NEWS

[C#] Chia sẽ code tạo Text Effect trong lập trình Winform

[C#] Chia sẽ code tạo Text Effect trong lập trình Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3212 09:11:13, 26/04/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ đến các bạn, 8 đoạn code tạo hình ảnh từ Text có hiệu ứng trong lập trình C#, Winform.

[C#] Text Effect Winform

Trong bài này, mình sẽ sử dụng thư viện: TextdesignerCSLibrary

Các bạn có thể download ở source code của mình

Dưới đây là hình ảnh các hiệu ứng chữ C# winform: Trông cũng giống WordArt trong Microsoft Word. ^^

text_effect

Full source code Text Effect C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using TextDesignerCSLibrary;

namespace testeffect
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      pictureBox1.Image = TextToImage();
      pictureBox2.Image = TextToImage2();
      pictureBox3.Image = TextToImage3();
      pictureBox4.Image = TextToImage4();
      pictureBox5.Image = TextToImage5();
      pictureBox6.Image = TextToImage6();
      pictureBox7.Image = TextToImage7();
      pictureBox8.Image = TextToImage8();
    }

   
    public Image TextToImage()
    {
      using (Graphics g = Graphics.FromHwnd(IntPtr.Zero))
      {
        string szbuf = "LAPTRINHVB.NET";
        FontFamily fontFamily = new FontFamily("Roboto");
        StringFormat strformat = new StringFormat();
        var font = new Font("Roboto", 48, FontStyle.Bold);
        SizeF sz = g.MeasureString(szbuf, font);
        Bitmap bmp = new Bitmap((int)sz.Width, (int)sz.Height);
          using (Graphics gBmp = Graphics.FromImage(bmp))
          {
            gBmp.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias;
            gBmp.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic;
            OutlineText text = new OutlineText();
            text.TextDblOutline(Color.FromArgb(255, 255, 255),
              Color.FromArgb(0, 128, 128), Color.FromArgb(0, 255, 0), 4, 4);
            text.EnableShadow(true);
            text.SetShadowBkgd(Color.FromArgb(255, 128, 192), bmp.Width, bmp.Height);
            text.Shadow(Color.FromArgb(128, 0, 0, 0), 4, new Point(4, 8));
            text.DrawString(gBmp, fontFamily,
              FontStyle.Bold, 48, szbuf, new Point(10, 10), strformat);
          }
          return bmp;
        
      }
    }

    public Image TextToImage2()
    {
      using (Graphics g = Graphics.FromHwnd(IntPtr.Zero))
      {
        string szbuf = "LAPTRINHVB.NET";
        FontFamily fontFamily = new FontFamily("Roboto");
        StringFormat strformat = new StringFormat();
        var font = new Font("Roboto", 48, FontStyle.Bold);
        SizeF sz = g.MeasureString(szbuf, font);
        Bitmap bmp = new Bitmap((int)sz.Width, (int)sz.Height);
        using (Graphics gBmp = Graphics.FromImage(bmp))
        {
          gBmp.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias;
          gBmp.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic;

         

          OutlineText text = new OutlineText();
          text.TextGlow(Color.FromArgb(191, 255, 255), Color.FromArgb(24, 0, 128, 128), 14);
          text.EnableShadow(false);
          text.DrawString(gBmp, fontFamily, FontStyle.Bold,
            48, szbuf, new Point(10, 10), strformat);

         
        }
        return bmp;

      }
    }

    public Image TextToImage3()
    {
      using (Graphics g = Graphics.FromHwnd(IntPtr.Zero))
      {
        string szbuf = "LAPTRINHVB.NET";
        FontFamily fontFamily = new FontFamily("Roboto");
        StringFormat strformat = new StringFormat();
        var font = new Font("Roboto", 48, FontStyle.Bold);
        SizeF sz = g.MeasureString(szbuf, font);
        Bitmap bmp = new Bitmap((int)sz.Width, (int)sz.Height);
        using (Graphics gBmp = Graphics.FromImage(bmp))
        {
          gBmp.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias;
          gBmp.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic;
          OutlineText outlineText = new OutlineText();
          outlineText.TextOutline(
            Color.FromArgb(255, 128, 192),
            Color.FromArgb(255, 128, 0, 0),
            4);

          outlineText.EnableShadow(true);
          //Rem to SetNullShadow() to release memory if a previous shadow has been set.
          outlineText.SetNullShadow();
          outlineText.Extrude(
            Color.FromArgb(255, 128, 0, 0),
            4,
            new Point(8, 8));

          Color m_clrBkgd = Color.FromArgb(255, 255, 255);
          outlineText.SetShadowBkgd(m_clrBkgd, bmp.Width, bmp.Height);
          

          StringFormat strFormat = new StringFormat();
          outlineText.DrawString(gBmp, fontFamily,
            FontStyle.Regular, 48, szbuf,
            new Point(10, 10), strFormat);

         
        }
        return bmp;

      }
    }

    public Image TextToImage4()
    {
      using (Graphics g = Graphics.FromHwnd(IntPtr.Zero))
      {
        string szbuf = "LAPTRINHVB.NET";
        FontFamily fontFamily = new FontFamily("Roboto");
        StringFormat strformat = new StringFormat();
        var font = new Font("Roboto", 48, FontStyle.Bold);
        SizeF sz = g.MeasureString(szbuf, font);
        Bitmap bmp = new Bitmap((int)sz.Width, (int)sz.Height);
        using (Graphics gBmp = Graphics.FromImage(bmp))
        {
          gBmp.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias;
          gBmp.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic;

          //Drawing the back ground color
          Color m_clrBkgd = Color.FromArgb(255, 255, 255);
          SolidBrush brushBkgnd = new SolidBrush(m_clrBkgd);
          gBmp.FillRectangle(brushBkgnd, 0, 0, this.ClientSize.Width, this.ClientSize.Width);

          PngOutlineText m_PngOutlineText = new PngOutlineText();
          m_PngOutlineText.SetPngImage(new Bitmap(ClientSize.Width, ClientSize.Height));
          m_PngOutlineText.TextGradOutline(
            Color.FromArgb(255, 128, 64),
            Color.FromArgb(255, 64, 0, 64),
            Color.FromArgb(255, 255, 128, 255),
            10, GradientType.Linear);
          m_PngOutlineText.EnableReflection(false);

          m_PngOutlineText.EnableShadow(true);
          //Rem to SetNullShadow() to release memory if a previous shadow has been set.
          m_PngOutlineText.SetNullShadow();
          m_PngOutlineText.Shadow(
            Color.FromArgb(128, 0, 0, 0), 8,
            new Point(4, 4));
          LOGFONT m_LogFont = new LOGFONT();
          m_LogFont.lfFaceName = "Arial Black";
          m_LogFont.lfHeight = -48;

          m_LogFont.lfOrientation = 0;
          m_LogFont.lfEscapement = 0;
          m_LogFont.lfItalic = false;
          float fStartX = 0.0f;
          float fStartY = 0.0f;
          float fDestWidth = 0.0f;
          float fDestHeight = 0.0f;
          m_PngOutlineText.GdiMeasureString(
            gBmp,
            m_LogFont,
            szbuf,
            new Point(10, 10),
            ref fStartX,
            ref fStartY,
            ref fDestWidth,
            ref fDestHeight);
          m_PngOutlineText.SetShadowBkgd(m_clrBkgd, (int)fDestWidth + 10, (int)fDestHeight + 10);
          LinearGradientBrush gradientBrush = new LinearGradientBrush(new RectangleF(fStartX, fStartY, fDestWidth - (fStartX - 10), fDestHeight - (fStartY - 10)),
              Color.FromArgb(255, 128, 64), Color.FromArgb(255, 0, 0), LinearGradientMode.Vertical);
          m_PngOutlineText.TextGradOutline(
            gradientBrush,
            Color.FromArgb(255, 64, 0, 64),
            Color.FromArgb(255, 255, 128, 255),
            10, GradientType.Linear);

          m_PngOutlineText.GdiDrawString(
            gBmp,
            m_LogFont,
            szbuf,
            new Point(10, 10));

          gBmp.DrawImage(m_PngOutlineText.GetPngImage(), new Point(0, 0));

        

        }
        return bmp;

      }
    }
    public Image TextToImage5()
    {
      using (Graphics g = Graphics.FromHwnd(IntPtr.Zero))
      {
        string szbuf = "LAPTRINHVB.NET";
        FontFamily fontFamily = new FontFamily("Roboto");
        StringFormat strformat = new StringFormat();
        var font = new Font("Roboto", 48, FontStyle.Bold);
        SizeF sz = g.MeasureString(szbuf, font);
        Bitmap bmp = new Bitmap((int)sz.Width, (int)sz.Height);
        using (Graphics gBmp = Graphics.FromImage(bmp))
        {
          gBmp.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias;
          gBmp.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic;

          SolidBrush brushWhite = new SolidBrush(Color.White);
          gBmp.FillRectangle(brushWhite, 0, 0,
          bmp.Width, bmp.Height);        

          GraphicsPath path = new GraphicsPath();
          path.AddString(szbuf, fontFamily,
            (int)FontStyle.Bold, 48.0f, new Point(10, 10), strformat);
          Pen pen = new Pen(Color.FromArgb(0, 0, 160), 5);
          pen.LineJoin = LineJoin.Round;
          gBmp.DrawPath(pen, path);
          LinearGradientBrush brush = new LinearGradientBrush(new Rectangle(10, 10, 30, 70),
            Color.FromArgb(132, 200, 251),
            Color.FromArgb(0, 0, 160), LinearGradientMode.Vertical);
          gBmp.FillPath(brush, path);

          brushWhite.Dispose();
          fontFamily.Dispose();
          path.Dispose();
          pen.Dispose();
          brush.Dispose();
          gBmp.Dispose();


        }
        return bmp;

      }
    }

    public Image TextToImage6()
    {
      using (Graphics g = Graphics.FromHwnd(IntPtr.Zero))
      {
        string szbuf = "LAPTRINHVB.NET";
        FontFamily fontFamily = new FontFamily("Roboto");
        StringFormat strformat = new StringFormat();
        var font = new Font("Roboto", 48, FontStyle.Bold);
        SizeF sz = g.MeasureString(szbuf, font);
        Bitmap bmp = new Bitmap((int)sz.Width, (int)sz.Height);
        using (Graphics gBmp = Graphics.FromImage(bmp))
        {
          gBmp.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias;
          gBmp.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic;

          SolidBrush brushWhite = new SolidBrush(Color.White);
          gBmp.FillRectangle(brushWhite, 0, 0,
          bmp.Width, bmp.Height);

          GraphicsPath path = new GraphicsPath();
          path.AddString(szbuf, fontFamily,
          (int)FontStyle.Regular, 48.0f, new Point(10, 10), strformat);

          Pen penOut = new Pen(Color.FromArgb(32, 117, 81), 12);
          penOut.LineJoin = LineJoin.Round;
          gBmp.DrawPath(penOut, path);

          Pen pen = new Pen(Color.FromArgb(234, 137, 6), 6);
          pen.LineJoin = LineJoin.Round;
          gBmp.DrawPath(pen, path);
          SolidBrush brush = new SolidBrush(Color.FromArgb(128, 0, 255));
          gBmp.FillPath(brush, path);

          brushWhite.Dispose();
          fontFamily.Dispose();
          path.Dispose();
          penOut.Dispose();
          pen.Dispose();
          brush.Dispose();
          gBmp.Dispose();


        }
        return bmp;

      }
    }

    public Image TextToImage7()
    {
      using (Graphics g = Graphics.FromHwnd(IntPtr.Zero))
      {
        string szbuf = "LAPTRINHVB.NET";
        FontFamily fontFamily = new FontFamily("Roboto");
        StringFormat strformat = new StringFormat();
        var font = new Font("Roboto", 48, FontStyle.Bold);
        SizeF sz = g.MeasureString(szbuf, font);
        Bitmap bmp = new Bitmap((int)sz.Width, (int)sz.Height);
        using (Graphics gBmp = Graphics.FromImage(bmp))
        {
          gBmp.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias;
          gBmp.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic;

          SolidBrush brushWhite = new SolidBrush(Color.White);
          gBmp.FillRectangle(brushWhite, 0, 0,
          bmp.Width, bmp.Height);

          GraphicsPath path = new GraphicsPath();
          path.AddString(szbuf, fontFamily,
          (int)FontStyle.Regular, 48.0f, new Point(10, 10), strformat);

          for (int i = 1; i < 8; ++i)
          {
            Pen pen = new Pen(Color.FromArgb(32, 0, 128, 192), i);
            pen.LineJoin = LineJoin.Round;
            gBmp.DrawPath(pen, path);
            pen.Dispose();
          }

          SolidBrush brush = new SolidBrush(Color.FromArgb(255, 255, 255));
          gBmp.FillPath(brush, path);

          brushWhite.Dispose();
          fontFamily.Dispose();
          path.Dispose();
          brush.Dispose();
          gBmp.Dispose();
        }
        return bmp;

      }
    }

    public Image TextToImage8()
    {
      using (Graphics g = Graphics.FromHwnd(IntPtr.Zero))
      {
        string szbuf = "LAPTRINHVB.NET";
        FontFamily fontFamily = new FontFamily("Roboto");
        StringFormat strformat = new StringFormat();
        var font = new Font("Roboto", 48, FontStyle.Bold);
        SizeF sz = g.MeasureString(szbuf, font);
        Bitmap bmp = new Bitmap((int)sz.Width, (int)sz.Height);
        using (Graphics gBmp = Graphics.FromImage(bmp))
        {
          gBmp.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias;
          gBmp.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic;
          OutlineText outlineText = new OutlineText();
          outlineText.TextOutline(
            Color.FromArgb(255, 128, 192),
            Color.FromArgb(255, 0, 0, 160),
            4);

          outlineText.EnableShadow(true);
          //Rem to SetNullShadow() to release memory if a previous shadow has been set.
          outlineText.SetNullShadow();
          outlineText.Shadow(Color.FromArgb(128, 0, 0, 0), 4, new Point(4, 8));

          Color m_clrBkgd = Color.FromArgb(255, 255, 255);
          outlineText.SetShadowBkgd(m_clrBkgd, bmp.Width, bmp.Height);
          StringFormat strFormat = new StringFormat();

          float fDestWidth = 0.0f;
          float fDestHeight = 0.0f;
          float fDestStart = 0.0f;
          float fDestEnd = 0.0f;

          outlineText.MeasureString(
            gBmp,
            fontFamily,
            FontStyle.Italic,
            48,
            szbuf,
            new Point(10, 10),
            strFormat,
            ref fDestStart,
            ref fDestEnd,
            ref fDestWidth,
            ref fDestHeight);

          LinearGradientBrush brush = new LinearGradientBrush(new Rectangle(10, 10,
                (int)fDestWidth, (int)fDestHeight),
            Color.FromArgb(132, 200, 251), Color.FromArgb(0, 0, 160),
            System.Drawing.Drawing2D.LinearGradientMode.Vertical);

          outlineText.TextOutline(
            brush,
            Color.FromArgb(255, 0, 0, 160),
            4);

          outlineText.DrawString(gBmp, fontFamily,
            FontStyle.Italic, 48, szbuf,
            new Point(10, 10), strFormat);

          gBmp.Dispose();
        }
        return bmp;

      }
    }


  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Chia sẽ code tạo Text Effect trong lập trình Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3212 09:11:13, 26/04/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.