NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng AutoSuggest GridLookupEdit C#

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng AutoSuggest GridLookupEdit C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8238 16:12:21, 16/01/2020DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Auto Suggest trong GridLookupEdit Devexpress C# Winform.

[DEVEXPRESS] AUTO SUGGEST IN GRIDLOOKUPEDIT C#

Từ phiên bản 19.2 trở lên, Devexpress để thêm tính năng AutoSuggest vào trong GridLookupEdit.

AutoSuggest là những gợi ý được hệ thống đưa ra nhằm giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm dữ liệu hơn.

Các bạn cấu hình cho thuộc tính SearchMode như hình bên dưới.

auto_suggest

Giao diện demo ứng dụng AutoSuggest GridLookupEdit Devexpress C# winform:

autocomplete_gridlookupedit_thumb

AUTO_SUGGEST_DEMO

Source code C#:

using DevExpress.XtraEditors.Controls;
using DevExpress.XtraGrid;
using DevExpress.XtraGrid.Views.Grid;
using Ftp_Client;
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Globalization;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace T445356 {
  public partial class Form1 : Form {
    public Form1() {
      InitializeComponent();
    }

    DataTable dt;
    private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
    {
      sqlserver sql = new sqlserver("xxx", "xxx", "xxx", "xxx");
      dt = sql.ExecuteQuery("select manv, tennv, dbo.ufn_removeMark(tennv) AS tennv_text from view_nhanvien");
      gridControl1.DataSource = dt;
      repositoryItemGridLookUpEdit1.DataSource = dt;
      repositoryItemGridLookUpEdit1.DisplayMember = "manv";
      repositoryItemGridLookUpEdit1.ValueMember = "manv";
      gridLookUpEdit1.Properties.DisplayMember = "manv";
      gridLookUpEdit1.Properties.ValueMember = "manv";      
      gridLookUpEdit1.Properties.TextEditStyle = TextEditStyles.Standard;
      gridLookUpEdit1.AutoSuggest += OnAutoSuggest;

    }
    void OnAutoSuggest(object sender, LookUpEditAutoSuggestEventArgs e)
    {
      e.SetMinimumAnimationDuration(TimeSpan.FromMilliseconds(1));
      e.QuerySuggestions = QueryAsync(e.Text, e.CancellationToken);
    }

    public Task<ICollection> QueryAsync(string text, CancellationToken cancellation)
    {

      return Task.Run(() => {
        return (from row in dt.AsEnumerable() where row["manv"].ToString().Contains(text) || row["tennv_text"].ToString().Contains(text.ToLower()) || row["tennv"].ToString().ToLower().Contains(text.ToLower()) select new { manv = row["manv"].ToString(), tennv = row["tennv"].ToString() }).ToList() as ICollection;
      });
    }

    private void repositoryItemGridLookUpEdit1_AutoSuggest(object sender, LookUpEditAutoSuggestEventArgs e)
    {
      e.SetMinimumAnimationDuration(TimeSpan.FromMilliseconds(50));
      e.QuerySuggestions = QueryAsync(e.Text, e.CancellationToken);
    }

    private void gridView1_ValidatingEditor(object sender, BaseContainerValidateEditorEventArgs e)
    {
      

      var view = (GridView)sender;
      var i = view.FocusedRowHandle;
           
      switch (view.FocusedColumn.FieldName)
      {
        case "manv":
          var text = e.Value.ToString();
          var nhanvien = (from row in dt.AsEnumerable() where row["manv"].ToString() == text select new { manv = row["manv"].ToString(), tennv = row["tennv"].ToString() }).ToList();

          view.SetRowCellValue(i, "tennv", nhanvien[0].tennv);
          
          break;
      }
    }

 

    private void gridView1_RowUpdated(object sender, DevExpress.XtraGrid.Views.Base.RowObjectEventArgs e)
    {
      if (e.RowHandle == GridControl.NewItemRowHandle)
      {      
        gridView1.FocusedColumn = gridView1.VisibleColumns[0];
      }
    }

    private void gridView1_RowCellStyle(object sender, RowCellStyleEventArgs e)
    {
      //GridView view = (GridView)sender;
      //DataRow row = view.GetDataRow(e.RowHandle);
      //if(row != null)
      //{
      //  if (row.RowState != DataRowState.Unchanged)
      //  {
      //    if (e.Column.UnboundType == DevExpress.Data.UnboundColumnType.Bound && row.HasVersion(DataRowVersion.Original))
      //    {
      //      if (!Equals(row[e.Column.FieldName, DataRowVersion.Current], row[e.Column.FieldName, DataRowVersion.Original]))
      //      {
      //        e.Appearance.BackColor = Color.Pink;
      //        e.Appearance.ForeColor = Color.White;

      //      }
      //    }
      //  }

      // }
    }
  }
}

Thank for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng AutoSuggest GridLookupEdit C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8238 16:12:21, 16/01/2020DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.