NEWS

[C#] Chia sẻ source code tạo hiệu ứng pixel Image trên winform

[C#] Chia sẻ source code tạo hiệu ứng pixel Image trên winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1471 13:35:01, 15/06/2023C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn source code cách tạo hiệu ứng Pixel Image trên Csharp winform.

[C#] How to make Pixel Image Effect in Winform

Dưới đây, là video demo ứng dụng:

Source code C#:

using System;
using System.Collections.Concurrent;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Globalization;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement;
using Timer = System.Windows.Forms.Timer;

namespace ImagePixelEffect
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public List<Bitmap> _bitmaps = new List<Bitmap>();
    public Random _random = new Random();
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public void RunProcessing(Bitmap bitmap) { 
      var pixels = GetPixels(bitmap);
      var pixelsInStep = (bitmap.Width * bitmap.Height) / 100;
      var currentPixelsSet = new List<Pixel>(pixels.Count - pixelsInStep);
      for (int i = 0; i < trackBar1.Maximum; i++) {
        for (int j = 0; j < pixelsInStep; j++) { 
          var index = _random.Next(pixels.Count);
          currentPixelsSet.Add(pixels[index]);
          pixels.RemoveAt(index);
        }
        var currentBitmap= new Bitmap(bitmap.Width, bitmap.Height);

        foreach (var pixel in currentPixelsSet) {
          currentBitmap.SetPixel(pixel.Point.X, pixel.Point.Y,pixel.Color);
        }
        _bitmaps.Add(currentBitmap);
       
        this.BeginInvoke(new Action(() => { this.Text = $"{i}%"; }));
        
      }

      _bitmaps.Add(bitmap);
    }

  public List<Pixel> GetPixels(Bitmap bitmap)
    {
      var pixels = new List<Pixel>(bitmap.Width * bitmap.Height);
      for (int y = 0; y< bitmap.Height; y++)
      {
        for (int x = 0; x < bitmap.Width; x++)
        {
          pixels.Add(new Pixel() {
            Color = bitmap.GetPixel(x, y),
            Point = new Point() { X = x, Y = y }
          });
        }
      }
      return pixels;
    }

    private async void btnOpen_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var opendialog = new OpenFileDialog();
      if (opendialog.ShowDialog() == DialogResult.OK) {
        
        pictureBox1.Image = null;
        _bitmaps.Clear();
        var bitmap = new Bitmap(opendialog.FileName);
        await Task.Run(() =>
        {
          RunProcessing(bitmap);
        });
       
        
      }
    }


    public void SaveBitmaps(List<Bitmap> bitmaps, string filePath)
    {
      using (FileStream fileStream = new FileStream(filePath, FileMode.Create))
      {
        BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter();
        formatter.Serialize(fileStream, bitmaps);
      }
    }
    private void trackBar1_Scroll(object sender, EventArgs e)
    {
      if(_bitmaps == null || _bitmaps.Count == 0) return;

      pictureBox1.Image = _bitmaps[trackBar1.Value -1];
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      SaveBitmaps(_bitmaps, "data.bin");
    }

    public List<Bitmap> LoadBitmaps(string filePath)
    {
      using (FileStream fileStream = new FileStream(filePath, FileMode.Open))
      {
        BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter();
        List<Bitmap> bitmaps = (List<Bitmap>)formatter.Deserialize(fileStream);
        return bitmaps;
      }
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      _bitmaps.Clear();
      _bitmaps = LoadBitmaps("data.bin");
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //try
      //{
      //  _bitmaps.Clear();
      //  _bitmaps = LoadBitmaps("data.bin");
      //}
      //catch (Exception)
      //{

        
      //}
     
      
    }
    private Timer timer;
    private int scrollInterval = 10; // Interval in milliseconds
    private int scrollStep = 1;
    private int value = 1;
    protected override void OnShown(EventArgs e)
    {
      base.OnShown(e);
      //timer = new Timer();
      //timer.Interval = scrollInterval;
      //timer.Tick += Timer_Tick;
      //timer.Start();
    }
    private void Timer_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      value += scrollStep;
      if (_bitmaps == null || _bitmaps.Count == 0) return;

      pictureBox1.Image = _bitmaps[value - 1];

      if (value >= 100)
      {
        timer.Stop();
        timer.Dispose();
      }
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Chia sẻ source code tạo hiệu ứng pixel Image trên winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1471 13:35:01, 15/06/2023C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.