NEWS

[WPF - C#] Thêm xóa sửa CRUD với cơ sở dữ liệu SQLSERVER

[WPF - C#] Thêm xóa sửa CRUD với cơ sở dữ liệu SQLSERVER
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1696 13:08:25, 26/10/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn source code cách làm việc thêm, lưu, xóa, sửa trong sqlserver bằng WPF C#.

[WPF-C#] CRUD Insert, Update, Delete with sqlserver

Dưới đây là giao diện Demo ứng dụng:

wpf_crud2

Giao diện Daracular Theme:

dracular_wpf

Video demo ứng dụng:

Source code C#:

using Dapper.Contrib.Extensions;
using Microsoft.Win32;
using ModernWpf;
using ModernWpf.Controls;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Effects;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using VBSQLHelper;

namespace crudWPF
{  
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public string uri_avatar = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory + @"img
o_avatar.jpg";
    public string uri_avatar_default = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory + @"img
o_avatar.jpg";
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
      this.Loaded += MainWindow_Loaded;
      tbtn_theme.Toggled += Tbtn_theme_Toggled;
    }

    private void Tbtn_theme_Toggled(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      if ((sender as ToggleSwitch).IsOn)
      {
        ThemeManager.Current.ApplicationTheme = ApplicationTheme.Dark;
        ThemeManager.Current.AccentColor = Colors.Goldenrod;
      }
      else
      {
        ThemeManager.Current.ApplicationTheme = ApplicationTheme.Light;
        ThemeManager.Current.AccentColor = Colors.Red;

      }
    }

    [Table("employee")]
    class Employee {
      [ExplicitKey]
      public string id { get; set; }
      public string firstname { get; set; }
      public string lastname { get; set; }
      public bool gender { get; set; }
      public DateTime birthday { get; set; }
      public string address { get; set; }
      [Write(false)]
      public string birthday_text { get; set; }
      [Write(false)]
      public string gender_text { get; set; }
      public string avatar { get; set; }
    }

    private void MainWindow_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      RefreshData();
    }

    public void RefreshData() {
      var data = SQLHelper.ExecQueryData<Employee>("select avatar, id, firstname, lastname, gender, birthday, address, format(birthday, 'dd/MM/yyyy') as birthday_text, iif(gender = 1, 'Male', N'Female') as gender_text from employee");
      gridData.ItemsSource = data;
    }

    private void gridData_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e)
    {
      try
      {
        var employeeSelected = (Employee)gridData.SelectedItem;
        if (employeeSelected != null) {
          txtID.Text = employeeSelected.id;
          txtFirstName.Text = employeeSelected.firstname;
          txtLastName.Text = employeeSelected.lastname;
          txtAddress.Text = employeeSelected.address;
          txtBirthday.SelectedDate = employeeSelected.birthday;
          rdoMale.IsChecked = employeeSelected.gender == true;
          rdoFemale.IsChecked = employeeSelected.gender == false;
          if (string.IsNullOrEmpty(employeeSelected.avatar)) {
            picAvatar.ImageSource = new BitmapImage(new Uri(uri_avatar_default));
            return;
          }
          picAvatar.ImageSource = new BitmapImage(new Uri(employeeSelected.avatar));

        }
        
      }
      catch { }
    }    private async void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {      
      if (string.IsNullOrEmpty(txtID.Text)) {
        var dlg2 = await new ContentDialog()
        {
          Title = "Message",
          Content = $"Bạn chưa chọn Employee nào để xóa?",
          CloseButtonText = "Đóng",          
          IsSecondaryButtonEnabled = false,
          
          
        }.ShowAsync();
        return;
      }
     
      var dlg = await new ContentDialog()
      {
        Title = "Message",
        Content = $"Are you sure Delete Employee: {txtFirstName.Text} {txtLastName.Text}?",
        PrimaryButtonText = "Xóa",       
        SecondaryButtonText = "Không",
        
      }.ShowAsync();

      if (dlg == ContentDialogResult.Primary) {
        SQLHelper.ExecQueryNonData("delete from employee where id=@id", new { id = txtID.Text });
        RefreshData();
      }

    
     
    }

   
    private void ApplyEffect(Window win)
    {
      System.Windows.Media.Effects.BlurEffect objBlur =
        new System.Windows.Media.Effects.BlurEffect();
      objBlur.Radius = 35;
      win.Effect = objBlur;
    }
    
    private void ClearEffect(Window win)
    {
      win.Effect = null;
    }

    private void btnAdd_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      txtID.Text = "";
      txtFirstName.Text = "";
      txtLastName.Text = "";
      txtAddress.Text = "";
      uri_avatar = uri_avatar_default;
      picAvatar.ImageSource = new BitmapImage(new Uri(uri_avatar_default));
      txtID.Focus();
    }

    private void btnSave_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {

      var employee = new Employee();
      employee.id = txtID.Text;
      employee.firstname = txtFirstName.Text;
      employee.lastname = txtLastName.Text;
      employee.address = txtAddress.Text;
      employee.gender = rdoMale.IsChecked ?? false;
      employee.birthday = txtBirthday.SelectedDate ?? DateTime.Now;
      employee.avatar = uri_avatar;

      SQLHelper.Insert(employee);
      RefreshData();
      btnAdd_Click(null, null);
    }

    private async void btnEdit_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      var employee = new Employee();
      employee.id = txtID.Text;
      employee.firstname = txtFirstName.Text;
      employee.lastname = txtLastName.Text;
      employee.address = txtAddress.Text;
      employee.gender = rdoMale.IsChecked ?? false;
      employee.birthday = txtBirthday.SelectedDate ?? DateTime.Now;
      employee.avatar = uri_avatar;
      SQLHelper.Update(employee);
      RefreshData();
      var dlg2 = await new ContentDialog()
      {
        Title = "Message",
        Content = $"Update info Employee Successful.",
        CloseButtonText = "Đóng",
        IsSecondaryButtonEnabled = false,


      }.ShowAsync();
    }

    

    private void picAvatar_MouseDown(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      var opendialog = new OpenFileDialog();
      opendialog.Filter = "Image Files|*.jpg;*.jpeg;*.png;*.gif";
      if (opendialog.ShowDialog() == true)
      { 
        picAvatar.ImageSource = new BitmapImage(new Uri(opendialog.FileName));
        uri_avatar = opendialog.FileName;
      }
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: tutorial wpf c#thêm xóa sửa wpf c#crud wpf c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[WPF - C#] Thêm xóa sửa CRUD với cơ sở dữ liệu SQLSERVER
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1696 13:08:25, 26/10/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.