NEWS

Đọc mã HTML từ website với C#

Đọc mã HTML từ website với C#
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 23767 18:20:20, 26/10/2015C#   In bài viết

Bài viết này mình giới thiệu với mấy bạn cách đọc lấy mã HTML trong một website như thế nào? Chỉ cần vài dòng code là bạn có thể thực hiên được. Trước hết bạn thiết kế form như sau:

Đọc mã HTML từ website với C#

- Sau khi các bạn thiết kế form như hình trên bạn viết cho mình 3 thủ tục sau:

+ Thủ tục đọc lấy mã HTML:

private void processHTML(String htmlContent)
{
      // Obtain the document interface
      IHTMLDocument2 htmlDocument = (IHTMLDocument2)new mshtml.HTMLDocument();

      // Construct the document
      htmlDocument.write(htmlContent);

      listBox1.Items.Clear();

      // Extract all image elements
      IHTMLElementCollection imgElements = htmlDocument.images;

      // Iterate through each image element
      foreach (IHTMLImgElement img in imgElements)
      {
        listBox1.Items.Add(img.src);
      }
}

private void LoadHTML()
{
      // WebClient object
      WebClient client = new WebClient();

      // Retrieve resource as a stream
      Stream data = client.OpenRead(new Uri(textBox2.Text));

      // Retrive the text
      StreamReader reader = new StreamReader(data);
      string htmlContent = reader.ReadToEnd();

      textBox1.Text = htmlContent;

      // Call function to process HTML Content
      processHTML(htmlContent);

      // Cleanup
      data.Close();
      reader.Close();
}

+ Kế tiếp bạn viết thủ lục lấy hình ảnh trên trang website:

private void previewGallery()
{
      // Iterate through all the items in the listbox
      for (int i = 0; i < listBox1.Items.Count - 1; i++)
      {
        // Create PictureBox dynamically
        // and set its properties
        PictureBox pic = new PictureBox();
        pic.Width = 100;
        pic.Height = 100;
        pic.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;

        // Assign location of picture
        // from the listbox
        pic.ImageLocation = listBox1.Items[i].ToString();

        // Add PictureBox to a panel
        flowLayoutPanel1.Controls.Add(pic);
      }
}

- Bây giờ sử dụng chúng như thế nào đây, tại nút "Thực hiện" bản chỉ gọi đến hàm LoadHTML(), còn tại nút load hình ảnh bạn gọi đến hàm previewGallery().

Hy vọng với thủ thuật nhỏ giúp ích cho các bạn. 

Download Project

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đọc mã HTML từ website với C#
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 23767 18:20:20, 26/10/2015C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.