NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng HTML and CSS Code Viewer trên Winform

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng HTML and CSS Code Viewer trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1461 07:45:21, 15/12/2022DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục chia sẻ các bạn cách sử dụng HTMLCodeViewer và CSSCodeViewer trên Devexpress Winform.

[DEVEXPRESS] How to using HTML and CSS code viewer

Hai control này trên Devexpress mặc định không có hiển thị ở thanh ToolBox của Visual Studio.

Nên các bạn cần viết một vào dòng code để hiện thị nó lên và gắn vào Panel control.

Giao diện demo ứng dụng:

code_editor_ html css devexpress

Các bạn có thể xem video hướng dẫn từng bước thực hiện:

Source code c#:

using DevExpress.XtraEditors.Internal;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace HTMLCSSCodeEditor
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      var htmlCodeEditor = new HtmlCodeViewer();
      htmlCodeEditor.ReadOnly = false;
      htmlCodeEditor.Dock = DockStyle.Fill;
      htmlCodeEditor.AllowCodeFolding = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True;
      htmlCodeEditor.ShowIndentGuides = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True;
      htmlCodeEditor.ShowLineNumbers = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True;
      htmlCodeEditor.ScrollBars = ScrollBars.Both;

      // add control to panel
      panelHTMLEditor.Controls.Add(htmlCodeEditor);

      var cssCodeEditor = new CssCodeViewer();
      cssCodeEditor.ReadOnly = false;
      cssCodeEditor.Dock = DockStyle.Fill;
      cssCodeEditor.AllowCodeFolding = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True;
      cssCodeEditor.ShowIndentGuides = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True;
      cssCodeEditor.ShowLineNumbers = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True;
      cssCodeEditor.ScrollBars = ScrollBars.Both;
      // press Ctrol + Alt + . => multi select in visual studio
      // add control to panel
      panelCSSEditor.Controls.Add(cssCodeEditor);
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: htmlcodeview c#csscodeviewer c#html css c#devexpress

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng HTML and CSS Code Viewer trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1461 07:45:21, 15/12/2022DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.