NEWS

[C#] Hướng dẫn tạo hiệu ứng Acrylic Blur làm mờ hình ảnh trên Windows 10

[C#] Hướng dẫn tạo hiệu ứng Acrylic Blur làm mờ hình ảnh trên Windows 10
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6067 11:28:41, 10/03/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo hiệu ứng Acrylic Blur trên Winform trên Windows 10 C#.

[C#] Acrylic Blur Image Winform

Acrylic Blur là hiệu ứng làm mờ hình ảnh, các bạn sẽ thường thấy hiệu ứng này ở màn hình đăng nhập login của Windows 10.

blur_csharp

Các bạn nhìn thấy hình ơ trên là đã được Windows 10 sử dụng hiệu ứng Acrylic Blur để làm mờ hình ảnh.

Trong bài viết này, mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo hiệu ứng Acrylic Blur như vậy trên windows form.

Lưu ý: hướng dẫn này chỉ chạy trên Windows 10 nhé các bạn.

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng của mình tích hợp Acrylic Blur Effect C#:

blur_image_csharp

Và dưới đây là ứng dụng mình kết hợp với Overlay Modal để show form.

Ví dụ đây là hình ảnh Midu khi chưa sử dụng hiệu ứng:

tieu-su-hot-girl-midu-01

và mình app hình này vào app của mình và sử dụng hiệu ứng như hình bên dưới:

overlay_blur_csharp

Source code Effect Blur C#:

using mokeev1995.BlurLibrary;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Windows.Interop;

namespace BlurCsharp
{

  internal enum AccentState
  {
    ACCENT_DISABLED = 0,
    ACCENT_ENABLE_GRADIENT = 1,
    ACCENT_ENABLE_TRANSPARENTGRADIENT = 2,
    ACCENT_ENABLE_BLURBEHIND = 3,
    ACCENT_ENABLE_ACRYLICBLURBEHIND = 4,
    ACCENT_INVALID_STATE = 5
  }

  [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  internal struct AccentPolicy
  {
    public AccentState AccentState;
    public uint AccentFlags;
    public uint GradientColor;
    public uint AnimationId;
  }

  [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  internal struct WindowCompositionAttributeData
  {
    public WindowCompositionAttribute Attribute;
    public IntPtr Data;
    public int SizeOfData;
  }

  internal enum WindowCompositionAttribute
  {
    // ...
    WCA_ACCENT_POLICY = 19
    // ...
  }
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    [DllImport("user32.dll")]
    internal static extern int SetWindowCompositionAttribute(IntPtr hwnd, ref WindowCompositionAttributeData data);

    private uint _blurOpacity;
    public double BlurOpacity
    {
      get { return _blurOpacity; }
      set { _blurOpacity = (uint)value; EnableBlur(); }
    }

    private uint _blurBackgroundColor = 0x990000; /* BGR color format */

    internal void EnableBlur()
    {
      //var windowHelper = new WindowInteropHelper(this);

      var accent = new AccentPolicy();
      accent.AccentState = AccentState.ACCENT_ENABLE_ACRYLICBLURBEHIND;
      accent.GradientColor = (_blurOpacity << 24) | (_blurBackgroundColor & 0xFFFFFF);

      var accentStructSize = Marshal.SizeOf(accent);

      var accentPtr = Marshal.AllocHGlobal(accentStructSize);
      Marshal.StructureToPtr(accent, accentPtr, false);

      var data = new WindowCompositionAttributeData();
      data.Attribute = WindowCompositionAttribute.WCA_ACCENT_POLICY;
      data.SizeOfData = accentStructSize;
      data.Data = accentPtr;

      SetWindowCompositionAttribute(this.Handle, ref data);

      Marshal.FreeHGlobal(accentPtr);
    }


    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      EnableBlur();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
     
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      this.BackColor = System.Drawing.ColorTranslator.FromHtml("#010000");
      EnableBlur();
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

 

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn tạo hiệu ứng Acrylic Blur làm mờ hình ảnh trên Windows 10
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6067 11:28:41, 10/03/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.