NEWS

[C#] Hướng dẫn thay đổi độ sáng tối màn hình Laptop trên winform

[C#] Hướng dẫn thay đổi độ sáng tối màn hình Laptop trên winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3253 08:20:02, 22/05/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẽ đến các bạn một ứng dụng nhỏ dùng để thay đổi độ sáng tối của màn hình Laptop trong lập trình c# winform.

[C#] Tutorial Change Screen Brightness Winform

screen_brightness_csharp2

Dưới đây là giao diện ứng dụng:

screen_brightness_csharp

Ở giao diện hình trên, các bạn thấy mình có một trackbar, dùng để thay đổi phần trăm độ sáng tối (Brightness screen) của màn hình.

Lưu ý: ứng dụng chỉ hỗ trợ chạy trên Laptop thôi nhé các bạn.

Source code Screen Brightness C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace ScreenBrightness
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    int iCount = 0; //global counter for hiding/closing form after certian period of inactivity
    byte[] bLevels; //array of valid level values
    string[] arguments; 

    public Form1(string[]args)
    {
      arguments = args;
      InitializeComponent();
    }

    //In case of an incompatible system, the form has to be shown in order to close the app...as far as I know ^^
    private void Form1_Shown(object sender, EventArgs e)
    {
      bLevels = GetBrightnessLevels(); //get the level array for this system
      if (bLevels.Count() == 0) //"WmiMonitorBrightness" is not supported by the system
      {
        Application.Exit();
      }
      else
      {
        trackBar1.TickFrequency = bLevels.Count(); //adjust the trackbar ticks according the number of possible brightness levels
        trackBar1.Maximum = bLevels.Count() - 1;
        trackBar1.Update();
        trackBar1.Refresh();
        check_brightness();
        timer1.Enabled = true; //timer for closing form
        //check the arguments
        if (Array.FindIndex(arguments, item => item.Contains("%") ) > -1)
          startup_brightness();
        if (arguments.Length == 0 || Array.IndexOf(arguments, "hide")>-1) //hide the trackbar initially if no arguments are passed
          this.Hide();

      }
    }
    private void check_brightness()
    {
        int iBrightness = GetBrightness(); //get the actual value of brightness
        int i = Array.IndexOf(bLevels, (byte)iBrightness); 
        if (i < 0) i = 1;
        change_icon(iBrightness); 
        trackBar1.Value = i;
    }

    private void startup_brightness()
    {
      string sPercent = arguments[Array.FindIndex(arguments, item => item.Contains("%"))];
      if (sPercent.Length > 1)
      {
        int iPercent = Convert.ToInt16(sPercent.Split('%').ElementAt(0));
        if (iPercent >= 0 && iPercent <= bLevels[bLevels.Count() - 1])
        {
          byte level =100;
          foreach (byte item in bLevels)
          {
            if (item >= iPercent)
            {
              level = item;
              break;
            }
          }
          SetBrightness(level);
          check_brightness();
        }
          
      }
    }

    //change the icon according to brightness
    private void change_icon(int iBrightness)
    {
      if (iBrightness < 25) 
        pictureBox1.Image = ScreenBrightness.Properties.Resources.sonne_2;
      else
      {
        if (iBrightness < 75)
          pictureBox1.Image = ScreenBrightness.Properties.Resources.sonne_1;
        else
          pictureBox1.Image = ScreenBrightness.Properties.Resources.sonne;
      }
      label1.Text = iBrightness.ToString() + "%";
    }

    private void trackBar1_Scroll(object sender, EventArgs e)
    {
      SetBrightness(bLevels[trackBar1.Value]);
      change_icon(bLevels[trackBar1.Value]);
      iCount = 0; //reset inactivity counter
    }    //get the actual percentage of brightness
    static int GetBrightness()
    {
      //define scope (namespace)
      System.Management.ManagementScope s = new System.Management.ManagementScope("root\\WMI");

      //define query
      System.Management.SelectQuery q = new System.Management.SelectQuery("WmiMonitorBrightness");

      //output current brightness
      System.Management.ManagementObjectSearcher mos = new System.Management.ManagementObjectSearcher(s, q);

      System.Management.ManagementObjectCollection moc = mos.Get();

      //store result
      byte curBrightness = 0;
      foreach (System.Management.ManagementObject o in moc)
      {
        curBrightness = (byte)o.GetPropertyValue("CurrentBrightness");
        break; //only work on the first object
      }

      moc.Dispose();
      mos.Dispose();

      return (int)curBrightness;
    }

    //array of valid brightness values in percent
    static byte[] GetBrightnessLevels()
    {
      //define scope (namespace)
      System.Management.ManagementScope s = new System.Management.ManagementScope("root\\WMI");

      //define query
      System.Management.SelectQuery q = new System.Management.SelectQuery("WmiMonitorBrightness");

      //output current brightness
      System.Management.ManagementObjectSearcher mos = new System.Management.ManagementObjectSearcher(s, q);
      byte[] BrightnessLevels = new byte[0];

      try
      {
        System.Management.ManagementObjectCollection moc = mos.Get();

          //store result
 

        foreach (System.Management.ManagementObject o in moc)
        {
          BrightnessLevels = (byte[])o.GetPropertyValue("Level");
          break; //only work on the first object
        }

        moc.Dispose();
        mos.Dispose();

      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Sorry, Your System does not support this brightness control...");
        
      }

      return BrightnessLevels;
    }

    static void SetBrightness(byte targetBrightness)
    {
      //define scope (namespace)
      System.Management.ManagementScope s = new System.Management.ManagementScope("root\\WMI");

      //define query
      System.Management.SelectQuery q = new System.Management.SelectQuery("WmiMonitorBrightnessMethods");

      //output current brightness
      System.Management.ManagementObjectSearcher mos = new System.Management.ManagementObjectSearcher(s, q);

      System.Management.ManagementObjectCollection moc = mos.Get();

      foreach (System.Management.ManagementObject o in moc)
      {
        o.InvokeMethod("WmiSetBrightness", new Object[] { UInt32.MaxValue, targetBrightness }); //note the reversed order - won't work otherwise!
        break; //only work on the first object
      }

      moc.Dispose();
      mos.Dispose();
    }

    //timer for hiding/closing form
    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      iCount++;
      if(iCount > 2)
      {
        if (Array.IndexOf(arguments, "quit") > -1)
          this.Close();
        else
        {
          this.Hide();
          timer1.Stop();
          iCount = 0;
        }

      }
    }

    private void notifyIcon1_MouseDoubleClick(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      if (e.Button == System.Windows.Forms.MouseButtons.Left)
      {
        Point p = new Point(MousePosition.X, MousePosition.Y);
        Rectangle r = Screen.GetBounds(p);
        //find the right position next to the icon
        if (p.X > r.Width / 2)
        {
          if (p.X + 140 > r.Width)
            this.Left = r.Width - 275;
          else
            this.Left = p.X - 140;
        }
        else
          this.Left = p.X;

        if (p.Y > r.Height / 2)
          this.Top = p.Y - 60;
        else
          this.Top = p.Y;
        check_brightness();
        this.Show();
        this.Activate();
        timer1.Start();
      }
      else
        contextMenuStrip1.Show(MousePosition.X, MousePosition.Y);
      
    }

    private void exitToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }

    private void notifyIcon1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      notifyIcon1.Text = "screen brightness " + GetBrightness().ToString() + "%";
    }

  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn thay đổi độ sáng tối màn hình Laptop trên winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3253 08:20:02, 22/05/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.