo dạng Contain

Full source code Change Filter Mode Devexpress:

using DevExpress.XtraGrid;
using DevExpress.XtraGrid.Columns;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace setFilterAllContain
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    Dictionary<GridColumn, ColumnFilterMode> dic_filter_type;

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      var table = new DataTable();
      table.Columns.Add("id", typeof(int));
      table.Columns.Add("name", typeof(string));
      table.Columns.Add("date", typeof(DateTime));

      table.Rows.Add(1, "Nguyễn Thảo", Convert.ToDateTime("1988-03-28"));
      table.Rows.Add(2, "Nguyễn Đình Tuyên", Convert.ToDateTime("1988-06-26"));
      table.Rows.Add(3, "Nguyễn Thị Cẩm Tú", Convert.ToDateTime("1987-08-26"));
      table.Rows.Add(4, "Nguyễn Phương Nhi", Convert.ToDateTime("2020-08-11"));
      table.Rows.Add(5, "Nguyễn Hoàng MInh", Convert.ToDateTime("1988-10-28"));

      gridControl1.DataSource = table;
      dic_filter_type = new Dictionary<GridColumn, ColumnFilterMode>();
      foreach (GridColumn gridColumn in gridView1.Columns)
      {
        dic_filter_type.Add(gridColumn, gridColumn.FilterMode);
        
      }


    }

    private void simpleButton1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      foreach (GridColumn gridColumn in gridView1.Columns)
      {
        gridColumn.FilterMode = ColumnFilterMode.DisplayText;
        gridColumn.OptionsFilter.AutoFilterCondition = AutoFilterCondition.Contains;
      }
    }

    private void simpleButton2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      foreach (GridColumn gridColumn in gridView1.Columns)
      {
        foreach (var item in dic_filter_type)
        {
          if(gridColumn == item.Key)
          {
            gridColumn.FilterMode = item.Value;
          }
        }
      }
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Thiết lập mặc định chế độ lọc contain string trên Gridview C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4038 09:18:12, 03/09/2020DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.