NEWS

[C#] Kết nối thiết bị đọc thẻ RFID qua serial com port

[C#] Kết nối thiết bị đọc thẻ RFID qua serial com port
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 13424 09:10:03, 24/03/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn source code đọc dữ liệu trên thẻ RFID qua cổng kết nối Serial COM port trên ngôn ngữ lập trình C#.

[C#] Read RFID Serial port

RFID là gì?

RFID (Radio Frequency Identification), hay Nhận dạng qua tần số vô tuyến, là một công nghệ dùng kết nối sóng vô tuyến để tự động xác định và theo dõi các thẻ nhận dạng gắn vào vật thể.

Hay nói cách khác, RFID là một kỹ thuật nhận dạng sóng vô tuyến từ xa, cho phép dữ liệu trên một con chíp được đọc một cách "không tiếp xúc" qua đường dẫn sóng vô tuyến ở khoảng cách từ 50 cm tới 10 mét, sử dụng thiết bị thẻ RFID và một đầu đọc RFID.

Điểm nổi bật của RFID là công nghệ không sử dụng tia sáng như mã vạch, không tiếp xúc trực tiếp. Một vài loại thẻ có thể được đọc xuyên qua các môi trường, vật liệu như Bê tông, tuyết, sương mù, băng đá, sơn, và các điều kiện môi trường thách thức khác mà mã vạch và các công nghệ khác không thể phát huy hiệu quả.

rfid_device

Giao diện demo đọc dữ liệu từ thẻ RFID:

read_rfid_csharp

Source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO.Ports;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace ReadRFID
{
  public partial class FrmMain : Form
  {
    private SerialPort RFID;
    private string DispString;
    public static readonly List<string> SupportedBaudRates = new List<string>
    {
      "300",
      "600",
      "1200",
      "2400",
      "4800",
      "9600",
      "19200",
      "38400",
      "57600",
      "115200",
      "230400",
      "460800",
      "921600"
    };
    public FrmMain()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public void GetListComPort()
    {
      string[] ports = SerialPort.GetPortNames();     
      foreach (var port in ports)
      {
        cb_comport.Items.Add(port);
      }        
      if(ports.Length > 0)
      {
        cb_comport.SelectedIndex = 0;
      }
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      GetListComPort();
      cb_baud_rate.DataSource = SupportedBaudRates;
      cb_baud_rate.SelectedIndex = 5;


      var listHandShake = Enum.GetValues(typeof(Handshake))
       .Cast<Handshake>()
       .Select(t => new
       {
         Name = t.ToString()
       }).ToList();

      cb_handshake.DataSource = listHandShake;
      cb_handshake.ValueMember = "Name";
      cb_handshake.DisplayMember = "Name";
     
      var listParity = Enum.GetValues(typeof(Parity))
        .Cast<Parity>()
        .Select(t => new 
        {         
          Name = t.ToString()
        }).ToList();

      cb_parity.DataSource = listParity;
      cb_parity.ValueMember = "Name";
      cb_parity.DisplayMember = "Name";

      var listStopBits = Enum.GetValues(typeof(StopBits))
        .Cast<StopBits>()
        .Select(t => new
        {
          Name = t.ToString()
        }).ToList();

      
      cb_stopbits.DataSource = listStopBits;
      cb_stopbits.ValueMember = "Name";
      cb_stopbits.DisplayMember = "Name";
      cb_stopbits.SelectedIndex = 1;
    }

    private void btn_connect_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if(btn_connect.Text == "Connect")
      {
        if (string.IsNullOrEmpty(cb_comport.Text))
        {
          MessageBox.Show("Chưa chọn cổng COM kết nối, bạn ơi!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
          return;
        }

        var parity = cb_parity.Text;
        var stopbits = cb_stopbits.Text;
        var handshake = cb_handshake.Text;

        RFID = new SerialPort();
        RFID.PortName = cb_comport.Text ;
        RFID.BaudRate = Convert.ToInt32(cb_baud_rate.Text);
        RFID.DataBits = Convert.ToInt32(txt_databits.Value);
        RFID.Parity = (Parity)Enum.Parse(typeof(Parity), parity, true);
        RFID.StopBits = (StopBits)Enum.Parse(typeof(StopBits), stopbits, true);
        RFID.ReadTimeout = Convert.ToInt32(txt_read_timeout.Value);
        RFID.Handshake = (Handshake)Enum.Parse(typeof(Handshake), handshake, true);
        try
        {
          RFID.Open();
          if (RFID.IsOpen)
          {
            DispString = "";
            txt_tag.Text = "";
          }
          else
          {
            RFID.Close();
          }
          RFID.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(RFID_DataReceived);
          btn_connect.Text = "Disconnect";
        }
        catch (Exception ex)
        {
          MessageBox.Show(ex.Message, "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        }
      }
      else
      {
        RFID.Close();
        btn_connect.Text = "Connect";
      }
      
      
    }

    private void RFID_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
    {     
      DispString = RFID.ReadExisting();
      this.Invoke(new EventHandler(DisplayText));
    }
    private void DisplayText(object sender, EventArgs e)
    {
      txt_tag.AppendText(DispString);
    }
  }
}

Khi kết nối thành công, dữ liệu chúng ta sẽ nhận được qua event RFID_DataReceived, và mình hiển thị dữ liệu đó lên Textbox.

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: read rfid c#rfid c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Kết nối thiết bị đọc thẻ RFID qua serial com port
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 13424 09:10:03, 24/03/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.