NEWS

[C#] Maximize, Minimize, Restore và Hide cửa sổ trên Windows Console

[C#] Maximize, Minimize, Restore và Hide cửa sổ trên Windows Console
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3021 13:54:34, 24/08/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục chia sẻ các bạn đoạn code cách: Maximize (phóng lớn), Minimize (thu nhỏ), Restore (bình thường) và Hide ẩn cửa sổ trên Windows Console c#.

[C#] Maximize, Minimize, Restore và Hide cửa sổ trên Windows Console

using System;
using System.Runtime.InteropServices; // DllImport
 
namespace ConsoleWindow
{
  class Program
  {
 
    [DllImport("kernel32.dll", ExactSpelling = true)]
    private static extern IntPtr GetConsoleWindow();
    private static IntPtr ThisConsole = GetConsoleWindow();
 
    [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
 
    private static extern bool ShowWindow(IntPtr hWnd, int nCmdShow);
    private const int HIDE = 0;
    private const int MAXIMIZE = 3;
    private const int MINIMIZE = 6;
    private const int RESTORE = 9;
 
 
    static void Main()
    {      
      ShowWindow(ThisConsole, MAXIMIZE);
 
      Console.Write("Hello ");
      Console.WriteLine("World!");
      Console.Write("Enter your name: ");
      String name = Console.ReadLine();
      Console.Write("Good day, ");
      Console.Write(name);
      Console.WriteLine("!");
      Console.ReadKey();
 
    }    
     
  }
}

Ở source code trên các bạn gọi hàm:

ShowWindow với các tham số MAXIMIZE, HIDE, MINIMIZE, RESOTORE để thực hiện với cửa sổ console.

 

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Maximize, Minimize, Restore và Hide cửa sổ trên Windows Console
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3021 13:54:34, 24/08/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.