Bài viết mới

Viết chương trình "Cá Bơi Trên DeskTop"

Viết chương trình
Đăng bởi: Mr. Cùi Bắp - Lượt xem: 3216 11:58:41, 18/11/2015CSHARP   In bài viết

Trong bài viết ngày hôm nay chứng từ vừa học vừa chơi 1 xíu. Mình sẽ giới thiệu với các bạn viết chương trình để có 1 con cá bơi qua bơi lại trên màn hình máy tính. ​Với chương trình này các bạn sẽ làm quen với các hàm về đồ họa GDI+. Các bạn tham khảo demo bên dưới để biết thêm chi tiết:

Vì chương trình cũng khá nhiều code nên mình ko thể post hết lên đây, các bạn download về chạy thử nha: Trong đó quan trong là chúng ta sẽ sử dụng những hàm từ thư viện win32.dllgdi32.dll của window

internal class Win32
{
  [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  public struct Size
  {
    public Int32 cx;
    public Int32 cy;

    public Size(Int32 x, Int32 y)
    {
      cx = x;
      cy = y;
    }
  }

  [StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 1)]
  public struct BLENDFUNCTION
  {
    public byte BlendOp;
    public byte BlendFlags;
    public byte SourceConstantAlpha;
    public byte AlphaFormat;
  }

  [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  public struct Point
  {
    public Int32 x;
    public Int32 y;

    public Point(Int32 x, Int32 y)
    {
      this.x = x;
      this.y = y;
    }
  }

  public const byte AC_SRC_OVER = 0;
  public const Int32 ULW_ALPHA = 2;
  public const byte AC_SRC_ALPHA = 1;

  [DllImport("gdi32.dll", ExactSpelling = true, SetLastError = true)]
  public static extern IntPtr CreateCompatibleDC(IntPtr hDC);

  [DllImport("user32.dll", ExactSpelling = true, SetLastError = true)]
  public static extern IntPtr GetDC(IntPtr hWnd);

  [DllImport("gdi32.dll", ExactSpelling = true)]
  public static extern IntPtr SelectObject(IntPtr hDC, IntPtr hObj);

  [DllImport("user32.dll", ExactSpelling = true)]
  public static extern int ReleaseDC(IntPtr hWnd, IntPtr hDC);

  [DllImport("gdi32.dll", ExactSpelling = true, SetLastError = true)]
  public static extern int DeleteDC(IntPtr hDC);

  [DllImport("gdi32.dll", ExactSpelling = true, SetLastError = true)]
  public static extern int DeleteObject(IntPtr hObj);

  [DllImport("user32.dll", ExactSpelling = true, SetLastError = true)]
  public static extern int UpdateLayeredWindow(IntPtr hwnd, IntPtr hdcDst, ref Point pptDst, ref Size psize, IntPtr hdcSrc, ref Point pptSrc, Int32 crKey, ref BLENDFUNCTION pblend, Int32 dwFlags);

  [DllImport("gdi32.dll", ExactSpelling = true, SetLastError = true)]
  public static extern IntPtr ExtCreateRegion(IntPtr lpXform, uint nCount, IntPtr rgnData);
}

Chúc các bạn vui và sẽ ứng dụng được vào chương trình riêng của mình!

Link download

Tags: hình nền desktop

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Viết chương trình
Đăng bởi: Mr. Cùi Bắp - Lượt xem: 3216 11:58:41, 18/11/2015CSHARP   In bài viết

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.