NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng hộp thoại XtraSaveFileDialog, XtraOpenFileDialog và XtraFolderBrowserDialog

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng hộp thoại XtraSaveFileDialog, XtraOpenFileDialog và XtraFolderBrowserDialog
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8214 07:56:06, 07/01/2019DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn các công cụ mới của Devexpress: hộp thoại XtraSaveFileDialog, XtraOpenFileDialogXtraFolderBrowserDialog.

Từ phiên bản Devexpress 17.2, Devexpress đã cung cấp cho chúng ta thêm ba hộp thoại Dialog này.

Nếu bạn nào muốn sử dụng các hộp thoại để đồng bộ với giao diện của Devexpress thì các bạn có thể sử dụng ba hộp thoại này thay cho các hộp thoại mặc định của Windows.

Ví dụ: Bạn đang muốn viết một ứng dụng thuần tiếng việt, thì ba công cụ này sẽ giúp bạn tạo ra các hộp thoại tiếng việt dễ dàng.

Cách sử dụng ba hộp thoại này cũng y chang của component mặc định của Winform, tuy nhiên mình có cảm giác lúc mở có vẻ hơi chậm một tí xíu.

1. XtraSaveFileDialog Devexpress C#

save_file_dialog_csharp

Cách sử dụng:

XtraSaveFileDialog saveFileDialog1 = new XtraSaveFileDialog();
saveFileDialog1.InitialDirectory = Application.StartupPath + @"saveconfig\data_chinhchu";
saveFileDialog1.Title = "Xuất dữ liệu chính chủ ra file excel - https://laptrinhvb.net";
saveFileDialog1.DefaultExt = "xlsx";
saveFileDialog1.Filter = "Excel Files|*.xls;*.xlsx";
saveFileDialog1.FilterIndex = 2;
saveFileDialog1.RestoreDirectory = true;
saveFileDialog1.FileName = $"data_chinhchu_batdongsan_{DateTime.Now.ToString("dd_MM_yyyy_HH_mm_ss")}";
if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{

  // code xử lý
  
  System.Diagnostics.Process.Start(saveFileDialog1.FileName);

}

2. XtraOpenFileDialog Devexpress C#

xtra_dialog_open_file

Code sử dụng:

using (XtraOpenFileDialog ofd = new XtraOpenFileDialog() { Filter = "Excel Files|*.xls;*.xlsx", ValidateNames = true })
{
  if (ofd.ShowDialog() == DialogResult.OK)
  {
    // code ở đây
  }
}

3. Xtrafolderbrowserdialog Devexpress C#

xtra_openbrowserdialog

Code C#:

XtraFolderBrowserDialog folderBrowserDialog1 = new XtraFolderBrowserDialog();
DialogResult dlr = folderBrowserDialog1.ShowDialog();

if (dlr == DialogResult.OK)
{
  //code
}

HAVE FUN :)

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng hộp thoại XtraSaveFileDialog, XtraOpenFileDialog và XtraFolderBrowserDialog
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8214 07:56:06, 07/01/2019DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.