NEWS

[C#] Hướng dẫn viết addin Excel Lấy hình ảnh từ URL internet vào Excel

[C#] Hướng dẫn viết addin Excel Lấy hình ảnh từ URL internet vào Excel
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1937 15:06:07, 28/04/2023C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn viết Add-in cho Excel bằng ngôn ngữ lập trình C#.

[C#] How to write Add-in Excel

Ở bài hướng dẫn này mình sẽ viết thêm 1 hàm LoadImageFromUrl. Hàm này sẽ đọc tải hình ảnh từ url và gắn vào excel.

exceL-plugin_thumb

Như hình ảnh trên các bạn thấy, trong trường chỉ có URL, mình sẽ tạo thêm hàm mới cho nó tự động tải hình ảnh về.

Và gắn vào cell mà chúng ta chỉ định.

Cú pháp trên excel ở demo trên:

= GetImageFromUrl("https://laptrinhvb.net/logo.png", A5)

Ở câu lệnh này, khi đọc hình ảnh xong nó sẽ tải về ô A5.

Để viết plugin, các bạn cần cài đặt cho mình thư viện ExcelDna.Addin từ Nuget

NuGet\Install-Package ExcelDna.AddIn -Version 1.7.0-rc4

Video hướng dẫn Step by step tạo Addin trên C#:

Source code c#:

using ExcelDna.Integration;
using Microsoft.Office.Interop.Excel;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel;

namespace DemoAddinExcel
{
  public static class MyFunctions
  {
    [ExcelFunction(Category = "GetImageFromURL", Description = "Tải hình ảnh từ website vào Excel")]
    public static void GETIMAGE(string url, [ExcelArgument(AllowReference = true)] object arg)
    {
      ExcelReference theRef = (ExcelReference)arg;
      using (var client = new WebClient())
      {
        var imageData = client.DownloadData(url);
        MemoryStream imageStream = new MemoryStream(imageData);
        Excel.Application xlapp = (Excel.Application)ExcelDnaUtil.Application;
        Workbook wbook = xlapp.ActiveWorkbook;
        Worksheet worksheet = wbook.ActiveSheet as Worksheet;
        var cell = wbook.ActiveSheet.Cells[theRef.RowFirst + 1, theRef.ColumnFirst + 1];
        string tempFilename = Path.GetTempFileName();
        File.WriteAllBytes(tempFilename, imageStream.ToArray());
        cell.Worksheet.Shapes.AddPicture(tempFilename, Microsoft.Office.Core.MsoTriState.msoFalse, Microsoft.Office.Core.MsoTriState.msoCTrue, cell.Left, cell.Top, cell.Width, cell.Height);
        File.Delete(tempFilename);

      }    }
  }

}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn viết addin Excel Lấy hình ảnh từ URL internet vào Excel
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1937 15:06:07, 28/04/2023C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.