NEWS

[DEVEXPRESS] Thiết kế giao diện Modern Form DirectX với template HTML và CSS

[DEVEXPRESS] Thiết kế giao diện Modern Form DirectX với template HTML và CSS
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3851 11:47:00, 28/09/2022DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ hướng dẫn các bạn Thiết kế form hiện đại sử dụng HTML và CSS trên phiên bản Devexpress mới nhất 22.1.3.

[DEVEXPRESS] Thiết kế giao diện Modern Form DirectX với template HTML và CSS

Chỉ phiên bản Devexpress mới được hỗ trợ nhé các bạn.

Giao diện mình demo ứng dụng sử dụng ListBoxControlHTMLControl, PopupHtmlControl trên Devexpress.

form_directHtml

Video demo ứng dụng:

Để thiết kế giao diện html và css trên các Control Devexpress.

Các bạn tham khảo tài liệu của Devexpress tại đây:

https://docs.devexpress.com/WindowsForms/403397/common-features/html-css-based-desktop-ui?utm_source=SupportCenter&utm_medium=website&utm_campaign=docs-feedback&utm_content=T1095967#images

Source code C#:

using Bogus;
using DevExpress.XtraEditors;
using DevExpress.XtraEditors.Filtering.Templates;
using DevExpress.XtraExport.Implementation;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace ListBoxHtmlTemplate
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.DirectXForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      listBoxControl.CustomizeItem += ListBoxControl_CustomizeItem;
      listBoxControl.HtmlElementMouseClick += ListBoxControl_HtmlElementMouseClick;
      listBoxControl.SelectedValueChanged += ListBoxControl_SelectedValueChanged;
      this.HtmlElementMouseClick += Form1_HtmlElementMouseClick;
    }

    private void Form1_HtmlElementMouseClick(object sender, DevExpress.Utils.Html.DxHtmlElementMouseEventArgs e)
    {

      if (e.ElementId == "copyright")
        Process.Start("https://laptrinhvb.net");
       

    }

    private void ListBoxControl_SelectedValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      var listdata = (sender as ListBoxControl).DataSource as List<Employee>;
      var id = listBoxControl.SelectedValue;
      if (!(id is Employee)) {
        var employee = listdata.Where(x => x.Id.ToString() == id.ToString()).First();
        divDetails.DataContext = employee;
      }
      

    }

    private void ListBoxControl_HtmlElementMouseClick(object sender, ListBoxHtmlElementMouseEventArgs e)
    {
      if (e.ElementId == "info")
      {
        var size = ScaleDPI.ScaleSize(new Size(352, 360));
        var location = new Point(
          e.Bounds.Right - ScaleDPI.ScaleHorizontal(6),
          e.Bounds.Y + ScaleDPI.ScaleHorizontal(8) - (size.Height - e.Bounds.Height) / 2);
        var tooltipScreenBounds = listBoxControl.RectangleToScreen(new Rectangle(location, size));

        htmlContentPopup.DataContext = e.Item;
        htmlContentPopup.Show(this, tooltipScreenBounds);
      }
    }

    private void ListBoxControl_CustomizeItem(object sender, DevExpress.XtraEditors.CustomizeTemplatedItemEventArgs e)
    {
      var statusBadge = e.HtmlElement?.FindElementById("status");
      var listdata = (sender as ListBoxControl).DataSource as List<Employee>;
      var gender = listdata[e.Index].Gender;
      if (statusBadge != null && gender == "Male")
        statusBadge.Style.SetBackgroundColor("@Green");
    }

    public List<Employee> FakeListEmployee() { 
      
      var employeeFaker = new Faker<Employee>("vi")
        .RuleFor(o => o.Id, f => f.Random.Guid())
        .RuleFor(o => o.Name, f => f.Name.FullName())
        .RuleFor(o => o.Phone, f => f.Person.Phone)        
        .RuleFor(o => o.Gender, f => f.Person.Gender.ToString())
        .RuleFor(o => o.Address, f => f.Person.Address.City)
        .RuleFor(o => o.Avatar, f => f.Internet.Avatar());

      var employees = employeeFaker.Generate(20);

      return employees;
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
     
      var employees = FakeListEmployee();
      
      foreach (var item in employees)
      {
        var url = item.Avatar;
        var pic = new PictureBox();
        pic.Load(url);
        item.Photo = pic.Image;
        item.Contact = imageCollection1.Images[0];
      }
     
      listBoxControl.DataSource = employees;
      listBoxControl.ValueMember = "Id";
    }
  }

  public class Employee {   
    public Guid Id  { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Phone { get; set; }
    public string Gender { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public string Avatar { get; set; }
    public Image Contact { get; set; }

    public Image Photo { get; set; }
    
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Thiết kế giao diện Modern Form DirectX với template HTML và CSS
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3851 11:47:00, 28/09/2022DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.