[C#] Hướng dẫn sử dụng Microsoft Cognitive Services để nhận dạng hình ảnh

[C#] Hướng dẫn sử dụng Microsoft Cognitive Services để nhận dạng hình ảnh
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7385 13:05:18, 18/01/2018C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Microsoft Cognitive Services để nhận dạng hình ảnh trong lập trình C#.

[C#] Microsoft Cognitive Services là gì?

Microsoft Cognitive Services bao gồm một bộ các API ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông minh, cho phép lập trình viên ở mọi cấp độ từ những bạn sinh viên viết ứng dụng đầu tiên của mình hay những lập trình viên chuyên nghiệp làm việc cho những công ty, tổ chức lớn đều có thể tạo ra được những ứng thông minh hơn một cách dễ dàng.

Các API của Cognitive Services được viết dưới dạng REST API do vậy lập trình viên có thể tích hợp các API này trên nhiều nền tảng khác nhau như iOS, Android, hay Windows, chỉ cần có kết nối Internet.

Tính đến thời điểm viết bài viết này, Microsoft Cognitive Services bao gồm 21 API được chia thành 5 nhóm: VisionSpeechLanguageKnowledge và Search. Hãy cùng tìm hiểu 5 nhóm API này là gì?

Bây giờ mình sẽ demo một ứng dụng sử dụng Microsoft Cognitive Services. Khi import hình ảnh vào thì nhận dạng hình ảnh đó là hình ảnh gì qua API.

 

lập trình cognitive services trong c#
Demo ứng dụng nhận dạng hình ảnh

 

Để sử dụng được Microsoft Cognitive Services, các bạn vào địa chỉ trang web link bên dưới để đăng ký và lấy key API nhé.

Link:  https://azure.microsoft.com/en-us/try/cognitive-services/

 

nhận dạng hình ảnh c#
Đâng ký sử dụng api microsoft

 

Sau khi, login thành công, các bạn nhấn vào nút Add Vision API để tạo ứng dụng cho mình như hình bên dưới:

 

Tạo ứng dụng nhận dạng hình ảnh C#
Tạo ứng dụng nhận dạng hình ảnh C#

 

Dưới đây là Source code Microsoft Cognitive Services C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Net.Http;
using System.IO;
using Newtonsoft.Json.Linq;
using Newtonsoft.Json;

namespace VisionApi
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    const string subscriptionKey = "386cd088733f4272980ed71d1963c0fa";
    const string uriBase = "https://westcentralus.api.cognitive.microsoft.com/vision/v1.0/analyze";
    string imageFilePath = "";

    private void btnBrowse_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog();
      ofd.Filter = "JPEG *.jpg|*.jpg|PNG *.png|*.png";

      if (ofd.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        imageFilePath = ofd.FileName;
        pictureBox1.Image = Image.FromFile(imageFilePath);
        btnRecoginze.Enabled = true;
      }
    }

    async Task MakeAnalaysisRequest(string imageFilePath)
    {
      HttpClient client = new HttpClient();

      client.DefaultRequestHeaders.Add("Ocp-Apim-Subscription-Key", subscriptionKey);

      string requestParamters = "visualFeatures=Categories,Description,Color&language=en";

      string uri = uriBase + "?" + requestParamters;

      HttpResponseMessage responseMessage;
      byte[] dataByte = GetImageAsBytesArray(imageFilePath);

      using (ByteArrayContent content = new ByteArrayContent(dataByte))
      {
        content.Headers.ContentType = new System.Net.Http.Headers.MediaTypeHeaderValue("application/octet-stream");

        responseMessage = await client.PostAsync(uri, content);

        string contentString = await responseMessage.Content.ReadAsStringAsync();

        return contentString;
      }

    }

    private byte[] GetImageAsBytesArray(string imageFilePath)
    {
      FileStream fileStream = new FileStream(imageFilePath, FileMode.Open, FileAccess.Read);
      BinaryReader reader = new BinaryReader(fileStream);
      return reader.ReadBytes((int)fileStream.Length);
    }

    private async void btnRecoginze_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      btnRecoginze.Enabled = false;
      btnBrowse.Enabled = false;
      btnRecoginze.Text = "Đang xử lý dữ liệu...";

      string result = await MakeAnalaysisRequest(imageFilePath);
      if (result == "")
      {
        label2.Text = "Kết nối thất bại";
      }
      else
      {
        JObject data = JObject.Parse(result);
        JToken description = data["description"];

        string a = (string)data.SelectToken("description.captions[0].text");
        label2.Text = a;
      }

      btnBrowse.Enabled = true;
      btnRecoginze.Text = "Bạn thấy gì?";
    }
  }
}

HAPPY CODING :)

SOURCE CODE

Tags: nhận dạngimage

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sử dụng Microsoft Cognitive Services để nhận dạng hình ảnh
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7385 13:05:18, 18/01/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.