NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng TileBar viết ứng dụng duyệt hình ảnh Winform

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng TileBar viết ứng dụng duyệt hình ảnh Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4267 19:23:01, 07/01/2021DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng TileBar trong Devexpress C# Winform, để viết ứng dụng PhotoViewer.

[DEVEXPRESS] Using TileBar C#

Trong ứng dụng này, mình sẽ load hình ảnh từ folder img trong thư mục gốc ứng dụng để load danh sách nhân viên lên.

Ở bên dưới, mình sẽ dùng một Radio Group để phân trang các hình ảnh.

tilebar_devexpress

Giao diện demo ứng dụng Photo Viewer sử dụng Tilebar Devexpress C# Winform:

Paper_Navigation_devexpress

Ở phía trên mình có sử dụng một combobox để hiển thị vị trí Alignment của Radio Group.

Khi chọn vào hình ảnh, thì mình sẽ mở form mới chứa hình ảnh đó.

Đồng thời, mình sử dụng class overlay FormMain để làm nổi bật hình mình mới chọn lên.

Source code Tilebar PhotoViewer Devexpress C#:

using DevExpress.Utils;
using DevExpress.XtraBars.Navigation;
using DevExpress.XtraEditors;
using DevExpress.XtraEditors.Controls;
using HOB_2015.Module;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Paper_Navigation
{
  public partial class Form1 : XtraForm
  {
   
    public FrmViewImage dialog;
    private static Form1 _defaultInstance;
    public static Form1 Instance
    {
      get
      {
        if (_defaultInstance == null)
        {
          _defaultInstance = new Form1();
        }
        return _defaultInstance;
      }
      set => _defaultInstance = value;
    }
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();     
      this.Activated += Form1_Activated;
      
    }

    private void Form1_Activated(object sender, EventArgs e)
    {
      if (dialog != null)
      {
        dialog.Close();
        OverlayFormShow.Instance.CloseProgressPanel();
      }
    }

    public void AddCard()
    {
      int index = 0;      
      DirectoryInfo dirInfo = new DirectoryInfo("img");
      foreach (var fileInfo in dirInfo.GetFiles("*.jpg"))
      {
        var tileBarItem = new TileBarItem();
        this.tileBarGroup1.Items.Add(tileBarItem);
        var tileItemElement = new TileItemElement();
        tileBarItem.DropDownOptions.BeakColor = Color.Empty;
        tileItemElement.ImageOptions.Image = Image.FromFile(fileInfo.FullName);
        tileItemElement.ImageOptions.ImageAlignment = TileItemContentAlignment.MiddleCenter;
        tileItemElement.ImageOptions.ImageScaleMode = TileItemImageScaleMode.ZoomInside;
        tileItemElement.ImageOptions.ImageToTextAlignment = TileControlImageToTextAlignment.Top;
        tileItemElement.ImageOptions.ImageToTextIndent = 1;
        tileItemElement.Text = fileInfo.Name;
        tileItemElement.TextAlignment = TileItemContentAlignment.BottomCenter;
        tileBarItem.Elements.Add(tileItemElement);
        tileBarItem.Id = index;
        tileBarItem.ItemSize = DevExpress.XtraBars.Navigation.TileBarItemSize.Wide;
        tileBarItem.Name = "tileBarItem" + index;
        tileBarItem.ShowItemShadow = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.False;
        index++;
        tileBarItem.ItemClick += (s,e) => { TileBarItem_ItemClick(s, e, fileInfo); };
      }
      
    }

    private void TileBarItem_ItemClick(object sender, TileItemEventArgs e, FileInfo fileInfo)
    {     
      dialog = new FrmViewImage(fileInfo); 
      dialog.Show();
      OverlayFormShow.Instance.ShowFormOverlay(this);
    }

    public void InitPageNavigation()
    {
      radioGroupPager.BackColor = Color.Transparent;
      radioGroupPager.Properties.BorderStyle = BorderStyles.NoBorder;
      radioGroupPager.Properties.ItemsLayout = RadioGroupItemsLayout.Flow;
      (radioGroupPager as IPagerControl).PageNavigationClient = tileBar1;
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      AddCard();
      InitPageNavigation();
      comboItemAlign.EditValueChanged += ComboItemAlign_EditValueChanged;
      comboItemAlign.Properties.Items.AddRange(Enum.GetValues(typeof(RadioItemHorzAlignment)));
      comboItemAlign.Properties.Items.Remove(RadioItemHorzAlignment.Justify);
      comboItemAlign.EditValue = RadioItemHorzAlignment.Center;
    }

    private void ComboItemAlign_EditValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      radioGroupPager.Properties.ItemHorzAlignment = (RadioItemHorzAlignment)comboItemAlign.EditValue;
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng TileBar viết ứng dụng duyệt hình ảnh Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4267 19:23:01, 07/01/2021DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.