NEWS

[C#] Sử dụng Task.WhenAny kiểm soát các Task thực hiện

[C#] Sử dụng Task.WhenAny kiểm soát các Task thực hiện
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5875 09:11:50, 26/10/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ demo cho các bạn sử dụng Task.WhenAny() để quản lý các Task thực hiện trong lập trình C#, Winform.

[C#] using Task.WhenAny()

Trong ví dụ này, mình có một danh sách các website như hình bên dưới.

"https://laptrinhvb.net",
"https://howkteam.vn",
"https://24h.com.vn",
"https://zing.vn",      
"https://freetuts.net",
"http://genk.vn",
"https://thanhnien.vn/",
"http://bongdaso.com",
"https://quantrimang.com",
"http://happydays.vn",
"https://noithattuonglai.com.vn",
"http://noithattuonglai.vn",
"http://xepgontuonglai.com",
"https://vnexpress.net",
"https://dantri.com.vn",
"https://laodong.vn" 

Và mình muốn đếm số Content-length của từng website trả về là bao nhiêu.

Và sau khi trả về từng website số lượng byte xong, chúng ta sẽ sum số byte đó lại.

Trong ứng dụng, mình cũng có sử dụng StopWatch() để kiểm tra thời gian hoàn thành của các Task.

Cú pháp sử dụng Task.WhenAny()

List<Task<int>> downloadTasks = downloadTasksQuery.ToList();

int total = 0;
while (downloadTasks.Any())
{
  Task<int> finishedTask = await Task.WhenAny(downloadTasks);
  downloadTasks.Remove(finishedTask);
  total += await finishedTask;
}

Chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp while, khi task nào finishedTask chúng ta sẽ remove Task đó ra khỏi danh sách, đồng thời cộng số byte của website đó vào

task_csharp

Full source code Task.WhenAny() C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Net.Http;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
       
    static readonly HttpClient s_client = new HttpClient
    {
      MaxResponseContentBufferSize = 1_000_000
    };

    static readonly IEnumerable<string> s_urlList = new string[]
    {
      "https://laptrinhvb.net",
      "https://howkteam.vn",
      "https://24h.com.vn",
      "https://zing.vn",      
      "https://freetuts.net",
      "http://genk.vn",
      "https://thanhnien.vn/",
      "http://bongdaso.com",
      "https://quantrimang.com",
      "http://happydays.vn",
      "https://noithattuonglai.com.vn",
      "http://noithattuonglai.vn",
      "http://xepgontuonglai.com",
      "https://vnexpress.net",
      "https://dantri.com.vn",
      "https://laodong.vn"
    
    };

    static Task Main() => SumPageSizesAsync();

    static async Task SumPageSizesAsync()
    {
     
      var stopwatch = Stopwatch.StartNew();

      IEnumerable<Task<int>> downloadTasksQuery =
        from url in s_urlList
        select ProcessUrlAsync(url, s_client);

      List<Task<int>> downloadTasks = downloadTasksQuery.ToList();

      int total = 0;
      while (downloadTasks.Any())
      {
        Task<int> finishedTask = await Task.WhenAny(downloadTasks);
        downloadTasks.Remove(finishedTask);
        total += await finishedTask;
      }

      stopwatch.Stop();

      Console.WriteLine($"\nTotal bytes returned: {total:#,#}");
      Console.WriteLine($"Elapsed time:     {stopwatch.Elapsed}\n");
      Console.ReadLine();
    }

    static async Task<int> ProcessUrlAsync(string url, HttpClient client)
    {
      ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Tls12;
      byte[] content = await client.GetByteArrayAsync(url);
      Console.WriteLine($"{url,-60} {content.Length,10:#,#} Thread: { Thread.CurrentThread.ManagedThreadId }");

      return content.Length;
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Sử dụng Task.WhenAny kiểm soát các Task thực hiện
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5875 09:11:50, 26/10/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.