NEWS

[C#] Hướng dẫn quản lý danh sách, kết nối, ngắt kết nối mạng Wifi

[C#] Hướng dẫn quản lý danh sách, kết nối, ngắt kết nối mạng Wifi
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8966 12:56:56, 01/10/2018C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách bạn cách quản lý mạng Wifi trong lập trình C#.

Chức năng ứng dụng bao gồm: 

+ Dò tìm mạng wifi và hiển thị lên listview.

+ Ngắt kết nối mạng wifi

+ Kết nối đến một wifi.

+ Xem thông tin chi tiết của mạng Wifi

Dưới đây là giao diện ứng dụng quản lý mạng Wifi C#:

quản lý mạng wifi lập trình C#

+ Đầu tiên các bạn cần import thư viện Simple_Wifi vào.

Import thư viện qua Nuget Command với lệnh sau: 

PM> Install-Package SimpleWifi -Version 1.0.0

Source code Management C# wifi:

using SimpleWifi;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Manager_Wifi
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

    }
    private Wifi wifi;
    private IEnumerable List()
    {
      IEnumerable accessPoints = wifi.GetAccessPoints().OrderByDescending(ap => ap.SignalStrength);
      return accessPoints;
    }
    IEnumerable accessPoints;
    private void btn_findwifi_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      listView1.Items.Clear();
      accessPoints = List();
      int i = 1;
      foreach (AccessPoint ap in accessPoints)
      {
        var tinhtrang = "chưa kết nối.";
        if (ap.IsConnected) { tinhtrang = "Đang kết nối."; }
        ListViewItem item = new ListViewItem(new string[] { (i++).ToString(), ap.Name, ap.SignalStrength.ToString() + "%", tinhtrang });
        listView1.Items.AddRange(new ListViewItem[] { item });
      }


    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      wifi = new Wifi();
      wifi.ConnectionStatusChanged += wifi_ConnectionStatusChanged;
      Status();
      btn_findwifi_Click(sender, e);
    }

    private void Status()
    {
      if (wifi.ConnectionStatus == WifiStatus.Connected)
      {
        var accessPoints = List();
        foreach (AccessPoint ap in accessPoints)
        {
          if (ap.IsConnected)
          {
            lbl_status.BeginInvoke(new Action(() =>
            {
              lbl_status.Text = "Bạn đang kết nối với wifi tên " + ap.Name;
            }));

            return;
          }
        }


      }
      else
      {
        lbl_status.BeginInvoke(new Action(() =>
        {
          lbl_status.Text = "Bạn chưa có kết nối đến mạng wifi.";
        }));
      }

    }
    private void wifi_ConnectionStatusChanged(object sender, WifiStatusEventArgs e)
    {
      lbl_status.BeginInvoke(new Action(() =>
      {
        lbl_status.Text = e.NewStatus.ToString();
      }));

    }

    private void btn_disconnect_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      wifi.Disconnect();
      Status();

    }

    private void btn_connect_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var index = listView1.FocusedItem.Index;
      AccessPoint selectedAP = accessPoints.ToList()[index];

      // Auth
      AuthRequest authRequest = new AuthRequest(selectedAP);

      if (authRequest.IsPasswordRequired)
      {
        authRequest.Password = EnterPassword(selectedAP, txt_password.Text);
      }

      selectedAP.ConnectAsync(authRequest, true, OnConnectedComplete);
    }

    private string EnterPassword(AccessPoint selectedAP, string password)
    {

      bool validPassFormat = false;

      while (!validPassFormat)
      {

        validPassFormat = selectedAP.IsValidPassword(password);

        if (!validPassFormat)
        {
          MessageBox.Show("Mật khẩu không chính xác!");
          break;
        }

      }

      return password;
    }

    private void OnConnectedComplete(bool success)
    {
      Status();
    }

    private void ShowInfo(int selectedIndex)
    {


      if (selectedIndex > accessPoints.ToArray().Length || accessPoints.ToArray().Length == 0)
      {
        Console.Write("
Index out of bounds");
        return;
      }
      AccessPoint selectedAP = accessPoints.ToList()[selectedIndex];

      richTextBox1.Text = selectedAP.ToString();
    }    private void listView1_ItemSelectionChanged(object sender, ListViewItemSelectionChangedEventArgs e)
    {

      ShowInfo(e.ItemIndex);
    }
  }
}

HAPPY CODING heart

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn quản lý danh sách, kết nối, ngắt kết nối mạng Wifi
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8966 12:56:56, 01/10/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.