NEWS

[DEVEXPRESS] Tìm kiếm không dấu tô màu highlight có dấu trên C# Winform

[DEVEXPRESS] Tìm kiếm không dấu tô màu highlight có dấu trên C# Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2884 13:57:20, 15/06/2023DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn cách tìm kiếm Tiếng Việt không dấu highlight có dấu trên Devexpress Winform C#.

[DEVEXPRESS] Search and Custom Highlight Text in Winform C#

Hình ảnh tìm kiếm không dấu có thể highlight có dấu Tiếng Việt:

search_highlight_c

Ở hình ảnh trên, các bạn thấy mình gõ vào từ khóa: cam thuy quang

=> kết quả nó tự hiểu và tìm kiếm Cam Thủy, Quảng Bình...

Video demo ứng dụng:

Source code C#:

using DevExpress.XtraEditors.Controls;
using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Threading;
using System.Windows.Forms;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Diagnostics;
using System.Globalization;
using DevExpress.Utils.Paint;
using DevExpress.XtraGrid.Views.Base;
using DevExpress.Utils.Html.Internal;
using DevExpress.XtraPrinting.Native;
using DevExpress.XtraPrinting;
using DevExpress.XtraEditors;
using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement;

namespace SearchHighLightNoneVietnamese
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    private List<DVHC> listDVHC = new List<DVHC>();
    public Color foreColorHighLight = Color.White;
    public Color backgroundColorHighLight = Color.YellowGreen;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      colorBackground.Color = backgroundColorHighLight;
      colorForeground.Color = foreColorHighLight;
    }
    protected override void OnShown(EventArgs e)
    {
      base.OnShown(e);
      var jsonRawData = File.ReadAllText("data.json");
      listDVHC = JsonConvert.DeserializeObject<List<DVHC>>(jsonRawData);
      cb_diadiem.Properties.DataSource = listDVHC;
      cb_diadiem.AutoSuggest += repositoryItemGridLookUpEdit1_AutoSuggest;
      gridLookUpEdit1View.CustomDrawCell += cbDiadiem_CustomDrawCell;
      cb_diadiem.Properties.ValueMember = "maxa";
      cb_diadiem.Properties.DisplayMember = "diadiem";
      cb_diadiem.Properties.PopupFormSize = new System.Drawing.Size(cb_diadiem.Width, 300);
      cb_diadiem.BeforePopup += Cb_diadiem_BeforePopup;
      cb_diadiem.Popup += Cb_diadiem_Popup;
      LoadTinhThanh();
      LoadQuanHuyen();
      LoadPhuongXa();
      this.KeyPreview = true;
      this.KeyDown += Form1_KeyDown;
    }

    private void Cb_diadiem_Popup(object sender, EventArgs e)
    {
      gridLookUpEdit1View.CustomDrawCell += cbDiadiem_CustomDrawCell;
    }

    private void Cb_diadiem_BeforePopup(object sender, EventArgs e)
    {
      gridLookUpEdit1View.CustomDrawCell -= cbDiadiem_CustomDrawCell;
    }

    private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      if (e.Control && e.KeyCode == Keys.K)
      {
        cb_diadiem.Focus();
        cb_diadiem.SelectAll();
      }
    }

    public void LoadTinhThanh() {
      var dataTinhThanh = listDVHC.Select(x => new { matinh = x.matinh, tentinh = x.tentinh }).Distinct().ToList();
      cb_tinhthanh.Properties.DataSource = dataTinhThanh;
      cb_tinhthanh.Properties.ValueMember = "matinh";
      cb_tinhthanh.Properties.DisplayMember = "tentinh";
    }

    public void LoadQuanHuyen()
    {
      var dataQuanHuyen = listDVHC.Select(x => new { mahuyen = x.mahuyen, tenhuyen = x.tenhuyen }).Distinct().ToList();
      cb_quanhuyen.Properties.DataSource = dataQuanHuyen;
      cb_quanhuyen.Properties.ValueMember = "mahuyen";
      cb_quanhuyen.Properties.DisplayMember = "tenhuyen";
    }

    public void LoadPhuongXa()
    {
      var dataPhuongXa = listDVHC.Select(x => new { maxa = x.maxa, tenxa = x.tenxa }).Distinct().ToList();
      cb_phuongxa.Properties.DataSource = dataPhuongXa;
      cb_phuongxa.Properties.ValueMember = "maxa";
      cb_phuongxa.Properties.DisplayMember = "tenxa";
    }

    private void cbDiadiem_CustomDrawCell(object sender, RowCellCustomDrawEventArgs e)
    {

      XPaint paint = new XPaint();
      MultiColorDrawStringParams drawParams = new MultiColorDrawStringParams(e.Appearance);


      var searchText = cb_diadiem.Text;      if (e.DisplayText.Length < searchText.Length)
        return;

      
      drawParams.Bounds = e.Bounds;
      drawParams.Text = e.DisplayText;      
      string tmpStr = e.DisplayText;
      
      var searchIndexesListOrigin = getListIndexMatch(e.DisplayText, searchText);
      if (searchIndexesListOrigin.Count == 0) return;
     

      var searchIndexesList = searchIndexesListOrigin.OrderBy(x => x.Item2).ToList();
      if (searchIndexesList.Count() > 0)
      {
        drawParams.Ranges = new CharacterRangeWithFormat[searchIndexesList.Count() * 2 + 1];
        int currentStrIndex = 0;
        int i = 0;
        while (i < searchIndexesList.Count())
        {
          drawParams.Ranges[i * 2] = new CharacterRangeWithFormat(currentStrIndex, searchIndexesList[i].Item2 - currentStrIndex, e.Appearance.ForeColor, e.Appearance.BackColor);
          drawParams.Ranges[i * 2 + 1] = new CharacterRangeWithFormat(searchIndexesList[i].Item2, searchIndexesList[i].Item3 - searchIndexesList[i].Item2, foreColorHighLight, backgroundColorHighLight);
          currentStrIndex = searchIndexesList[i].Item3;
          i++;
        }
        drawParams.Ranges[i * 2] = new CharacterRangeWithFormat(currentStrIndex, e.DisplayText.Length - currentStrIndex, e.Appearance.ForeColor, e.Appearance.BackColor);
        drawParams.Ranges = drawParams.Ranges.Where(val => val.Length != 0).ToArray();
      }
      paint.MultiColorDrawString(new DevExpress.Utils.Drawing.GraphicsCache(e.Graphics), drawParams);
      e.Handled = true;
      
    }

    public int AccentInsensitiveIndexOf(string source, string subStr)
    {
      // return CultureInfo.InvariantCulture.CompareInfo.IndexOf(source, subStr, CompareOptions.IgnoreCase | CompareOptions.IgnoreSymbols | CompareOptions.IgnoreNonSpace);
      var keyword = BoDauTiengViet(subStr);

      //Regex.Match(source, $@"\W{keyword}\W").Index;
      var match = Regex.Match(source, $@"\b{keyword}\b");
      int index = match.Success ? match.Index : -1;
      return index;
    }

    
    public List<(string, int, int)> getListIndexMatch(string source, string subStr)
  {


      var listdata = new List<(string, int, int)>();


      string[] stringSeparators = new string[] { " " };
      var sourceArr = source.Split(stringSeparators, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

      var arrKeywork = subStr.Split(stringSeparators, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

     

      foreach (string keyword in arrKeywork)
      {
        var start = AccentInsensitiveIndexOf(BoDauTiengViet( source), keyword);
        var end = start + keyword.Length;
        var item = (keyword, start, end);
        if(start >= 0)
        {

          bool isStartBoundary = (start == 0) || char.IsWhiteSpace(source[start - 1]);
          bool isEndBoundary = (end == source.Length) || char.IsWhiteSpace(source[end]);

          //  var stringMatch = source.Substring(start, keyword.Length);

          //  var isWordMatch = keyword == BoDauTiengViet(stringMatch);
          //  if (isWordMatch)
         // if (isStartBoundary || isEndBoundary) {
            listdata.Add(item);
          //}
          

        }
     

      }
      return listdata;
    }

    public Task<ICollection> QueryAsync(string keywords, CancellationToken cancellation)
    {

      return Task.Run(() =>
      {
        if (!string.IsNullOrEmpty(keywords))
        {
          return FilterDVHCByKeyWords(listDVHC, keywords) as ICollection;
        }
        else
        {
          return listDVHC as ICollection;
        }

      });
    }

    private void repositoryItemGridLookUpEdit1_AutoSuggest(object sender, LookUpEditAutoSuggestEventArgs e)
    {
      e.SetMinimumAnimationDuration(TimeSpan.FromMilliseconds(100));
      e.QuerySuggestions = QueryAsync(e.Text, e.CancellationToken);
    }

    
    public List<DVHC> FilterDVHCByKeyWords(List<DVHC> data, string keyworks) {
      string[] pattern_split = new string[] { " " };
      string[] arr_keywords = keyworks.Split(pattern_split, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
      var cleanedKeywords = arr_keywords.Select(k => BoDauTiengViet(k));
      var regexPattern = string.Join(".*", cleanedKeywords.Select(Regex.Escape));
      var regex = new Regex(regexPattern, RegexOptions.IgnoreCase);

      return data.Where(item => regex.IsMatch(BoDauTiengViet(item.diadiem))).ToList();
    }

    public string BoDauTiengViet(string str)
    {
      str = str.ToLower().Trim();
      str = Regex.Replace(str, "[àáạảãâầấậẩẫăằắặẳẵ]", "a");
      str = Regex.Replace(str, "[èéẹẻẽêềếệểễ]", "e");
      str = Regex.Replace(str, "[ìíịỉĩ]", "i");
      str = Regex.Replace(str, "[òóọỏõôồốộổỗơờớợởỡ]", "o");
      str = Regex.Replace(str, "[ùúụủũưừứựửữ]", "u");
      str = Regex.Replace(str, "[ỳýỵỷỹ]", "y");
      str = Regex.Replace(str, "đ", "d");
     // str = Regex.Replace(str, " ", "-");
      str = str.Replace(",", " ");
      str = str.Replace(".", " ");
      return str;
    }

    private void colorForeground_EditValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      foreColorHighLight = colorForeground.Color;
    }

    private void colorBackground_EditValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      backgroundColorHighLight = colorBackground.Color;
    }

    private void cb_diadiem_EditValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if (cb_diadiem.EditValue != null) {
        
        var selectedRow = cb_diadiem.GetSelectedDataRow() as DVHC; 
        cb_tinhthanh.EditValue = selectedRow.matinh;
        cb_quanhuyen.EditValue = selectedRow.mahuyen;
        cb_phuongxa.EditValue = selectedRow.maxa;
        
      }     

    }
  }  public class DVHC { 
    public string diadiem { get; set; }
    public string maxa { get; set; }
    public string tenxa { get; set; }
    public string mahuyen { get; set; }
    public string tenhuyen { get; set; }
    public string matinh { get; set; }
    public string tentinh { get; set; }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Tìm kiếm không dấu tô màu highlight có dấu trên C# Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2884 13:57:20, 15/06/2023DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.