NEWS

[C#] Liệt kê danh sách font chữ được cài đặt vào máy tính

[C#] Liệt kê danh sách font chữ được cài đặt vào máy tính
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 12118 07:51:44, 21/07/2018C#   In bài viết

Xin chào các bạn trẻ, bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách hiển thị danh sách các font chữ đã được cài đặt trong máy tính bằng ngôn ngữ lập trình C#.

Trong bài viết này, mình sử dụng một listbox để hiện thị các tên font chữ.

Sau đó, chúng ta sẽ sử dụng sự kiện DrawItem để hiển thị font chữ ra listbox tương ứng với font chữ của nó.

Trong C# đã cung cấp cho chúng ta collection font InstalledFontCollection, các bạn chỉ cần duyệt vòng for qua nó và hiển thị kết quả.

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng:

danh sách font chữ c#

Source code get Font C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing.Text;

namespace GetInstalledFonts
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    int a = 0;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    
    private void listBox1_DrawItem(object sender, DrawItemEventArgs e)
    {
      e.DrawBackground();
      e.Graphics.DrawString(listBox1.Items[e.Index].ToString(), new Font(listBox1.Items[e.Index].ToString(), 20), Brushes.Black, e.Bounds);

    }

    private void btn_getfont_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      listBox1.ItemHeight = 30;

      using (InstalledFontCollection col = new InstalledFontCollection())
      {
        foreach (FontFamily fa in col.Families)
        {

          listBox1.Items.Add(fa.Name);
        }
        listBox1.DrawMode = DrawMode.OwnerDrawFixed;
      }
    }
  }
}

HAPPY CODING heart

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Liệt kê danh sách font chữ được cài đặt vào máy tính
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 12118 07:51:44, 21/07/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.