NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn hiển thị âm lịch Lunnar Calendar trong Schedule Control C#

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn hiển thị âm lịch Lunnar Calendar trong Schedule Control C#
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 3475 16:29:47, 18/12/2019DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hiển thị lịch âm Lunar Calendar trong Schedule control Devexpress C#.

Âm lịch là loại lịch dựa trên các chu kỳ của tuần trăng.

Loại lịch duy nhất trên thực tế chỉ thuần túy sử dụng âm lịch là lịch Hồi giáo, trong đó mỗi năm chỉ chứa đúng 12 tháng Mặt Trăng.

Đặc trưng của âm lịch thuần túy, như trong trường hợp của lịch Hồi giáo, là ở chỗ lịch này là sự liên tục của chu kỳ trăng tròn và hoàn toàn không gắn liền với các mùa.

Vì vậy năm âm lịch Hồi giáo ngắn hơn mỗi năm dương lịch khoảng 11 hay 12 ngày, và chỉ trở lại vị trí ăn khớp với năm dương lịch sau mỗi 33 hoặc 34 năm Hồi giáo.

Lịch Hồi giáo được sử dụng chủ yếu cho các mục đích tín ngưỡng tôn giáo. Tại Ả Rập Xê Út lịch cũng được sử dụng cho các mục đích thương mại.

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng hiển thị lịch âm Lunar day vào Calendar c#:

LunnarCaLendar_thumb

Đầu tiên, các bạn cần tạo 1 class Convert từ dương lịch sang âm lịch convertSolar2Lunar.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace LunnarCaLendar
{
  class convertSolar2Lunar
  {
    public int[] convertSolar2Lunars(int dd, int mm, int yy, int timeZone)
    {
      long dayNumber = jdFromDate(dd, mm, yy);
      long k = INT((dayNumber - 2415021.076998695) / 29.530588853);
      long monthStart = getNewMoonDay(k + 1, timeZone);
      if (monthStart > dayNumber)
      {
        monthStart = getNewMoonDay(k, timeZone);
      }
      long a11 = getLunarMonth11(yy, timeZone);
      long b11 = a11;
      int lunarYear;
      if (a11 >= monthStart)
      {
        lunarYear = yy;
        a11 = getLunarMonth11(yy - 1, timeZone);
      }
      else
      {
        lunarYear = yy + 1;
        b11 = getLunarMonth11(yy + 1, timeZone);
      }
      long lunarDay = dayNumber - monthStart + 1;
      long diff = INT((monthStart - a11) / 29);
      int lunarLeap = 0;
      long lunarMonth = diff + 11;
      if (b11 - a11 > 365)
      {
        int leapMonthDiff = getLeapMonthOffset(a11, timeZone);
        if (diff >= leapMonthDiff)
        {
          lunarMonth = diff + 10;
          if (diff == leapMonthDiff)
          {
            lunarLeap = 1;
          }
        }
      }
      if (lunarMonth > 12)
      {
        lunarMonth = lunarMonth - 12;
      }
      if (lunarMonth >= 11 && diff < 4)
      {
        lunarYear -= 1;
      }
      return new int[] { (int)lunarDay, (int)lunarMonth, (int)lunarYear, lunarLeap };
    }

    private long INT(double d)
    {
      return (long)Math.Floor(d);
    }

    private long jdFromDate(int dd, int mm, int yy)
    {
      long a = INT((14 - mm) / 12);
      long y = yy + 4800 - a;
      long m = mm + 12 * a - 3;
      long jd = dd + INT((153 * m + 2) / 5) + 365 * y + INT(y / 4) - INT(y / 100) + INT(y / 400) - 32045;
      if (jd < 2299161)
      {
        jd = dd + INT((153 * m + 2) / 5) + 365 * y + INT(y / 4) - 32083;
      }
      return jd;
    }

    private long getNewMoonDay(long k, long timeZone)
    {
      double T = k / 1236.85; // Time in Julian centuries from 1900 January 0.5
      double T2 = T * T;
      double T3 = T2 * T;
      double dr = Math.PI / 180;
      double Jd1 = 2415020.75933 + 29.53058868 * k + 0.0001178 * T2 - 0.000000155 * T3;
      Jd1 = Jd1 + 0.00033 * Math.Sin((166.56 + 132.87 * T - 0.009173 * T2) * dr); // Mean new moon
      double M = 359.2242 + 29.10535608 * k - 0.0000333 * T2 - 0.00000347 * T3; // Sun's mean anomaly
      double Mpr = 306.0253 + 385.81691806 * k + 0.0107306 * T2 + 0.00001236 * T3; // Moon's mean anomaly
      double F = 21.2964 + 390.67050646 * k - 0.0016528 * T2 - 0.00000239 * T3; // Moon's argument of latitude
      double C1 = (0.1734 - 0.000393 * T) * Math.Sin(M * dr) + 0.0021 * Math.Sin(2 * dr * M);
      C1 = C1 - 0.4068 * Math.Sin(Mpr * dr) + 0.0161 * Math.Sin(dr * 2 * Mpr);
      C1 = C1 - 0.0004 * Math.Sin(dr * 3 * Mpr);
      C1 = C1 + 0.0104 * Math.Sin(dr * 2 * F) - 0.0051 * Math.Sin(dr * (M + Mpr));
      C1 = C1 - 0.0074 * Math.Sin(dr * (M - Mpr)) + 0.0004 * Math.Sin(dr * (2 * F + M));
      C1 = C1 - 0.0004 * Math.Sin(dr * (2 * F - M)) - 0.0006 * Math.Sin(dr * (2 * F + Mpr));
      C1 = C1 + 0.0010 * Math.Sin(dr * (2 * F - Mpr)) + 0.0005 * Math.Sin(dr * (2 * Mpr + M));
      double deltat = 0;
      if (T < -11)
      {
        deltat = 0.001 + 0.000839 * T + 0.0002261 * T2 - 0.00000845 * T3 - 0.000000081 * T * T3;
      }
      else
      {
        deltat = -0.000278 + 0.000265 * T + 0.000262 * T2;
      };
      double JdNew = Jd1 + C1 - deltat;
      return INT(JdNew + 0.5 + (double)((double)timeZone / 24));
    }

    private long getSunLongitude(long jdn, int timeZone)
    {
      double T = (jdn - 2451545.5 - timeZone / 24) / 36525; // Time in Julian centuries from 2000-01-01 12:00:00 GMT
      double T2 = T * T;
      double dr = Math.PI / 180; // degree to radian
      double M = 357.52910 + 35999.05030 * T - 0.0001559 * T2 - 0.00000048 * T * T2; // mean anomaly, degree
      double L0 = 280.46645 + 36000.76983 * T + 0.0003032 * T2; // mean longitude, degree
      double DL = (1.914600 - 0.004817 * T - 0.000014 * T2) * Math.Sin(dr * M);
      DL = DL + (0.019993 - 0.000101 * T) * Math.Sin(dr * 2 * M) + 0.000290 * Math.Sin(dr * 3 * M);
      double L = L0 + DL; // true longitude, degree
      // obtain apparent longitude by correcting for nutation and aberration
      double omega = 125.04 - 1934.136 * T;
      L = L - 0.00569 - 0.00478 * Math.Sin(omega * dr);
      L = L * dr;
      L = L - Math.PI * 2 * (INT(L / (Math.PI * 2))); // Normalize to (0, 2*PI)
      return INT(L / Math.PI * 6);
    }

    private long getLunarMonth11(int yy, int timeZone)
    {
      long off = jdFromDate(31, 12, yy) - 2415021;
      long k = INT(off / 29.530588853);
      long nm = getNewMoonDay(k, timeZone);
      long sunLong = getSunLongitude(nm, timeZone); // sun longitude at local midnight
      if (sunLong >= 9)
      {
        nm = getNewMoonDay(k - 1, timeZone);
      }
      return nm;
    }

    private int getLeapMonthOffset(long a11, int timeZone)
    {
      long k = INT((a11 - 2415021.076998695) / 29.530588853 + 0.5);
      long last = 0;
      int i = 1; // We start with the month following lunar month 11
      long arc = getSunLongitude(getNewMoonDay(k + i, timeZone), timeZone);
      do
      {
        last = arc;
        i = i + 1;
        arc = getSunLongitude(getNewMoonDay(k + i, timeZone), timeZone);
      } while (arc != last && i < 14);
      return i - 1;
    }
  }
}

và Fullsource code Calendar, các bạn có thể download source code về và custom lại theo ý mình:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Globalization;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Windows.Forms;
using DevExpress.Utils;
using DevExpress.XtraScheduler;
using DevExpress.XtraScheduler.Drawing;

namespace LunnarCaLendar
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      CultureInfo culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("vi");
      Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = culture;
      Thread.CurrentThread.CurrentCulture = culture;
      InitializeComponent();
    }

    private void schedulerControl1_CustomDrawDayHeader(object sender, CustomDrawObjectEventArgs e)
    {
      e.DrawDefault();
      if (schedulerControl1.ActiveViewType == SchedulerViewType.Month)
      {
        DayHeader header = e.ObjectInfo as DayHeader;
        var vcal = new convertSolar2Lunar();
        int[] arr = vcal.convertSolar2Lunars(header.Interval.Start.Day, header.Interval.Start.Month, header.Interval.Start.Year, 7);
        var tempDay = arr[0] + "/" + arr[1];
        

        string lunnarDay;
        if (arr[0].ToString() == "1")
        {
          lunnarDay = arr[0] + "/" + arr[1];
        }
        else
        {
          lunnarDay = arr[0].ToString();
        }
        bool holiday = false;

        if (tempDay == "10/3")
        {
          lunnarDay = "Giỗ Tổ Hùng Vương";

          holiday = true;
        }
        else if (tempDay == "5/5")
        {
          lunnarDay = "Tết Đoan Ngọ";

          holiday = true;
        }
        else if (tempDay == "1/1")
        {
          lunnarDay = "Mùng 1 Tết";
          holiday = true;
        }
        else if (tempDay == "2/1")
        {
          lunnarDay = "Mùng 2 Tết";
          holiday = true;
        }
        else if (tempDay == "3/1")
        {
          lunnarDay = "Mùng 3 Tết";
          holiday = true;
        }
        else if (tempDay == "4/1")
        {
          lunnarDay = "Mùng 4 Tết";
          holiday = true;
        }
        else if (header.Interval.Start.Day == 1 && header.Interval.Start.Month == 1)
        {
          lunnarDay = "Tết Dương Lịch";
          holiday = true;
        }
        else if (header.Interval.Start.Day == 30 && header.Interval.Start.Month == 4)
        {
          lunnarDay = "Giải Phóng Miền Nam";
          holiday = true;
        }
        else if (header.Interval.Start.Day == 1 && header.Interval.Start.Month == 5)
        {
          lunnarDay = "Quốc Tế Lao Động";
          holiday = true;
        }
        else if (header.Interval.Start.Day == 2 && header.Interval.Start.Month == 9)
        {
          lunnarDay = "Lễ Quốc Khánh";
          holiday = true;
        }
        //header.Image = Image.FromFile("vietnam.png");
        StringFormat format = new StringFormat { Alignment = StringAlignment.Far, LineAlignment = StringAlignment.Center };
        StringFormat format_holiday = new StringFormat { Alignment = StringAlignment.Center, LineAlignment = StringAlignment.Center };

        StringFormat format2 = new StringFormat { Alignment = StringAlignment.Center, LineAlignment = StringAlignment.Center };
        
        //e.DrawDefault(); 
        RectangleF r = e.ObjectInfo.Bounds;
        string str = string.Format("{0}", lunnarDay);

        Font font = new Font("Tahoma", 7.0f, FontStyle.Bold);
        Font font_calendar = new Font("Arial", 12.0f);

        //header.Caption = string.Empty;
        e.Graphics.FillRectangle(Brushes.White, header.Bounds);
        
        Color color = Color.Gray;

        if (header.Interval.Start.DayOfWeek == DayOfWeek.Sunday)
        {
          color = Color.Red;
        }else if (header.Interval.Start.DayOfWeek == DayOfWeek.Saturday)
        {
          color = Color.Green;
        }

        if (arr[0].ToString() == "1" || holiday)
        {
          font = new Font("Tahoma", 7.2f, FontStyle.Bold);

          if (holiday)
          {
            e.Graphics.FillRectangle(Brushes.Red, header.Bounds);
            e.Graphics.DrawString(str, font, new SolidBrush(Color.White), r, format_holiday);
            
          }
          else if(header.Interval.Start.Day == 1)
          {
            e.Graphics.DrawString(str, font, new SolidBrush(color), r, format);
            e.Graphics.DrawString(header.Interval.Start.Day + "", font_calendar, new SolidBrush(color), r, format2);
          }
          else if(header.Interval.Start.Day != 1)
          {
            e.Graphics.DrawString(str, font, new SolidBrush(color), r, format);
            e.Graphics.DrawString(header.Interval.Start.Day + "", font_calendar, new SolidBrush(color), r, format2);
          }

          
        }
        else if (header.Interval.Start.Day != 1)
        {
          e.Graphics.DrawString(str, font, new SolidBrush(color), r, format);
          e.Graphics.DrawString(header.Interval.Start.Day + "", font_calendar, new SolidBrush(color), r, format2);
        }

        if(header.Interval.Start.Day == 1 && !holiday)
        {
          e.Graphics.DrawString(header.Interval.Start.Day + "/" + header.Interval.Start.Month, font_calendar, new SolidBrush(Color.Red), r, format2);
        }
        
       
      }
      e.Handled = true;
    }

    private void schedulerControl1_CustomDrawResourceHeader(object sender, CustomDrawObjectEventArgs e)
    {
      SchedulerControl scheduler = sender as SchedulerControl;
      SchedulerHeader header = e.ObjectInfo as SchedulerHeader;
      AppearanceObject app = header.Appearance.HeaderCaption;

      SchedulerGroupType grType = scheduler.ActiveView.GroupType;
      bool vertLayout = (scheduler.ActiveView is WeekView && grType == SchedulerGroupType.Date)
        || (scheduler.ActiveView is TimelineView && grType != SchedulerGroupType.None);

      LinearGradientMode gradientMode = vertLayout ? LinearGradientMode.Horizontal : LinearGradientMode.Vertical;

      e.Cache.FillRectangle(new LinearGradientBrush(e.Bounds, Color.FromArgb(206, 188, 239), Color.FromArgb(156, 138, 189), gradientMode), e.Bounds);
      Rectangle innerRect = Rectangle.Inflate(e.Bounds, -2, -2);
      e.Cache.FillRectangle(new LinearGradientBrush(e.Bounds, Color.FromArgb(156, 138, 189), Color.FromArgb(206, 188, 239), gradientMode), innerRect);

      StringFormat sf = app.TextOptions.GetStringFormat(TextOptions.DefaultOptionsCenteredWithEllipsis);
      if (vertLayout)
        e.Cache.DrawVString(header.Caption, app.Font, app.GetForeBrush(e.Cache), innerRect, sf, 270);
      else
        e.Cache.DrawString(header.Caption, app.Font, app.GetForeBrush(e.Cache), innerRect, sf);
      e.Handled = true;
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: lunnar calendar c#lunner calendar schedule control devexpress

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn hiển thị âm lịch Lunnar Calendar trong Schedule Control C#
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 3475 16:29:47, 18/12/2019DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.