NEWS

[C#] Hướng dẫn sử dụng thư viện Win32 giao tiếp với ứng dụng khác

[C#] Hướng dẫn sử dụng thư viện Win32 giao tiếp với ứng dụng khác
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 14514 09:02:28, 17/10/2018C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giao tiếp điêu khiển ứng dụng khác qua thư viện Win32 lập trình C#.

Ví dụ: Các bạn muốn điền thông tin vào phần mềm khác bên ngoài và click để thực hiện.

Trong ví dụ bài viết này, mình sẽ demo hai chức năng.

 1. Send Text từ ứng dụng C# sang chương trình Notepad.
 2. Gởi text sang phần mềm máy tính Calc.exe, để tính toán

Giao diện ứng dụng:

Auto it c#

 

Gởi qua phần mềm máy tính là 20 * 50 chẳng hạn...

Để điều khiển được ứng dụng, các bạn cần phải có thông tin của Title và Class của ứng dụng đó.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy Tilte và Class thông qua phần mềm AutoIT.

Các bạn có thể download phần mềm AutoIT tại trang chủ nó nhé các bạn. Chi tiết lấy title và class, các bạn có thể xem video ở dưới đây.

Source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Spy_App
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Unicode)]
    public static extern IntPtr FindWindow(string lpClassName, string lpWindowName);
    [DllImport("user32.dll")]
    public static extern bool SetForegroundWindow(IntPtr hWnd);
    [DllImport("user32.dll")]
    public static extern int SendMessage(IntPtr hWnd, int wMsg, IntPtr wParam, IntPtr lParam);
    [DllImport("user32.dll", SetLastError = true)]
    public static extern IntPtr FindWindowEx(IntPtr parentHandle, IntPtr childAfter, string className, string windowTitle);
    const int BM_CLICK = 0x00F5;
    private const int BN_CLICKED = 245;
    private void btn_send_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      IntPtr WindowHandle = FindWindow(textBox2.Text, textBox1.Text);
      if(WindowHandle == IntPtr.Zero)
      {
        //MessageBox.Show(textBox1.Text + " Ứng dụng không tồn tại");
        //return;
        var process = Process.Start("calc.exe");
        Thread.Sleep(1000);
        WindowHandle = FindWindow(textBox2.Text, textBox1.Text);
      }      
      SetForegroundWindow(WindowHandle);

      SendKeys.SendWait("50");
      SendKeys.SendWait("*");
      SendKeys.SendWait("10");
      SendKeys.SendWait("=");
      SendKeys.SendWait("{ENTER}");
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      IntPtr WindowHandle = FindWindow(textBox2.Text, textBox1.Text);
      if (WindowHandle == IntPtr.Zero)
      {
        MessageBox.Show(textBox1.Text + " Ứng dụng không tồn tại");
        return;
      }
      SetForegroundWindow(WindowHandle);

      SendKeys.SendWait("Spy App https://laptrinhvb.net
");      
      SendKeys.SendWait("{ENTER}");
    }
  }
}

HAVE FUN :)

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sử dụng thư viện Win32 giao tiếp với ứng dụng khác
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 14514 09:02:28, 17/10/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.