NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn thêm checkbox Button in Band GridView

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn thêm checkbox Button in Band GridView
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 17354 09:20:59, 02/03/2018DEVEXPRESS   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng checkbox chọn nhiều dòng dữ liệu trong Band GridView Devexpress.

Theo compoment mặc định của Devexpress, thì Checkbox select chỉ support cho gridview, còn đối với Band GridView và Advance GridView thì Devexpress mặc định không có hỗ trợ.

Để sử dụng được checkbox cho bạn GridView mình sẽ cung cấp cho các bạn một Class CheckMarkSelection.cs để hiện thị checkbox.

Dưới đây là Demo ứng dụng:

check box band gridview Devexpress C#

 

+ Đầu tiên các bạn cần import class CheckMarkSelection.cs file như sau:

using System;
using System.Drawing;
using System.Collections;
using System.Windows.Forms;
using DevExpress.XtraGrid;
using DevExpress.XtraGrid.Columns;
using DevExpress.XtraEditors.Controls;
using DevExpress.XtraEditors.Repository;
using DevExpress.XtraGrid.Views.Base;
using DevExpress.XtraGrid.Views.Grid;
using DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.ViewInfo;
using DevExpress.Utils.Drawing;
using DevExpress.XtraGrid.Views.BandedGrid;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.Data;

namespace DevExpress.XtraGrid.Selection
{

  public class GridCheckMarksSelection
  {
    protected BandedGridView _view;
    protected ArrayList selection;
    BandedGridColumn column;
    RepositoryItemCheckEdit edit;
    const int CheckboxIndent = 4;

    public GridCheckMarksSelection()
    {
      selection = new ArrayList();
    }

    public GridCheckMarksSelection(BandedGridView view)
      : this()
    {
      View = view;
    }
    public BandedGridView View
    {
      get { return _view; }
      set
      {
        if (_view != value)
        {
          Detach();
          Attach(value);
        }
      }
    }
    public BandedGridColumn CheckMarkColumn { get { return column; } }

    public int SelectedCount { get { return selection.Count; } }
    public object GetSelectedRow(int index)
    {
      return selection[index];
    }
    public int GetSelectedIndex(object row)
    {
      return selection.IndexOf(row);
    }
    public void ClearSelection()
    {
      selection.Clear();
      Invalidate();
    }
    public void SelectAll()
    {
      selection.Clear();
      // fast (won't work if the grid is filtered)
      //if(_view.DataSource is ICollection)
      //	selection.AddRange(((ICollection)_view.DataSource));
      //else
      // slow:
      for (int i = 0; i < _view.DataRowCount; i++)
        selection.Add(_view.GetRow(i));
      Invalidate();
    }
    public void SelectGroup(int rowHandle, bool select)
    {
      if (IsGroupRowSelected(rowHandle) && select) return;
      for (int i = 0; i < _view.GetChildRowCount(rowHandle); i++)
      {
        int childRowHandle = _view.GetChildRowHandle(rowHandle, i);
        if (_view.IsGroupRow(childRowHandle))
          SelectGroup(childRowHandle, select);
        else
          SelectRow(childRowHandle, select, false);
      }
      Invalidate();
    }
    public void SelectRow(int rowHandle, bool select)
    {
      SelectRow(rowHandle, select, true);
    }
    public void InvertRowSelection(int rowHandle)
    {
      if (View.IsDataRow(rowHandle))
      {
        SelectRow(rowHandle, !IsRowSelected(rowHandle));
      }
      if (View.IsGroupRow(rowHandle))
      {
        SelectGroup(rowHandle, !IsGroupRowSelected(rowHandle));
      }
    }
    public bool IsGroupRowSelected(int rowHandle)
    {
      for (int i = 0; i < _view.GetChildRowCount(rowHandle); i++)
      {
        int row = _view.GetChildRowHandle(rowHandle, i);
        if (_view.IsGroupRow(row))
        {
          if (!IsGroupRowSelected(row)) return false;
        }
        else
          if (!IsRowSelected(row)) return false;
      }
      return true;
    }
    public bool IsRowSelected(int rowHandle)
    {
      if (_view.IsGroupRow(rowHandle))
        return IsGroupRowSelected(rowHandle);

      object row = _view.GetRow(rowHandle);
      return GetSelectedIndex(row) != -1;
    }

    protected virtual void Attach(BandedGridView view)
    {
      if (view == null) return;
      selection.Clear();
      this._view = view;
      view.BeginUpdate();
      try
      {
        edit = view.GridControl.RepositoryItems.Add("CheckEdit") as RepositoryItemCheckEdit;

        column = view.Columns.Add();
        column.OptionsColumn.AllowSort = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.False;
        column.Visible = true;
        column.VisibleIndex = 0;
        column.FieldName = "CheckMarkSelection";
        column.Caption = "Mark";
        column.OptionsColumn.ShowCaption = false;
        column.OptionsColumn.AllowEdit = false;
        column.OptionsColumn.AllowSize = false;
        column.UnboundType = DevExpress.Data.UnboundColumnType.Boolean;
        column.Width = GetCheckBoxWidth();
        column.ColumnEdit = edit;
        //NEW LINE
        view.Bands[0].Columns.Insert(0, column);

        view.Click += new EventHandler(View_Click);
        view.CustomDrawColumnHeader += new ColumnHeaderCustomDrawEventHandler(View_CustomDrawColumnHeader);
        view.CustomDrawGroupRow += new RowObjectCustomDrawEventHandler(View_CustomDrawGroupRow);
        view.CustomUnboundColumnData += new CustomColumnDataEventHandler(view_CustomUnboundColumnData);
        view.KeyDown += new KeyEventHandler(view_KeyDown);
        view.RowStyle += new RowStyleEventHandler(view_RowStyle);
      }
      finally
      {
        view.EndUpdate();
      }
    }
    protected virtual void Detach()
    {
      if (_view == null) return;
      if (column != null)
        column.Dispose();
      if (edit != null)
      {
        _view.GridControl.RepositoryItems.Remove(edit);
        edit.Dispose();
      }

      _view.Click -= new EventHandler(View_Click);
      _view.CustomDrawColumnHeader -= new ColumnHeaderCustomDrawEventHandler(View_CustomDrawColumnHeader);
      _view.CustomDrawGroupRow -= new RowObjectCustomDrawEventHandler(View_CustomDrawGroupRow);
      _view.CustomUnboundColumnData -= new CustomColumnDataEventHandler(view_CustomUnboundColumnData);
      _view.KeyDown -= new KeyEventHandler(view_KeyDown);
      _view.RowStyle -= new RowStyleEventHandler(view_RowStyle);

      _view = null;
    }
    protected int GetCheckBoxWidth()
    {
      DevExpress.XtraEditors.ViewInfo.CheckEditViewInfo info = edit.CreateViewInfo() as DevExpress.XtraEditors.ViewInfo.CheckEditViewInfo;
      int width = 0;
      GraphicsInfo.Default.AddGraphics(null);
      try
      {
        width = info.CalcBestFit(GraphicsInfo.Default.Graphics).Width;
      }
      finally
      {
        GraphicsInfo.Default.ReleaseGraphics();
      }
      return width + CheckboxIndent * 2;
    }
    protected void DrawCheckBox(Graphics g, Rectangle r, bool Checked)
    {
      DevExpress.XtraEditors.ViewInfo.CheckEditViewInfo info;
      DevExpress.XtraEditors.Drawing.CheckEditPainter painter;
      DevExpress.XtraEditors.Drawing.ControlGraphicsInfoArgs args;
      info = edit.CreateViewInfo() as DevExpress.XtraEditors.ViewInfo.CheckEditViewInfo;
      painter = edit.CreatePainter() as DevExpress.XtraEditors.Drawing.CheckEditPainter;

      info.EditValue = Checked;

      info.Bounds = r;
      info.CalcViewInfo(g);
      args = new DevExpress.XtraEditors.Drawing.ControlGraphicsInfoArgs(info, new DevExpress.Utils.Drawing.GraphicsCache(g), r);
      painter.Draw(args);
      args.Cache.Dispose();
    }
    void Invalidate()
    {
      _view.CloseEditor();
      _view.BeginUpdate();
      _view.EndUpdate();
    }
    void SelectRow(int rowHandle, bool select, bool invalidate)
    {
      if (IsRowSelected(rowHandle) == select) return;
      object row = _view.GetRow(rowHandle);
      if (select)
        selection.Add(row);
      else
        selection.Remove(row);
      if (invalidate)
      {
        Invalidate();
      }
    }
    void view_CustomUnboundColumnData(object sender, CustomColumnDataEventArgs e)
    {
      if (e.Column == CheckMarkColumn)
      {
        if (e.IsGetData)
          e.Value = IsRowSelected(View.GetRowHandle(e.ListSourceRowIndex));
        else
          SelectRow(View.GetRowHandle(e.ListSourceRowIndex), (bool)e.Value);
      }
    }
    void view_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      if (View.FocusedColumn != column || e.KeyCode != Keys.Space) return;
      InvertRowSelection(View.FocusedRowHandle);
    }
    void View_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      GridHitInfo info;
      Point pt = _view.GridControl.PointToClient(Control.MousePosition);
      info = _view.CalcHitInfo(pt);
      if (info.Column == column)
      {
        if (info.InColumn)
        {
          if (SelectedCount == _view.DataRowCount)
            ClearSelection();
          else
            SelectAll();
        }
        if (info.InRowCell)
        {
          InvertRowSelection(info.RowHandle);
        }
      }
      if (info.InRow && _view.IsGroupRow(info.RowHandle) && info.HitTest != GridHitTest.RowGroupButton)
      {
        InvertRowSelection(info.RowHandle);
      }
    }

    void View_CustomDrawColumnHeader(object sender, ColumnHeaderCustomDrawEventArgs e)
    {
      if (e.Column == column)
      {
        e.Info.InnerElements.Clear();
        e.Painter.DrawObject(e.Info);
        DrawCheckBox(e.Graphics, e.Bounds, SelectedCount == _view.DataRowCount);
        e.Handled = true;
      }
    }
    void View_CustomDrawGroupRow(object sender, RowObjectCustomDrawEventArgs e)
    {
      DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.ViewInfo.GridGroupRowInfo info;
      info = e.Info as DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.ViewInfo.GridGroupRowInfo;

      info.GroupText = "     " + info.GroupText.TrimStart();
      e.Info.Paint.FillRectangle(e.Graphics, e.Appearance.GetBackBrush(e.Cache), e.Bounds);
      e.Painter.DrawObject(e.Info);

      Rectangle r = info.ButtonBounds;
      r.Offset(r.Width + CheckboxIndent * 2 - 1, 0);
      DrawCheckBox(e.Graphics, r, IsGroupRowSelected(e.RowHandle));
      e.Handled = true;
    }
    void view_RowStyle(object sender, RowStyleEventArgs e)
    {
      if (IsRowSelected(e.RowHandle))
      {
        e.Appearance.BackColor = SystemColors.Highlight;
        e.Appearance.ForeColor = SystemColors.HighlightText;
      }
    }

    public string get_rows_selected(string column)
    {
      Collection IDs = GetIdCollection(column);
      string data = ConvertCollectionToString(IDs);
      if (IDs.Count == 0) return null;
      return data;
    }

    private Collection GetIdCollection(string column)
    {
      Collection IDs = new Collection();
      for (int i = 0; i < SelectedCount; i++)
      {
        IDs.Add((GetSelectedRow(i) as DataRowView)[column].ToString());
      }
      return IDs;
    }

    private string ConvertCollectionToString(Collection IDs)
    {
      string list = "";
      bool firstPass = true;
      foreach (string x in IDs)
      {
        if (firstPass)
        {
          firstPass = false;
        }
        else
        {
          list += ",";
        }
        list += x;
      }

      int number = 0;
      string query = "";
      foreach (string item in list.Split(new char[] { ',' }))
      {
        if (number > 0)
        {
          query = query + "," + "'" + item + "'";
        }
        else
        {
          query = "'" + item + "'";
        }
        number++;
      }

      return query;
    }


  }
}

+ Tiếp đến là source code cho form hiển thị:

using DevExpress.XtraGrid.Selection;
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace band_gridview_checkbox
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    GridCheckMarksSelection helper;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      helper = new GridCheckMarksSelection(bandedGridView1);
    }
    SqlConnection strConnect = new SqlConnection();
    public void Create_Connect()
    {
      string str = "server=(local);uid=sa;database=northwnd;password=minh123;";
      strConnect.ConnectionString = str;
      strConnect.Open();
    }
    public DataSet LoadData(string strLenh)
    {
      DataSet ds = new DataSet();
      Create_Connect();
      SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(strLenh, strConnect);
      da.Fill(ds);
      strConnect.Close();
      return ds;
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      DataSet ds = new DataSet();
      ds = LoadData("select * from customers");
      gridControl1.DataSource = ds.Tables[0];

    }

    private void simpleButton1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      richTextBox1.Clear();
      richTextBox1.Text = helper.get_rows_selected(textEdit1.Text);
    }
  }
}

Do không có thời gian, nên bạn nào chưa có hiểu có thể để lại comment bên dưới hoặc download source code để tham khảo.

HAPPY CODING laugh

DOWNLOAD SOURCE

Tags: gridview

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn thêm checkbox Button in Band GridView
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 17354 09:20:59, 02/03/2018DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.