NEWS

[C#] Sử dụng Google Translate API để dịch văn bản

[C#] Sử dụng Google Translate API để dịch văn bản
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 17445 15:21:06, 25/06/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Google Translate API để dịch văn bản trên lập trình C#, Winform.

[C#] Using Google Transate API Winform

Ở bài viết này, mình chỉ dùng API Google cung cấp Free miễn phí, sử dụng qua giao thức GET với cú pháp như sau:

https://translate.googleapis.com/translate_a/single?client=gtx&sl=auto&tl=vi&dt=t&q=Where does it come from?

Các bạn có thể copy đoạn văn bản này vào trình duyệt, sẽ trả về cho bạn json data đã được dịch văn bản.

Tham số: 

Tham số sl => nguồn ngôn ngữ. Ex: vi  = Việt Nam (các bạn có thể để auto để api tự động detect ngôn ngữ đầu vào)

Tham số tl =>  ngôn ngữ đích cần dịch. Ex: en = Tiếng Anh

Tham số q => (query) truyền vào đoạn văn bản cần dịch

Giao diện mình demo dưới đây là chép vào đoạn văn bản Tiếng Việt và dịch ra ngôn ngữ Tiếng Anh:

google_translate_csharp

Source code Google Translate C#, Winform:

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Net.Http;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Web.Script.Serialization;
using System.Windows.Forms;

namespace GoogleTranslate
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public string TranslateText(string input)
    {      
      string url = String.Format
      ("https://translate.googleapis.com/translate_a/single?client=gtx&sl={0}&tl={1}&dt=t&q={2}",
       "vi", "en", Uri.EscapeUriString(input));
      HttpClient httpClient = new HttpClient();
      string result = httpClient.GetStringAsync(url).Result;      
      var jsonData = new JavaScriptSerializer().Deserialize<List<dynamic>>(result);      
      var translationItems = jsonData[0];      
      string translation = "";      
      foreach (object item in translationItems)
      {        
        IEnumerable translationLineObject = item as IEnumerable;        
        IEnumerator translationLineString = translationLineObject.GetEnumerator();       
        translationLineString.MoveNext();        
        translation += string.Format(" {0}", Convert.ToString(translationLineString.Current));
      }
      if (translation.Length > 1) { translation = translation.Substring(1); };      
      return translation;
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox2.Text = TranslateText(textBox1.Text);
    }
  }
}

P/s: Do Api này sử dụng phương thức GET nên giới hạn số ký tự văn bản dịch.

Nhưng nếu đoạn văn bản bình thường các bạn muốn translate mình thấy miễn phí vậy cũng ngon.

Nếu bạn nào muốn dịch nhiều thì có thể mua gói trả phí của Google Translate API.

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Sử dụng Google Translate API để dịch văn bản
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 17445 15:21:06, 25/06/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.