NEWS

[C#] Gởi email Metting Calendar Reminder kèm nhắc thời gian lịch họp

[C#] Gởi email Metting Calendar Reminder kèm nhắc thời gian lịch họp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2064 09:54:07, 05/07/2023C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục chia sẻ các bạn cách gởi email kèm theo lịch nhắc họp (Meeting Calendar Reminder) bằng ngôn ngữ C#, Winform.

[C#] How to Send email with Meeting Calendar Reminder Winform

gởi email với lịch calendar c#

Giao diện demo ứng dụng:

calendar_email

Khi gởi email, chúng ta tích hợp lịch họp sẵn luôn vào Outlook mail.

Source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Net.Mail;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Xml.Linq;
using System.IO;

namespace SendEmailWithMettingTime
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnSendEmail_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DateTime start = Convert.ToDateTime(txt_start.Value);
      DateTime end = Convert.ToDateTime(txt_end.Value);
      var userName = "youremail@laptrinhvb.net";
      var passWord = "BanAnhThao";
      var isSuccess = SendEmailMetting(userName, passWord, txtToEmail.Text, "Demo Send Test Email", "Send email with event Metting", "Phòng họp văn phòng công ty", start, end);
      if (isSuccess)
      {
        MessageBox.Show("send mail is success");
      }
      else {
        MessageBox.Show("send mail is fail");
      }
    }

    private static string MeetingRequestString(string from, List<string> toUsers, string subject, string desc, string location, DateTime startTime, DateTime endTime, int? eventID = null, bool isCancel = false)
    {
      StringBuilder str = new StringBuilder();

      str.AppendLine("BEGIN:VCALENDAR");
      str.AppendLine("PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 12.0 MIMEDIR//EN");
      str.AppendLine("VERSION:2.0");
      str.AppendLine(string.Format("METHOD:{0}", (isCancel ? "CANCEL" : "REQUEST")));
      str.AppendLine("BEGIN:VEVENT");

      str.AppendLine(string.Format("DTSTART:{0:yyyyMMddTHHmmssZ}", startTime.ToUniversalTime()));
      str.AppendLine(string.Format("DTSTAMP:{0:yyyyMMddTHHmmss}", DateTime.Now));
      str.AppendLine(string.Format("DTEND:{0:yyyyMMddTHHmmssZ}", endTime.ToUniversalTime()));
      str.AppendLine(string.Format("LOCATION: {0}", location));
      str.AppendLine(string.Format("UID:{0}", (eventID.HasValue ? "laptrinhvb_" + eventID : Guid.NewGuid().ToString())));
      str.AppendLine(string.Format("DESCRIPTION:{0}", desc.Replace("\n", "<br>")));
      str.AppendLine(string.Format("X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:{0}", desc.Replace("\n", "<br>")));
      str.AppendLine(string.Format("SUMMARY:{0}", subject));

      str.AppendLine(string.Format("ORGANIZER;CN=\"{0}\":MAILTO:{1}", from, from));
      str.AppendLine(string.Format("ATTENDEE;CN=\"{0}\";RSVP=TRUE:mailto:{1}", string.Join(",", toUsers), string.Join(",", toUsers)));

      str.AppendLine("BEGIN:VALARM");
      str.AppendLine("TRIGGER:-PT20M");
      str.AppendLine("ACTION:DISPLAY");
      str.AppendLine("DESCRIPTION:Reminder");
      str.AppendLine("END:VALARM");
      str.AppendLine("END:VEVENT");
      str.AppendLine("END:VCALENDAR");

      return str.ToString();
    }
    public static bool SendEmailMetting( string fromEmail, string password, string toEmail, string Sub, string body, string location, DateTime start, DateTime end)
    {

      string CalendarContent = MeetingRequestString(fromEmail, new List<string>() { toEmail }, Sub , body, location,start, end);

      MailMessage mailMessage = new MailMessage();
      mailMessage.From = new MailAddress(fromEmail); 
      mailMessage.Subject = Sub; 
      mailMessage.Body = body; 
      mailMessage.IsBodyHtml = true;
      mailMessage.To.Add(new MailAddress(toEmail)); 

      AlternateView calendarView = AlternateView.CreateAlternateViewFromString(CalendarContent, new System.Net.Mime.ContentType("text/calendar"));
      calendarView.TransferEncoding = System.Net.Mime.TransferEncoding.SevenBit;
      mailMessage.AlternateViews.Add(calendarView);      try
      {
        var smtp = new System.Net.Mail.SmtpClient();
        {
          smtp.Host = "smtp.gmail.com";
          smtp.Port = 587;
          smtp.EnableSsl = false;
          smtp.DeliveryMethod = System.Net.Mail.SmtpDeliveryMethod.Network;
          smtp.Credentials = new NetworkCredential(fromEmail, password);
          smtp.Timeout = 20000;
          smtp.Send(mailMessage);
        }
        return true;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine(ex.Message);

      }
      return false;

    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      txt_start.Format = DateTimePickerFormat.Custom;
      txt_start.CustomFormat = "dd-MM-yyyy HH:mm";
      txt_end.Format = DateTimePickerFormat.Custom;
      txt_end.CustomFormat = "dd-MM-yyyy HH:mm";
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Gởi email Metting Calendar Reminder kèm nhắc thời gian lịch họp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2064 09:54:07, 05/07/2023C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.