NEWS

[C#] Hướng dẫn tạo chữ ký trên winform Signature Pad

[C#] Hướng dẫn tạo chữ ký trên winform Signature Pad
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3687 20:43:37, 10/05/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách tạo chữ ký trên Winform Signature Pad.

[C#] Signature Pad in Winform

Dưới đây, là giao diện demo ứng dụng Signature Pad c#:

SignaturePad_winform

Khi ký xong các bạn có thể Export và Import, file chữ ký được lưu dưới dạng XML.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Signature xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <Glyphs>
  <Glyph>
   <Lines>
    <Line>
     <StartPoint>
      <X>61</X>
      <Y>42</Y>
     </StartPoint>
     <EndPoint>
      <X>61</X>
      <Y>42</Y>
     </EndPoint>
    </Line>
    <Line>
     <StartPoint>
      <X>61</X>
      <Y>42</Y>
.........................

1. Tạo class Line.cs

namespace SignaturePad
{
 
    [Serializable]
    public class Line
    {
      public Line()
      {

      }

      public Line(Point startPoint, Point endPoint)
      {
        this.StartPoint = startPoint;
        this.EndPoint = endPoint;
      }

      public Point StartPoint { get; set; }
      public Point EndPoint { get; set; }
    }
  
}

2. Tạo class Glyph.cs

namespace SignaturePad
{

    [System.Serializable]
    public class Glyph
    {
      public Glyph()
      {
        this.Lines = new List<Line>();
      }
      public List<Line> Lines { get; set; }
    }
  
}

3. Tạo class Signature.cs

namespace SignaturePad
{
  
    [Serializable]
    public class Signature
    {
      public Signature()
      {
        this.Glyphs = new List<Glyph>();
      }

      public List<Glyph> Glyphs { get; set; }
    }
  
}

Full source code C# Form1.cs:

using System;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Xml.Serialization;

namespace SignaturePad
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    Boolean IsCapturing = false;
    private Point startPoint;
    private Point endPoint;
    Pen pen = new Pen(Color.Black);
    Glyph glyph = null;
    Signature signature = new Signature();
    String fileName = @"signature.xml";

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public Cursor CreateCursor(Bitmap bitmap, Size size)
    {
      bitmap = new Bitmap(bitmap, size);
      return new Cursor(bitmap.GetHicon());
    }

    private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
    {
      SignaturePanel.MouseMove += SignaturePanel_MouseMove;
      SignaturePanel.MouseUp += SignaturePanel_MouseUp;
      SignaturePanel.MouseDown += SignaturePanel_MouseDown;
      var bitmap = (Bitmap)Image.FromFile("Pen-icon.png");
      SignaturePanel.Cursor = CreateCursor(bitmap, new Size(bitmap.Width, bitmap.Height)); ;
    }

    private void SignaturePanel_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      IsCapturing = true;
      glyph = new Glyph();
    }

    private void SignaturePanel_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      IsCapturing = false;
      signature.Glyphs.Add(glyph);
      startPoint = new Point();
      endPoint = new Point();
    }    private void SignaturePanel_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      if (IsCapturing)
      {
        if (startPoint.IsEmpty && endPoint.IsEmpty)
        {
          endPoint = e.Location;
        }
        else
        {
          startPoint = endPoint;
          endPoint = e.Location;
          Line line = new Line(startPoint, endPoint);
          glyph.Lines.Add(line);
          DrawLine(line);
        }

      }
    }

    private void DrawLine(Line line)
    {
      using (Graphics graphic = this.SignaturePanel.CreateGraphics())
      {
        graphic.DrawLine(pen, line.StartPoint, line.EndPoint);
      }
    }

    private void SerializeSignature()
    {
      XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(Signature));

      if (File.Exists(fileName))
      {
        File.Delete(fileName);
      }

      using (TextWriter textWriter = new StreamWriter(fileName))
      {
        serializer.Serialize(textWriter, signature);
        textWriter.Close();
      }
    }

    private void DeserializeSignature()
    {
      XmlSerializer deserializer = new XmlSerializer(typeof(Signature));
      using (TextReader textReader = new StreamReader(fileName))
      {
        signature = (Signature)deserializer.Deserialize(textReader);
        textReader.Close();
      }
    }

    private void ClearSignaturePanel()
    {
      
      using (Graphics graphic = this.SignaturePanel.CreateGraphics())
      {
        SolidBrush solidBrush = new SolidBrush(Color.LightBlue);
        graphic.FillRectangle(solidBrush, 0, 0, SignaturePanel.Width, SignaturePanel.Height);
      }

    }

    private void btn_clear_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      signature = new Signature();
      ClearSignaturePanel();
    }

    private void btn_import_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DeserializeSignature();
      ClearSignaturePanel();
      DrawSignature();
    }

    private void btn_export_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      SerializeSignature();
    }

    private void DrawSignature()
    {
      foreach (Glyph glyph in signature.Glyphs)
      {
        foreach (Line line in glyph.Lines)
        {
          DrawLine(line);
        }
      }

    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn tạo chữ ký trên winform Signature Pad
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3687 20:43:37, 10/05/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.