NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn thiết kế Form Setting Tùy chọn trong Winform

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn thiết kế Form Setting Tùy chọn trong Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9016 08:36:34, 07/03/2020DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách thiết kế và tạo form setting tùy chọn trong lập trình C# sử dụng TreeView và Load usercontrol Dynamic.

[DEVEPRESS] DESIGN SETTING FORM C#

Trong lập trình ứng dụng, các bạn thường thấy sẽ có một form để chứa các thông tin tham số của hệ thống.

Ví dụ: ứng dụng lập trình Visual Studio

Các bạn vào Tools => Options => sẽ xuất hiện hộp thoại cho các bạn cấu hình các thông tin chung của Editor: font, color, theme, wordwrap, num Line...

setting_form_demo

Các bạn thấy hình trên sẽ có hai Panel:

Một panel bên trái chức TreeView chứa các danh sách menu

và một panel bên phải để load các usercontrol tùy chỉnh vào theo treeview menu bên trái.

Dưới đây là giao diện demo Setting Form C#:

setting_csharp

Source code chương trình C#:

using OptionsDemoTree.UserControl;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace OptionsDemoTree
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      treeList1.DataSource = InitData();
      treeList1.ParentFieldName = "ParentID";
      treeList1.KeyFieldName = "ID";
      treeList1.TreeViewFieldName = "Name";
      treeList1.ExpandAll();
    }

    public DataTable InitData()
    {
      DataTable table = new DataTable();
      table.Columns.Add("ParentID", typeof(int));
      table.Columns.Add("Code", typeof(string));
      table.Columns.Add("Name", typeof(string));
      table.Columns.Add("ID", typeof(int));
      table.Columns.Add("Image_Index", typeof(int));

      table.Rows.Add(0,"NS", "Nhân Sự", 1, 0);
      table.Rows.Add(1,"NC", "Ngày công", 4, 3);
      table.Rows.Add(2,"TC", "Tăng ca", 5, 3);
      table.Rows.Add(1,"NNP", "Nghĩ phép năm", 6, 3);
      table.Rows.Add(0,"KT", "Kế Toán", 2, 1);
      table.Rows.Add(2,"NHT", "Năm hoạch toán", 7, 3);
      table.Rows.Add(2,"DK", "Định khoản", 8, 3);
      table.Rows.Add(0,"CDC", "Cài đặt chung", 3, 2);


      return table;
    }   

    private void treeList1_AfterFocusNode(object sender, DevExpress.XtraTreeList.NodeEventArgs e)
    {
      var dataRow = treeList1.GetDataRow(e.Node.Id);
      var codeName = dataRow.ItemArray[1] + "";

      if(codeName == "NNP")
      {
        if (!panMain.Controls.Contains(uControl2.Instance))
        {        
          panMain.Controls.Add(uControl2.Instance);
          uControl2.Instance.Dock = DockStyle.Fill;
          uControl2.Instance.BringToFront();
        }
        else
          uControl2.Instance.BringToFront();
      }else if(codeName == "NC")
      {
        if (!panMain.Controls.Contains(uControl3.Instance))
        {
          panMain.Controls.Add(uControl3.Instance);
          uControl3.Instance.Dock = DockStyle.Fill;
          uControl3.Instance.BringToFront();
        }
        else
          uControl3.Instance.BringToFront();
      }
      
      
    }

    private void treeList1_GetStateImage(object sender, DevExpress.XtraTreeList.GetStateImageEventArgs e)
    {
      try
      {
        int index = int.Parse(e.Node.GetValue("Image_Index").ToString());
        if (index >= 0)
        {
          e.NodeImageIndex = index;
        }
      }
      catch (Exception) { }
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn thiết kế Form Setting Tùy chọn trong Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9016 08:36:34, 07/03/2020DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.