Bài viết mới

[C#] Function convert DataTable to List và ngược lại trong lập trình csharp

[C#] Function convert DataTable to List và ngược lại  trong lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 4981 10:34:57, 14/03/2017CSHARP   In bài viết

Hôm nay, mình xin share 2 function convert qua lại giữa datatable và list trong lập trình c#.

Trong lập trình csharp, tùy trường hợp ta cần sử dụng List hoặc datatable để xử lý. Thì với 2 hàm bên dưới sẽ giúp cho các bạn dễ dàng chuyển đổi.

convert list to datatable

1. Function chuyển đổi List to Datatable C#

public static DataTable ListToDataTable(this IList data)
	{
		DataTable dataTable = new DataTable(typeof(T).Name);
		PropertyInfo[] props = typeof(T).GetProperties(BindingFlags.Public | BindingFlags.Instance);
		foreach (PropertyInfo prop in props)
		{
			dataTable.Columns.Add(prop.Name, Nullable.GetUnderlyingType(prop.PropertyType) ?? prop.PropertyType);
		}
		foreach (T item in data)
		{
			var values = new object[props.Length];
			for (int i = 0; i < props.Length; i++)
			{
				values[i] = props[i].GetValue(item, null);
			}
			dataTable.Rows.Add(values);
		}
		return dataTable;
	}

2. Function chuyển đổi từ Datatable to List C#

public static List DataTableToList(this DataTable table) where T : class, new()
	{
		try
		{
			List list = new List();
 
			foreach (var row in table.AsEnumerable())
			{
				T obj = new T();
 
				foreach (var prop in obj.GetType().GetProperties())
				{
					try
					{
						PropertyInfo propertyInfo = obj.GetType().GetProperty(prop.Name);
						propertyInfo.SetValue(obj, Convert.ChangeType(row[prop.Name], propertyInfo.PropertyType), null);
					}
					catch
					{
						continue;
					}
				}
 
				list.Add(obj);
			}
 
			return list;
		}
		catch
		{
			return null;
		}
	}	

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

Tags: textboxlistviewdatatablerichtextbox

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Function convert DataTable to List và ngược lại  trong lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 4981 10:34:57, 14/03/2017CSHARP   In bài viết

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.