NEWS

[C#] Download File with progressbar in Shell Console App

[C#] Download File with progressbar in Shell Console App
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1847 08:27:31, 24/11/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn cách hiển thị phần trăm Progressbar trên Console App C#.

[C#] Show progressbar in Console App

Để hiển thị progresbar trong bài này mình sẻ sử dụng thư viện ShellProgressBar version 5.2

Các bạn, cài đặt từ Nuget với lệnh sau:

NuGet\Install-Package ShellProgressBar -Version 5.2.0

Project của các bạn phải target NetFramework từ 4.6 trở lên nhé.

Giao diện demo ứng dụng download file with progressbar Shell console c#:

download_file_progressbar-console

Source code c#:

using ShellProgressBar;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

namespace progressBarConsole
{
  internal class Program
  {
    static async Task Main(string[] args)
    {
      await StartAsync();
    }
    protected static Task StartAsync()
    {
      var files = new string[]
      {
        "https://github.com/Mpdreamz/shellprogressbar/archive/4.1.0.zip",
        "https://github.com/Mpdreamz/shellprogressbar/archive/4.0.0.zip",
        "https://download.microsoft.com/download/8/a/8/8a8073d2-2e00-472b-9a18-88361d105915/SSMS-Setup-ENU.exe",
        "https://r1---sn-8qj-nbo6y.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2021.3.1.17/android-studio-2021.3.1.17-windows.exe?mh=P9&pl=21&shardbypass=sd&redirect_counter=1&rm=sn-i3b6d7l&req_id=e4e35ad8c06bf917&cms_redirect=yes&cmsv=e&ipbypass=yes&mip=113.161.94.127&mm=28&mn=sn-8qj-nbo6y&ms=nvh&mt=1669251971&mv=u&mvi=1",
        
      };
      var childOptions = new ProgressBarOptions
      {
        ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan,
        // ProgressCharacter = '\u2593',
        EnableTaskBarProgress= true,
        ShowEstimatedDuration= true,
        DisplayTimeInRealTime= true,
        
      };
      var pbar = new ProgressBar(files.Length, "downloading");
      foreach (var (file, i) in files.Select((f, i) => (f, i)))
      {
        byte[] data = null;
         var child = pbar.Spawn(100, "URL: " + file, childOptions);
        try
        {
          var client = new WebClient();
          client.DownloadProgressChanged += (o, args) => child.Tick(args.ProgressPercentage);
          client.DownloadDataCompleted += (o, args) => data = args.Result;
          client.DownloadDataAsync(new Uri(file));
          while (client.IsBusy)
          {
            Thread.Sleep(1);
          }

          pbar.Tick();
        }
        catch (WebException error)
        {
          pbar.WriteLine(error.Message);
        }
      }

      return Task.CompletedTask;
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Download File with progressbar in Shell Console App
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1847 08:27:31, 24/11/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.