NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Alert Control để hiện thị thông báo

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Alert Control để hiện thị thông báo
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6531 15:50:42, 26/03/2020DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng control Alert Control Devexpress C# Winform.

[DEVEXPRESS] Tutorial Using Alert Control C# Winform

Trong bộ công cụ Devexpress, ngoài XtraMessagebox dùng hiển thị hộp thoại Dialog.

Devexpress còn có công cụ Alert Control, dùng để hiện thị thông báo Notification trong Winform.

Dưới đây là cấu trúc của một Alert Control Devexpress C#:

alertcontrol_thumb

Để sử dụng Alert cần control rất đơn giản, chúng ta chỉ cần gọi hàm sau:

 alertControl1.Show(this, "Thông báo", "Demo Alert control Devexpress C# - https://laptrinhvb.net", imageCollection1.Images[0]);

Cho phép chúng ta chỉnh các tham số: 

+ FormShowingEffect: Hiệu ứng hiển thị thông báo

+ AutoFormDelay: Thời gian đóng thông báo

+ Form Location: Vị trí hiển thị

...

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng:

alertcontrol_demo

Cách add thêm các button vào Alert, mình đã có viết sẵn code tự động tạo.

Các bạn có thể download source bên dưới về để tham khảo:

using DevExpress.XtraBars.Alerter;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace AlertcontrolDemo
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      propertyGrid1.SelectedObject = alertControl1;
      AlertButton btn1 = new AlertButton(Image.FromFile(@"folder.png"));
      btn1.Hint = "Open file";
      btn1.Name = "buttonOpen";
     
      AlertButton btn2 = new AlertButton(Image.FromFile(@"chart.png"));
      btn2.Style = AlertButtonStyle.CheckButton;
      btn2.Down = true;
      btn2.Hint = "Alert On";
      btn2.Name = "buttonAlert";
    
      alertControl1.Buttons.Add(btn1);
      alertControl1.Buttons.Add(btn2);
      alertControl1.ButtonClick += new AlertButtonClickEventHandler(alertControl1_ButtonClick);
    
     
    }    void alertControl1_ButtonClick(object sender, AlertButtonClickEventArgs e)
    {
      if (e.ButtonName == "buttonAlert")
      {
        MessageBox.Show("button Chart click");
      }
      if (e.ButtonName == "buttonOpen")
      {
        MessageBox.Show("button Open click");
      }
    }

    private void btn_showAlert_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      alertControl1.Show(this, "Thông báo", "Demo Alert control Devexpress C# - https://laptrinhvb.net", imageCollection1.Images[0]);
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Alert Control để hiện thị thông báo
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6531 15:50:42, 26/03/2020DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.