NEWS

[C#] Kết nôi điện thoại Android, IOS với App Winform via Bluetooth

[C#] Kết nôi điện thoại Android, IOS với App Winform via Bluetooth
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1953 07:52:29, 11/08/2023C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn source code kết nối điện thoại Android/IOS với ứng dụng c# winform.

[C#] Connect Phone via Bluetooth Application Winform

Giao diện demo ứng dụng:

app_bluetooth

Ứng dụng này thực hiện các tính năng sau:

 1. Tìm kiếm các thiết bị Bluetooth
 2. Kết nối với thiết bị
 3. Thực hiện cuộc gọi từ ứng dụng
 4. Xem lịch sử cuộc gọi đến và đi theo thời gian thực

Đầu tiên, các bạn cần cài đặt thư viện để làm việc kết nối với Bluetooth từ Nuget C#.

NuGet\Install-Package InTheHand.Net.Bluetooth -Version 4.0.36

Source code C#:

using InTheHand.Net;
using InTheHand.Net.Bluetooth;
using InTheHand.Net.Sockets;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace CallInfoViaBT
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;
    }
    private Stream peerStream;
    private BluetoothClient client;

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (client == null || client.Connected == false)
      {
        MessageBox.Show("Please make sure you have connected to device.");
        return;
      }
      string[] dialCmd = new string[6];
      dialCmd[0] = "AT+CMER\r";
      dialCmd[1] = "AT+CIND=?\r";
      dialCmd[3] = "ATD +"+TB_phoneNumber.Text+";\r";

      runCommand(dialCmd[0], peerStream);
      runCommand(dialCmd[1], peerStream);
      runCommand(dialCmd[3], peerStream);

    }

    private void runCommand(string command, Stream peerStream)
    {
      Byte[] sRes = new Byte[200];
      Byte[] dcB = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(command);
      peerStream.Write(dcB, 0, dcB.Length);

    }

    public static String bytesToString(byte[] data)
    {
      String dataOut = "";
      for (int i = 0; i < data.Length; i++)
      {
        if (data[i] != 0x00)
          dataOut += (char)data[i];
      }
      return dataOut;
    }

    private void connectButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var deviceAddr = discoveredDevices.SelectedValue.ToString();
      BluetoothAddress addr = BluetoothAddress.Parse(deviceAddr);
      BluetoothEndPoint rep = new BluetoothEndPoint(addr, BluetoothService.Handsfree);      client.Connect(rep);
      peerStream = client.GetStream();
      backgroundWorker1.RunWorkerAsync();

      //Get call AT commands
      string[] dialCmd = new string[50];
      dialCmd[0] = "AT\r";
      dialCmd[1] = "AT+CMER=3,0,0,1,0\r";
      dialCmd[2] = "AT+CLIP=1\r";

      runCommand(dialCmd[0], peerStream);
      runCommand(dialCmd[1], peerStream);
      runCommand(dialCmd[2], peerStream);

    }

    private void closeConnection(object sender, FormClosedEventArgs e)
    {
      if (client != null && client.Connected == true)
      {
        peerStream.Close();
        client.Close();
      }

    }

    private void backgroundWorker1_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
    {
      while (true)
      {
        Console.WriteLine("Waiting for response..");
        Byte[] sRes = new Byte[200];
        peerStream.Read(sRes, 0, 199);
        var resStr = bytesToString(sRes);
        Console.WriteLine(resStr);
        if (resStr.Contains("CLIP"))
        {
          onCallWithCLIP(resStr);
        }
        else if (resStr.Contains("3,1"))
        {

          onCall(true);

        }
        else if (resStr.Contains("3,3"))
        {
          onCall(false);
        }


        Thread.Sleep(500);
      }
    }
    private void onCallWithCLIP(string resStr)
    {
      //YES! Now I have call information.
      Console.WriteLine("Call information: " + resStr);
      char[] phoneNumber = new char[16];

      int startPhoneNoIndex = resStr.IndexOf("\"");
      int endPhoneNoIndex = resStr.IndexOf("\"", startPhoneNoIndex + 1);
      resStr.CopyTo(startPhoneNoIndex + 1, phoneNumber, 0, endPhoneNoIndex - startPhoneNoIndex - 1);
      string strPhoneNumber = new string(phoneNumber);
      strPhoneNumber = strPhoneNumber.Trim('\0');
      Console.WriteLine("Tel no: " + strPhoneNumber);


      if (!resStr.Contains("CIEV")) return;
      string[] row = { DateTime.Now.ToShortTimeString(), strPhoneNumber, "N/A" };
      var listViewItem = new ListViewItem(row);
      LWCalls.Items.Add(listViewItem);
      sendNotification("There is a new incoming call from " + strPhoneNumber);
    }
    private void onCall(bool incoming)
    {
      try
      {
        string getCurrentCallCmd = "AT + CLCC ?\r";
        Byte[] sRes = new Byte[200];
        Byte[] dcB = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(getCurrentCallCmd);
        peerStream.Write(dcB, 0, dcB.Length);
        peerStream.Read(sRes, 0, 199);
        var resStr = bytesToString(sRes);
        if (resStr.Contains("+CLCC"))
        {
          //YES! Now I have call information.
          Console.WriteLine("Call information: " + resStr);
          char[] phoneNumber = new char[16];
          char[] contactName = new char[256];

          //Let's get phone number. Listen this now: https://open.spotify.com/track/1jr1BnpXymcf2i97mTR8tJ?si=Z1xdaa5gTu6kKSg3D3X8Qg
          int startPhoneNoIndex = resStr.IndexOf("\"");
          int endPhoneNoIndex = resStr.IndexOf("\"", startPhoneNoIndex + 1);
          resStr.CopyTo(startPhoneNoIndex + 1, phoneNumber, 0, endPhoneNoIndex - startPhoneNoIndex - 1);
          string strPhoneNumber = new string(phoneNumber);
          strPhoneNumber = strPhoneNumber.Trim('\0');
          Console.WriteLine("Tel no: " + strPhoneNumber);


          //Now, it is time to get contact name, if the caller is not saved in phone. Now listen this: https://open.spotify.com/track/3G2zIBotS9OUCK5uaHN2hz?si=XgF-V-JLQ26ucMLy3JCc3Q

          int startContactIndex = resStr.IndexOf("\"", endPhoneNoIndex + 1);
          int endContactIndex = resStr.IndexOf("\"", startContactIndex + 1);
          resStr.CopyTo(startContactIndex + 1, contactName, 0, endContactIndex - startContactIndex - 1);
          string strContactName = new string(contactName);
          strContactName = strContactName.Trim('\0');
          Console.WriteLine("Contact Name: " + strContactName);


          string[] row = { DateTime.Now.ToShortTimeString(), strPhoneNumber, strContactName };
          var listViewItem = new ListViewItem(row);

          if (incoming)
          {
            LWCalls.Items.Add(listViewItem);
            sendNotification("There is a new incoming call from " + strPhoneNumber);

          }

          else
          {
            LWOutCalls.Items.Add(listViewItem);
            sendNotification("There is a new outgoing call to " + strPhoneNumber);


          }


        }
      }
      catch (Exception e)
      {
        MessageBox.Show(e.Message);
      }    }

    private void findButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      discoveredDevices.DisplayMember = "DeviceName";
      discoveredDevices.ValueMember = "DeviceAddress";

      Cursor.Current = Cursors.WaitCursor;
      var devices = client.DiscoverDevices();
      discoveredDevices.DataSource = devices;
      Cursor.Current = Cursors.Default;


      warningLabel.Visible = true;
      connectButton.Enabled = true;
      discoveredDevices.Enabled = true;
      callButton.Enabled = true;

    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      Console.SetOut(new MultiTextWriter(new ControlWriter(richTextBox1), Console.Out));
      client = new BluetoothClient();
      warningLabel.Visible = false;
      connectButton.Enabled = false;
      discoveredDevices.Enabled = false;
      callButton.Enabled = false;
    }
    private void sendNotification(string msg)
    {
      NotifyIcon MyIcon = new NotifyIcon();
      MyIcon.Visible = true;
      MyIcon.Icon = System.Drawing.SystemIcons.Information;
      MyIcon.Text = "Call Information";
      MyIcon.BalloonTipTitle = "Call Information";
      MyIcon.BalloonTipText =msg;
      MyIcon.BalloonTipIcon = ToolTipIcon.Info;
      MyIcon.ShowBalloonTip(5000);
    }

    private void richTextBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      richTextBox1.SelectionStart = richTextBox1.Text.Length;
      richTextBox1.ScrollToCaret();
    }

   
  }
  public class MultiTextWriter : TextWriter
  {
    private IEnumerable<TextWriter> writers;
    public MultiTextWriter(IEnumerable<TextWriter> writers)
    {
      this.writers = writers.ToList();
    }
    public MultiTextWriter(params TextWriter[] writers)
    {
      this.writers = writers;
    }

    public override void Write(char value)
    {
      foreach (var writer in writers)
        writer.Write(value);
    }

    public override void Write(string value)
    {
      foreach (var writer in writers)
        writer.Write(value);
    }

    public override void Flush()
    {
      foreach (var writer in writers)
        writer.Flush();
    }

    public override void Close()
    {
      foreach (var writer in writers)
        writer.Close();
    }

    public override Encoding Encoding
    {
      get { return Encoding.ASCII; }
    }
  }
  public class ControlWriter : TextWriter
  {
    private Control richTextBox;
    public ControlWriter(Control textbox)
    {
      this.richTextBox = textbox;
    }

    public override void Write(char value)
    {
      richTextBox.Text += value;
    }

    public override void Write(string value)
    {
      richTextBox.Text += value;
    }

    public override Encoding Encoding
    {
      get { return Encoding.ASCII; }
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Kết nôi điện thoại Android, IOS với App Winform via Bluetooth
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1953 07:52:29, 11/08/2023C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.