NEWS

[C#] Hướng dẫn tạo ứng dụng Chat với GPT sử dụng Open AI API

[C#] Hướng dẫn tạo ứng dụng Chat với GPT sử dụng Open AI API
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5460 11:59:45, 07/03/2023C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng Open AI API trong lập trình C#, winform.

[C#] How to using Chat Open AI API in winform

Dưới đây, là hình ảnh giao diện demo ứng dụng Chat GPT bằng open api C#

chat_gpt_ai

Source code C#:

using Newtonsoft.Json.Linq;
using RestSharp;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Xml.Linq;

namespace ChatGPT
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var YOUR_API_KEY = ""; //https://beta.openai.com/account/api-keys
      var userInput = textBox1.Text;
      var client = new RestClient("https://api.openai.com/v1");
      var request = new RestRequest("engines/text-davinci-003/completions", Method.Post);
      request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
      request.AddHeader("Authorization", $"Bearer {YOUR_API_KEY}");
      request.AddJsonBody(new { prompt = userInput, max_tokens = 4000, temperature = 0 });
      var response = client.Execute(request);
      var responseData = JObject.Parse(response.Content);
      string output = responseData["choices"][0]["text"].ToString();
     
      richTextBox1.AppendText("User: " + userInput + Environment.NewLine);
      richTextBox1.AppendText("OpenAI: " + output + Environment.NewLine);
    }
  }
}

Sau khi đăng nhập vài tài khoản ChatGPT, các bạn click vào đường dẫn sau để lấy Token: 

https://beta.openai.com/account/api-keys

Lưu ý: là sử dụng Open AI này sẻ mất phí nhé các bạn, chúng ta được miễn phí trải nghiệm dùng thử với 18$

chat_gpt_trial

Thanks for waching!

DOWNLOAD SOURCE

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn tạo ứng dụng Chat với GPT sử dụng Open AI API
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5460 11:59:45, 07/03/2023C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.