Viết chương trình "Cá Bơi Trên DeskTop"

Viết chương trình
Đăng bởi: Mr. Cùi Bắp - Lượt xem: 6328 11:58:41, 18/11/2015C#   In bài viết

Trong bài viết ngày hôm nay chứng từ vừa học vừa chơi 1 xíu. Mình sẽ giới thiệu với các bạn viết chương trình để có 1 con cá bơi qua bơi lại trên màn hình máy tính. ​Với chương trình này các bạn sẽ làm quen với các hàm về đồ họa GDI+. Các bạn tham khảo demo bên dưới để biết thêm chi tiết:

Vì chương trình cũng khá nhiều code nên mình ko thể post hết lên đây, các bạn download về chạy thử nha: Trong đó quan trong là chúng ta sẽ sử dụng những hàm từ thư viện win32.dllgdi32.dll của window

internal class Win32
{
  [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  public struct Size
  {
    public Int32 cx;
    public Int32 cy;

    public Size(Int32 x, Int32 y)
    {
      cx = x;
      cy = y;
    }
  }

  [StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 1)]
  public struct BLENDFUNCTION
  {
    public byte BlendOp;
    public byte BlendFlags;
    public byte SourceConstantAlpha;
    public byte AlphaFormat;
  }

  [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  public struct Point
  {
    public Int32 x;
    public Int32 y;

    public Point(Int32 x, Int32 y)
    {
      this.x = x;
      this.y = y;
    }
  }

  public const byte AC_SRC_OVER = 0;
  public const Int32 ULW_ALPHA = 2;
  public const byte AC_SRC_ALPHA = 1;

  [DllImport("gdi32.dll", ExactSpelling = true, SetLastError = true)]
  public static extern IntPtr CreateCompatibleDC(IntPtr hDC);

  [DllImport("user32.dll", ExactSpelling = true, SetLastError = true)]
  public static extern IntPtr GetDC(IntPtr hWnd);

  [DllImport("gdi32.dll", ExactSpelling = true)]
  public static extern IntPtr SelectObject(IntPtr hDC, IntPtr hObj);

  [DllImport("user32.dll", ExactSpelling = true)]
  public static extern int ReleaseDC(IntPtr hWnd, IntPtr hDC);

  [DllImport("gdi32.dll", ExactSpelling = true, SetLastError = true)]
  public static extern int DeleteDC(IntPtr hDC);

  [DllImport("gdi32.dll", ExactSpelling = true, SetLastError = true)]
  public static extern int DeleteObject(IntPtr hObj);

  [DllImport("user32.dll", ExactSpelling = true, SetLastError = true)]
  public static extern int UpdateLayeredWindow(IntPtr hwnd, IntPtr hdcDst, ref Point pptDst, ref Size psize, IntPtr hdcSrc, ref Point pptSrc, Int32 crKey, ref BLENDFUNCTION pblend, Int32 dwFlags);

  [DllImport("gdi32.dll", ExactSpelling = true, SetLastError = true)]
  public static extern IntPtr ExtCreateRegion(IntPtr lpXform, uint nCount, IntPtr rgnData);
}

Chúc các bạn vui và sẽ ứng dụng được vào chương trình riêng của mình!

Link download

Tags: hình nền desktop

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Viết chương trình
Đăng bởi: Mr. Cùi Bắp - Lượt xem: 6328 11:58:41, 18/11/2015C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.