NEWS

[C#] Tự động show Popup các control như: Combobox, DateTimePicker

[C#] Tự động show Popup các control như: Combobox, DateTimePicker
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1250 11:16:46, 19/10/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ hướng dẫn các bạn cách show popup các control trên winform như: Combobox, DateTimePicker.

[C#] How to show popup Combobox, DateTimePicker Dynamic

Ví dụ: Khi các bạn thiết kế form nhập thông tin.

Nếu người dùng chưa chọn dữ liệu, thì mình sẽ thông báo lỗi kèm show luôn popup lên cho người dùng bắt buộc phải chọn dữ liệu.

Giao diện demo ứng dụng Auto show popup C#:

show_popup

Source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace AutoShowPopupCombobox
{
  public partial class Form1 : Form
  {    
    [DllImport("user32.dll")]
    private static extern bool PostMessage(
    IntPtr hWnd, // handle to destination window
    Int32 msg, // message
    Int32 wParam, // first message parameter
    Int32 lParam // second message parameter
    );

    const Int32 WM_LBUTTONDOWN = 0x0201;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ShowPopupControl(comboBox1);
    }

    public void ShowPopupControl(Control control) {
      var x = control.Width - 10;
      var y = control.Height / 2;
      var lParam = x + y * 0x00010000;
      PostMessage(control.Handle, WM_LBUTTONDOWN, 1, lParam);
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ShowPopupControl(dateTimePicker1);
    }

    private void btnclick_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ShowPopupControl(button4);
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("Button 4 clicked!");
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: show popup control c#auto show comboboxdatetimepicker c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Tự động show Popup các control như: Combobox, DateTimePicker
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1250 11:16:46, 19/10/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.