NEWS

[C#] Làm việc với Microsoft PowerPoint file template trong Winform

[C#] Làm việc với Microsoft PowerPoint file template trong Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5027 10:23:16, 07/07/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm việc với Microsoft PowerPoint với C# Winform, thay thế thông tin template mẫu File pptx.

[C#]  Working Template Microsoft PowerPoint Winform

Đầu tiên, mình có cần tạo 1 file template từ powerpoint như hình bên dưới:

template_powerpoint

Và dưới đây là giao diện nhập thông tin phần mềm để chúng ta merge dữ liệu từ winform vào template.

demo_powerpoint_csharp

Sau khi nhập thông tin và chọn hình xong => vào Merge File => chúng ta sẽ được kết quả mong muốn như hình bên dưới:

profile_nguyenthao

Đầu tiên để sử dụng các bạn cần Import thư viện: pptxTemplaterDocumentFormat.OpenXML

Hai file trên các bạn có thể download trong source code project của mình.

Các bạn cần cài đặt Open XML SDK 2.0 for Microsoft Office 

Full source code C# working with PowerPoint:

using PptxTemplater;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace PowerPointDemo
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btn_browser_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var dlg = new OpenFileDialog();
      if (dlg.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        pic_avatar.Image = Image.FromFile(dlg.FileName);
      }
    }

    private void btn_merge_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      const string srcFileName = "template.pptx";
      const string dstFileName = "final.pptx";
      File.Delete(dstFileName);
      File.Copy(srcFileName, dstFileName);
      Pptx pptx = new Pptx(dstFileName, FileAccess.ReadWrite);
      int nbSlides = pptx.SlidesCount();
      PptxSlide slide = pptx.GetSlide(0);
      slide.ReplaceTag("{{fullname}}", txt_fullname.Text.ToUpper(), PptxSlide.ReplacementType.Global);
      slide.ReplaceTag("{{dateofbirth}}", txt_dateofbirth.Text.ToUpper(), PptxSlide.ReplacementType.Global);
      slide.ReplaceTag("{{phone}}", txtPhone.Text.ToUpper(), PptxSlide.ReplacementType.Global);
      slide.ReplaceTag("{{skills}}", txtSkill.Text.ToUpper(), PptxSlide.ReplacementType.Global);
      slide.ReplacePicture("{{avatar}}", ImageToByteArray(pic_avatar.Image), "image/png");
      pptx.Close();

      Process.Start("final.pptx");
    }

    public byte[] ImageToByteArray(System.Drawing.Image imageIn)
    {
      using (var ms = new MemoryStream())
      {
        imageIn.Save(ms, imageIn.RawFormat);
        return ms.ToArray();
      }
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Làm việc với Microsoft PowerPoint file template trong Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5027 10:23:16, 07/07/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.