[C#] Hướng dẫn sử dụng PuppeteerSharp Headless Chrome .NET API

[C#] Hướng dẫn sử dụng PuppeteerSharp Headless Chrome .NET API
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 1993 14:38:49, 11/03/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn thư viện PuppeteerSharp dùng để Automation Website Giống Selemium trên C#, Winform.

[C#] Using PuppeteerSharp Winform

Để sử dụng được khi tạo project các bạn cần target NetFramework 4.7.2 trở lên nhé.

Cài đặt thư viện PuppeteerSharp  từ Nuget Console 

PM> Install-Package PuppeteerSharp -Version 2.0.4

Ở dưới đây, mình có viết một ứng dụng demo nó sẽ tự vào website google map, tìm đến địa chỉ nhà thờ Đức Bà.

Sau đó, nó sẽ chụp hình và lưu về máy tính của mình.

puppeteer_csharp

Với thư viện này, các bạn cũng có thể dễ dàng byPass sử dụng proxy...

Chi tiết sử dụng thư viện các bạn có thể tham khảo ở Document ở link sau:

https://www.puppeteersharp.com/api/index.html

Source code ứng dụng chụp hình website C#:

using PuppeteerSharp;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace PuppeteerSharpTest
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private async void btnCapture_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Browser browser = await Puppeteer.LaunchAsync(new LaunchOptions
      {
        Headless = true, //false để hiển thị trình duyệt
        IgnoreHTTPSErrors = true,
        IgnoredDefaultArgs = new string[] { "--disable-extensions" },
        ExecutablePath = @"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe",

      });

      // Create a new page and go to Bing Maps
      Page page = null;
      var pages = await browser.PagesAsync();
      if (pages.Count() > 0)
      {
        page = pages[0];
      }
      else
      {
        page = browser.NewPageAsync().Result;
      }
      await page.GoToAsync("https://maps.google.com");


      await page.WaitForSelectorAsync(".searchbox input");
      await page.FocusAsync(".searchbox input");
      await page.Keyboard.TypeAsync(textBox1.Text);
      await page.ClickAsync(".searchbox-searchbutton");
      await page.WaitForNavigationAsync();

      string content = await page.GetContentAsync();
      richTextBox1.Text = content;


      //await page.SetViewportAsync(new ViewPortOptions
      //{
      //  Width = 1125,
      //  Height = 2436
      //});
      Thread.Sleep(3000);
      await page.ScreenshotAsync("E:\\ai\\screenshot.png");

      // Close the browser
      await browser.CloseAsync();
      pictureBox1.Image = Image.FromFile("E:\\ai\\screenshot.png");

    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: puppeteersharp c#automation website c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sử dụng PuppeteerSharp Headless Chrome .NET API
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 1993 14:38:49, 11/03/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.