NEWS

[C#] Hướng dẫn viết chức năng tắt màn hình Monitor

[C#] Hướng dẫn viết chức năng tắt màn hình Monitor
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5640 08:25:44, 12/03/2018C#   In bài viết

Hi! xin chào các bạn, tiếp theo mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn viết một ứng dụng đơn giản đó là chức năng tắt màn hình máy tính bằng C#.

[C#] How to Turn Off Monitor

Dưới dây mình sẽ khai báo 1 enum gồm 3 trạng thái của Monitor

turn off monitor c#

enum MonitorState
    {
      ON = -1,
      OFF = 2,
      STANDBY = 1
    }

Source code Turn off monitor C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace TurnOffMonitor
{
  public partial class Form1 : Form
  {

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    [DllImport("user32.dll")]
    static extern IntPtr SendMessage(IntPtr hWnd, int Msg, int wParam, int lParam);

    private int SC_MONITORPOWER = 0xF170;
    private int WM_SYSCOMMAND = 0x0112;

    enum MonitorState
    {
      ON = -1,
      OFF = 2,
      STANDBY = 1
    }
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      SendMessage(this.Handle, WM_SYSCOMMAND, SC_MONITORPOWER, Convert.ToInt32(MonitorState.OFF));
    }
  }
}

HAPPY CODING!

Tags:

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn viết chức năng tắt màn hình Monitor
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5640 08:25:44, 12/03/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.