NEWS

[C#] Hướng dẫn truyền dữ liệu giữa hai ứng dụng

[C#] Hướng dẫn truyền dữ liệu giữa hai ứng dụng
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 4884 15:43:24, 15/08/2018C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các cách truyền dữ liệu giữa hai ứng dụng khác nhau trong lập trình C#, sử dụng thư viện Win32 (User32.dll).

Trong các bài viết trước, mình đã có bài viết hướng dẫn cách truyền dữ liệu giữa hai form, các bạn có thể tham khảo ở link bên dưới.

[C#] Hướng dẫn sử dụng delegate để truyền dữ liệu giữa 2 form

Giao diện demo ứng dụng truyền dữ liệu:

truyền dữ liệu giừa 2 form

- Đầu tiên, các bạn tạo một class với tên MessageHelper.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Diagnostics;

public class MessageHelper
{

  [DllImport("User32.dll")]
  private static extern int RegisterWindowMessage(string lpString);
  [DllImport("User32.dll", EntryPoint = "FindWindow")]
  public static extern Int32 FindWindow(String lpClassName, String lpWindowName);
  //For use with WM_COPYDATA and COPYDATASTRUCT
  [DllImport("User32.dll", EntryPoint = "SendMessage")]
  public static extern int SendMessage(int hWnd, int Msg, int wParam, ref COPYDATASTRUCT lParam);
  //For use with WM_COPYDATA and COPYDATASTRUCT
  [DllImport("User32.dll", EntryPoint = "PostMessage")]
  public static extern int PostMessage(int hWnd, int Msg, int wParam, ref COPYDATASTRUCT lParam);
  [DllImport("User32.dll", EntryPoint = "SendMessage")]
  public static extern int SendMessage(int hWnd, int Msg, int wParam, int lParam);
  [DllImport("User32.dll", EntryPoint = "PostMessage")]
  public static extern int PostMessage(int hWnd, int Msg, int wParam, int lParam);
  [DllImport("User32.dll", EntryPoint = "SetForegroundWindow")]
  public static extern bool SetForegroundWindow(int hWnd);
  public const int WM_USER = 0x400;
  public const int WM_COPYDATA = 0x4A;

  //Used for WM_COPYDATA for string messages

  public struct COPYDATASTRUCT
  {
    public IntPtr dwData;
    public int cbData;
    [MarshalAs(UnmanagedType.LPStr)]
    public string lpData;
  }
  public bool bringAppToFront(int hWnd)
  {
    return SetForegroundWindow(hWnd);
  }
  public int sendWindowsStringMessage(int hWnd, int wParam, string msg)
  {
    int result = 0;
    if (hWnd > 0)
    {
      byte[] sarr = Encoding.UTF8.GetBytes(msg);
      int len = sarr.Length;
      COPYDATASTRUCT cds;
      cds.dwData = (IntPtr)100;
      cds.lpData = msg;
      cds.cbData = len + 1;
      result = SendMessage(hWnd, WM_COPYDATA, wParam, ref cds);
    }
    return result;
  }
  public int sendWindowsMessage(int hWnd, int Msg, int wParam, int lParam)
  {
    int result = 0;
    if (hWnd > 0)
    {
      result = SendMessage(hWnd, Msg, wParam, lParam);
    }
    return result;
  }
  public int getWindowId(string className, string windowName)
  {
    return FindWindow(className, windowName);
  }

}

- Viết code cho App 1:

private void txtMessage_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
  MessageHelper msg = new MessageHelper();
  int result = 0;
  int hWnd = msg.getWindowId(null, "WinApp2 - https://laptrinhvb.net");
  result = msg.sendWindowsStringMessage(hWnd, 0, txtMessage.Text);
}

- Viết code cho App 2:

protected override void WndProc(ref Message m)
{
  switch (m.Msg)
  {
    case WM_USER:

      break;
    case WM_COPYDATA:
      COPYDATASTRUCT mystr = new COPYDATASTRUCT();
      Type mytype = mystr.GetType();
      mystr = (COPYDATASTRUCT)m.GetLParam(mytype);

      byte[] bytes = Encoding.UTF8.GetBytes(mystr.lpData);
      string myString = Encoding.UTF8.GetString(bytes);

      label1.Text = myString;
      break;
  }
  base.WndProc(ref m);
}

HAPPY CODING heart

DOWNLOAD SOURCE

 

Tags: win32

THÔNG TIN TÁC GIẢ

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn truyền dữ liệu giữa hai ứng dụng
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 4884 15:43:24, 15/08/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

.