NEWS

[C#] Viết ứng dụng Screen Saver đơn giản trong Winform

[C#] Viết ứng dụng Screen Saver đơn giản trong Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4588 08:17:16, 14/10/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ demo ứng dụng Screen Saver đơn giản bằng ngôn ngữ lập trình C# winform.

[C#] Viết ứng dụng Screen Saver đơn giản trong Winform

Screen Saver là một trình ứng dụng bảo vệ màn hình, khi người dùng không thao tác một thời gian thì sẽ hiển thị.

File Screen saver có phần mở rộng tập tin là *.scr, và được lưu trữ ở thư mục C:\Windows\SysWOW64

Khi các bạn build ứng dụng demo Screen saver xong, các bạn chỉ cần đuôi tập tin *.exe => *.scr

Sau đó, các bạn có thể right click chuột vào file scr và bấm cài đặt để tiến hình cài đặt tập tin screen saver của mình.

screen_saver_demo

Và dưới đây là form cấu hình screen saver, chúng ta nhập text để thay đổi và nó sẽ lưu trữ và Regedit của Windows.

form_setting_screensaver

Trong bài viết này sẽ có 3 file: 

Đầu tiên source code cho file program.cs C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Windows.Forms;

namespace ScreenSaver
{
  static class Program
  {  
    [STAThread]
    static void Main(string[] args)
    {
      Application.EnableVisualStyles();
      Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);

      if (args.Length > 0)
      {
        string firstArgument = args[0].ToLower().Trim();
        string secondArgument = null;
        if (firstArgument.Length > 2)
        {
          secondArgument = firstArgument.Substring(3).Trim();
          firstArgument = firstArgument.Substring(0, 2);
        }
        else if (args.Length > 1)
          secondArgument = args[1];
        
        if (firstArgument == "/c")     
        {
          Application.Run(new SettingsForm());
        }
        else if (firstArgument == "/p")  
        {
          if (secondArgument == null)
          {
            MessageBox.Show("Sorry, but the expected window handle was not provided.",
              "ScreenSaver", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
            return;
          }
          
          IntPtr previewWndHandle = new IntPtr(long.Parse(secondArgument));
          Application.Run(new ScreenSaverForm(previewWndHandle));
        }
        else if (firstArgument == "/s")   
        {
          ShowScreenSaver();
          Application.Run();
        } 
        else  
        {
          MessageBox.Show("Sorry, but the command line argument \"" + firstArgument +
            "\" is not valid.", "ScreenSaver",
            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
        }
      }
      else 
      {
        Application.Run(new SettingsForm());
      }      
    }

   
    static void ShowScreenSaver()
    {
      foreach (Screen screen in Screen.AllScreens)
      {
        ScreenSaverForm screensaver = new ScreenSaverForm(screen.Bounds);
        screensaver.Show();
      }      
    }
  }
}

File ScreenSaverForm.cs, file này để hiển thị Screen Saver

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;
using Microsoft.Win32;

namespace ScreenSaver
{
  public partial class ScreenSaverForm : Form
  {
    #region Win32 API functions

    [DllImport("user32.dll")]
    static extern IntPtr SetParent(IntPtr hWndChild, IntPtr hWndNewParent);

    [DllImport("user32.dll")]
    static extern int SetWindowLong(IntPtr hWnd, int nIndex, IntPtr dwNewLong);

    [DllImport("user32.dll", SetLastError = true)]
    static extern int GetWindowLong(IntPtr hWnd, int nIndex);

    [DllImport("user32.dll")]
    static extern bool GetClientRect(IntPtr hWnd, out Rectangle lpRect);

    #endregion


    private Point mouseLocation;
    private bool previewMode = false;
    private Random rand = new Random();

    public ScreenSaverForm()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public ScreenSaverForm(Rectangle Bounds)
    {
      InitializeComponent();
      this.Bounds = Bounds;
    }

    public ScreenSaverForm(IntPtr PreviewWndHandle)
    {
      InitializeComponent();     
      SetParent(this.Handle, PreviewWndHandle);     
      SetWindowLong(this.Handle, -16, new IntPtr(GetWindowLong(this.Handle, -16) | 0x40000000));     
      Rectangle ParentRect;
      GetClientRect(PreviewWndHandle, out ParentRect);
      Size = ParentRect.Size;
      Location = new Point(0, 0);      
      textLabel.Font = new System.Drawing.Font("Arial", 6);
      previewMode = true;
    }

    private void ScreenSaverForm_Load(object sender, EventArgs e)
    {      
      LoadSettings();

      Cursor.Hide();      
      TopMost = true;

      moveTimer.Interval = 1000;
      moveTimer.Tick += new EventHandler(moveTimer_Tick);
      moveTimer.Start();
    }
    private Random rnd = new Random();
    private void moveTimer_Tick(object sender, System.EventArgs e)
    {     
      textLabel.Left = rand.Next(Math.Max(1, Bounds.Width - textLabel.Width));
      textLabel.Top = rand.Next(Math.Max(1, Bounds.Height - textLabel.Height));
      Color randomColor = Color.FromArgb(rnd.Next(256), rnd.Next(256), rnd.Next(256));
      textLabel.ForeColor = randomColor;
    }

    private void LoadSettings()
    {      
      RegistryKey key = Registry.CurrentUser.OpenSubKey("SOFTWARE\\Demo_ScreenSaver");
      if (key == null)
        textLabel.Text = "C# Screen Saver";
      else
        textLabel.Text = (string)key.GetValue("text");
    }

    private void ScreenSaverForm_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      if (!previewMode)
      {
        if (!mouseLocation.IsEmpty)
        {         
          if (Math.Abs(mouseLocation.X - e.X) > 5 ||
            Math.Abs(mouseLocation.Y - e.Y) > 5)
            Application.Exit();
        }        
        mouseLocation = e.Location;
      }
    }

    private void ScreenSaverForm_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      if (!previewMode)
        Application.Exit();
    }

    private void ScreenSaverForm_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      if (!previewMode)
        Application.Exit();
    }

   
  }
}

Và cuối cùng là file cấu hình screen saver, SettingsForm.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using Microsoft.Win32;
using System.Security.Permissions;

namespace ScreenSaver
{
  public partial class SettingsForm : Form
  {
    public SettingsForm()
    {
      InitializeComponent();
      LoadSettings();
    }
       
    private void LoadSettings()
    {
      RegistryKey key = Registry.CurrentUser.OpenSubKey("SOFTWARE\\Demo_ScreenSaver");
      if (key == null)
        textBox.Text = "C# Screen Saver";
      else
        textBox.Text = (string)key.GetValue("text");
    }
   
    private void SaveSettings()
    {     
      RegistryKey key = Registry.CurrentUser.CreateSubKey("SOFTWARE\\Demo_ScreenSaver");
      key.SetValue("text", textBox.Text);
    }

    private void okButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      SaveSettings();
      Close();
    }

    private void cancelButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Close();
    }
  }
}

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Viết ứng dụng Screen Saver đơn giản trong Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4588 08:17:16, 14/10/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.