[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng Scan IP, MAC, Machine Name trong mạng Lan Network

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng Scan IP, MAC, Machine Name trong mạng Lan Network
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9930 08:14:22, 06/09/2018C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách scan toàn bộ Ip cùng lớp mạng trong mạng LAN, lấy địa chỉ Mac Address, và tên Machine Name của IP đó trong lập trình C#.

[C#] Scan IpAddress, Mac Address, Machine Name in Lan Network

Trong bài viết này, mình sử dụng lệnh trong MS-DOS

Arp -a

Trong MS-DOS, các bạn gõ vào lệnh Arp -a để xem kết quả như hình bên dưới:

scan all ip in lan network c#

Để lấy các thông tin các máy tính trong mạng Lan, sau đó, chúng ta sẽ sử dụng Regular Expression để tách địa chỉ IP Address và Mac Address.

Sau khi, có được địa chỉ Ip Address, chúng ta sẽ phân giải địa chỉ Ip sang Hostname (lưu ý: ở bước này phân giải hơi chậm).

Ở hình bên trên, các bạn thấy phần Type bao gồm: dynamic và static, trong bài viết mình chỉ lấy Dynamic thôi nhé.

Dưới đây, là giao diện demo ứng dụng:

scan all ip in lan network c#

Source code Scan IP in Lan Network C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Net.NetworkInformation;
using System.Net.Sockets;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Task.Factory.StartNew(new Action(() => { 

        listView1.Items.Clear();

        var data = GetAllMacAddressesAndIppairs();
        int i = 0;


        foreach (var x in data)
        {
          i++;

          ListViewItem item = new ListViewItem(new string[] { i.ToString(), x.IPAddress, x.MacAddress, x.HostName });
          listView1.BeginInvoke(new Action(() => {
            listView1.Items.Add(item);
          }));
          
        }
      }));
    }

    public string getMacByIp(string ip)
    {
      var macIpPairs = GetAllMacAddressesAndIppairs();
      int index = macIpPairs.FindIndex(x => x.IPAddress == ip);
      if (index >= 0)
      {
        return macIpPairs[index].MacAddress.ToUpper();
      }
      else
      {
        return null;
      }
    }

    public List GetAllMacAddressesAndIppairs()
    {
      List mip = new List();
      Process pProcess = new Process();
      pProcess.StartInfo.FileName = "arp";
      pProcess.StartInfo.Arguments = "-a ";
      pProcess.StartInfo.UseShellExecute = false;
      pProcess.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
      pProcess.StartInfo.CreateNoWindow = true;
      pProcess.Start();
      string cmdOutput = pProcess.StandardOutput.ReadToEnd();
      string pattern = @"(?([0-9]{1,3}.?){4})s*(?([a-f0-9]{2}-?){6})s*(?([a-zA-Z]){3})";


      foreach (Match m in Regex.Matches(cmdOutput, pattern, RegexOptions.IgnoreCase))
      {
        string type = m.Groups["type"].Value;
        if (type.ToLower().Equals("dyn"))
        {
          string machine_name = GetMachineNameFromIPAddress(m.Groups["ip"].Value);
          mip.Add(new IPInfo(m.Groups["mac"].Value, m.Groups["ip"].Value));

        }

      }

      return mip;
    }

    public static String ReverseIPLookup(IPAddress ipAddress)
    {
      if (ipAddress.AddressFamily != AddressFamily.InterNetwork)
        throw new ArgumentException("IP address is not IPv4.", "ipAddress");
      var domain = String.Join(
       ".", ipAddress.GetAddressBytes().Reverse().Select(b => b.ToString())
      ) + ".in-addr.arpa";
      return DnsGetPtrRecord(domain);
    }

    static String DnsGetPtrRecord(String domain)
    {
      const Int16 DNS_TYPE_PTR = 0x000C;
      const Int32 DNS_QUERY_STANDARD = 0x00000000;
      const Int32 DNS_ERROR_RCODE_NAME_ERROR = 9003;
      IntPtr queryResultSet = IntPtr.Zero;
      try
      {
        var dnsStatus = DnsQuery(
         domain,
         DNS_TYPE_PTR,
         DNS_QUERY_STANDARD,
         IntPtr.Zero,
         ref queryResultSet,
         IntPtr.Zero
        );
        if (dnsStatus == DNS_ERROR_RCODE_NAME_ERROR)
          return null;
        if (dnsStatus != 0)
          throw new Win32Exception(dnsStatus);
        DnsRecordPtr dnsRecordPtr;
        for (var pointer = queryResultSet; pointer != IntPtr.Zero; pointer = dnsRecordPtr.pNext)
        {
          dnsRecordPtr = (DnsRecordPtr)Marshal.PtrToStructure(pointer, typeof(DnsRecordPtr));
          if (dnsRecordPtr.wType == DNS_TYPE_PTR)
            return Marshal.PtrToStringUni(dnsRecordPtr.pNameHost);
        }
        return null;
      }
      finally
      {
        const Int32 DnsFreeRecordList = 1;
        if (queryResultSet != IntPtr.Zero)
          DnsRecordListFree(queryResultSet, DnsFreeRecordList);
      }
    }

    [DllImport("Dnsapi.dll", EntryPoint = "DnsQuery_W", ExactSpelling = true, CharSet = CharSet.Unicode, SetLastError = true)]
    static extern Int32 DnsQuery(String lpstrName, Int16 wType, Int32 options, IntPtr pExtra, ref IntPtr ppQueryResultsSet, IntPtr pReserved);

    [DllImport("Dnsapi.dll", SetLastError = true)]
    static extern void DnsRecordListFree(IntPtr pRecordList, Int32 freeType);

    [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
    struct DnsRecordPtr
    {
      public IntPtr pNext;
      public String pName;
      public Int16 wType;
      public Int16 wDataLength;
      public Int32 flags;
      public Int32 dwTtl;
      public Int32 dwReserved;
      public IntPtr pNameHost;
    }
    private string GetMachineNameFromIPAddress(string ipAdress)
    {
      string machineName = string.Empty;
      try
      {
        IPHostEntry hostEntry = Dns.GetHostEntry(ipAdress);

        machineName = hostEntry.HostName;
      }
      catch (Exception ex)
      {

      }
      return machineName;
    }
    public class IPInfo
    {
      public IPInfo(string macAddress, string ipAddress)
      {
        this.MacAddress = macAddress;
        this.IPAddress = ipAddress;
      }

      public string MacAddress { get; private set; }
      public string IPAddress { get; private set; }

      private string _HostName = string.Empty;
      public string HostName
      {
        
        get
        {
          Task t = Task.Factory.StartNew(new Action(() => {

            if (string.IsNullOrEmpty(this._HostName))
            {
              try
              {
                
                this._HostName = ReverseIPLookup(System.Net.IPAddress.Parse( this.IPAddress));
                
              }
              catch
              {
                this._HostName = string.Empty;
              }
            }
            
          }));
          t.Wait();
          return this._HostName;

        }
      }

    }
  }
}

Các bạn, có thể download source code bên dưới để tham khảo.

HAPPY CODING heart

DOWNLOAD SOURCE

 

Tags: socketscanip

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng Scan IP, MAC, Machine Name trong mạng Lan Network
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9930 08:14:22, 06/09/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.