NEWS

[C#] Xuất dữ liệu và vẽ đồ thị Chart từ GridView sang Excel

[C#] Xuất dữ liệu và vẽ đồ thị Chart từ GridView sang Excel
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 3826 10:26:25, 13/03/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ demo hướng dẫn các bạn cách xuất dữ liệu từ Data Table Gridview ra file excel, kèm theo vẽ đồ thị Chart.

[C#] Xuất dữ liệu và vẽ đồ thị Chart từ GridView sang Excel

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng:

chart_excel_csharp

Tiếp theo sẽ chọn loại biểu đồ chart phù hợp:

chart_csharp

Và dưới đây là kết quả sau khi bấm nút Draw Chart Excel C#:

chart_excel_export

Đầu tiên, các bạn cần cài đặt thư viện Interop Excel từ Nuget với dòng lệnh sau:

Install-Package Microsoft.Office.Interop.Excel -Version 15.0.4795.1000

Và dưới đây là full source code demo draw chart Excel C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel;
using System.Reflection;

namespace ChartExcel
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public DataTable InitData()
    {
      DataTable table = new DataTable();
      table.Columns.Add("Name", typeof(string));
      table.Columns.Add("Programming Language", typeof(string));
      table.Columns.Add("Value", typeof(int));     

      table.Rows.Add("Việt Nam", "C#", 1586);
      table.Rows.Add("Hoa Kỳ", "VB.NET", 1000);
      table.Rows.Add("Nhật Bản", "JAVA", 2578);
      table.Rows.Add("Hàn Quốc", "PHP", 5243);
      table.Rows.Add("Trung Quốc", "C++", 2243);
      table.Rows.Add("Pháp", "VBA", 50);
      table.Rows.Add("Ấn Độ", "PyThon", 350);

      return table;

    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      dataGridView1.DataSource = InitData();
      comboBox1.DataSource = Enum.GetValues(typeof(Excel.XlChartType));
    }
    private void btn_drawChartExcel_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Excel.Application oXL;
      Excel._Workbook oWB;
      Excel._Worksheet oSheet;
      Excel.Range oRng;
      var dt = ((DataTable)dataGridView1.DataSource);
      try
      {    
        oXL = new Excel.Application();
        oXL.DisplayFullScreen = true;
        oXL.Visible = true;
   
        oWB = (Excel._Workbook)(oXL.Workbooks.Add(Missing.Value));
        oSheet = (Excel._Worksheet)oWB.ActiveSheet;
        int i = 1;
        foreach(DataColumn dataColumn in dt.Columns)
        {
          oSheet.Cells[1, i] = dataColumn.ColumnName;
          i++;
        }      
       
     
        oSheet.get_Range("A1", "D1").Font.Bold = true;
        oSheet.get_Range("A1", "D1").VerticalAlignment =
        Excel.XlVAlign.xlVAlignCenter;
        object[,] saNames = new object[dt.Rows.Count, dt.Columns.Count];
        int j = 0;
        foreach(DataRow dr in dt.Rows)
        {
          saNames[j, 0] = dr["Name"].ToString();
          saNames[j, 1] = dr["Programming Language"].ToString(); ; 
          saNames[j, 2] = Convert.ToInt32(dr["Value"].ToString());

          j++;
        }
        oSheet.get_Range("A2", "C7").Value2 = saNames;
        oRng = oSheet.get_Range("A1", "C7");      
        oRng.EntireColumn.AutoFit();
        DisplayQuarterlySales(oSheet);
        oXL.Visible = true;
        oXL.UserControl = true;
      }
      catch (Exception theException)
      {
        String errorMessage;
        errorMessage = "Error: ";
        errorMessage = String.Concat(errorMessage, theException.Message);
        errorMessage = String.Concat(errorMessage, " Line: ");
        errorMessage = String.Concat(errorMessage, theException.Source);

        MessageBox.Show(errorMessage, "Error");
      }
    }

    private void DisplayQuarterlySales(Excel._Worksheet oWS)
    {
     

      Excel._Workbook oWB;
      Excel.Series oSeries;
      Excel.Range oResizeRange;
      Excel._Chart oChart;

      oWB = (Excel._Workbook)oWS.Parent;
      oChart = (Excel._Chart)oWB.Charts.Add(Missing.Value, Missing.Value,
      Missing.Value, Missing.Value);
      oResizeRange = oWS.get_Range("C2:C7", Missing.Value).get_Resize(
      Missing.Value, 1);

      Excel.XlChartType chart_type = (Excel.XlChartType)Enum.Parse(typeof(Excel.XlChartType), comboBox1.Text);

      oChart.ChartWizard(oResizeRange, chart_type, Missing.Value,
      Excel.XlRowCol.xlColumns, Missing.Value, Missing.Value, Missing.Value,
      Missing.Value, Missing.Value, Missing.Value, Missing.Value);
      oSeries = (Excel.Series)oChart.SeriesCollection(1);
      oSeries.XValues = oWS.get_Range("B2", "B7");
      for (int iRet = 1; iRet <= 1; iRet++)
      {
        oSeries = (Excel.Series)oChart.SeriesCollection(iRet);
        String seriesName;
        seriesName = "=\"Q";
        seriesName = String.Concat(seriesName, iRet);
        seriesName = String.Concat(seriesName, "\"");
        oSeries.Name = seriesName;
      }
      oChart.ChartTitle.Text = "DRAW CHART LAPTRINHVB.NET";
      oChart.Location(Excel.XlChartLocation.xlLocationAsObject, oWS.Name);
      oResizeRange = (Excel.Range)oWS.Rows.get_Item(10, Missing.Value);
      oWS.Shapes.Item("Chart 1").Top = (float)(double)oResizeRange.Top;
      oResizeRange = (Excel.Range)oWS.Columns.get_Item(2, Missing.Value);
      oWS.Shapes.Item("Chart 1").Left = (float)(double)oResizeRange.Left;
    }
  }
  
}

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

Tags: export chart excel c#draw chart excel c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Xuất dữ liệu và vẽ đồ thị Chart từ GridView sang Excel
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 3826 10:26:25, 13/03/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

.