NEWS

[Winform - DevExpress] User Control inherit GridControl DevExpress

[Winform - DevExpress] User Control inherit GridControl DevExpress
Đăng bởi: TONA Cody - Lượt xem: 5585 12:42:28, 23/11/2021C#   In bài viết

Hello mọi người,

Hôm nay LaptrinhVB xin chia sẻ với mọi người một UserControl, được kế thừa từ GridControl của Devexpress.

User Control inherits GridControl DevExpress custom properties and events

Với usercontrol này, mình sẽ custom những thuộc tính thường dùng khi kéo ra một gridControl từ Toolbox. Do được kế thừa, và hoàn toàn không design gì thêm, nên usercontrol này dùng được cho nhiều phiên bản của DevExpress.
Bên cạnh các tính năng sẵn có, mình đã thêm vào các event, cũng như các thiết lập màu sắc thường dùng, mang đến cho người dùng một trãi nghiệm hoàn toàn giống với các dạng lưới cũ nhưng mạnh mẽ hơn với nhiều tính năng của bộ công cụ DevExpress.

Các Event bao gồm:

 • Odd-evenrow: Thay đổi màu sắc của các dòng chẵn lẻ
 • Hot track row: Thay đổi màu các dòng tại con trỏ chuột (Các bản DevExpress sau 20.1 sẽ có hỗ trợ sẵn tính năng này trong thiết lập của GridControl)
 • MouseWheel: Lăn con chuột sẽ đóng các editor trên gridcontrol và cho phép cuộn dòng, thứ mà gridControl mặc định bắt buộc phải disable edit toàn bộ thì mới cuộn được.
 • UserEmbedNavigator: Hiển thị bộ điều hướng phân trang, số dòng, thêm, sửa, xóa,...
 • BestFitColumns: Tự động fit độ rộng các columns tương ứng data truyền vào

Hơn hết, đây là một userControl cơ bản thường dùng, các bạn có thể tự custom thêm các event cho nó, hoặc loại bỏ một vài event tự viết và sử dụng các thiết lập được hỗ trợ khi các bạn sử dụng phiên bản cao hơn một cách không thể dễ dàng hơn.

 • Sau khi hoàn tất các thiết lập, chỉ cần build lại project thì các bạn sẽ thấy GridControlLaptrinhVB hiển thị trong Toolbox. 

And enjoy :)

Full File Source:

using DevExpress.XtraEditors;
using DevExpress.XtraEditors.Repository;
using DevExpress.XtraEditors.Registrator;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing;
using DevExpress.XtraGrid;
using DevExpress.XtraGrid.Views.Base;
using DevExpress.XtraGrid.Registrator;
using DevExpress.XtraGrid.Views.Base.ViewInfo;
using DevExpress.XtraGrid.Views.Base.Handler;
using DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.ViewInfo;
using DevExpress.XtraGrid.Views.Grid;
using System;

namespace LaptrinhVB_Net
{
  [ToolboxItem(true)]
  public class GridControlLaptrinhVB : GridControl
  {

    public GridControlLaptrinhVB()
    {
      this.UseEmbeddedNavigator = true;
    }
    protected override BaseView CreateDefaultView()
    {
      var view = CreateView("GridViewLaptrinhVB");
      return view;
    }
    protected override void RegisterAvailableViewsCore(InfoCollection collection)
    {
      base.RegisterAvailableViewsCore(collection);
      collection.Add(new GridViewLaptrinhVBInfoRegistrator());
    }

    //[Browsable(true)]
    //[DefaultValue(true)]
    //[DXCategory("Appearance")]
    //public override bool UseEmbeddedNavigator { get; set; }

  }

  public class GridLaptrinhVBHandler : DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.Handler.GridHandler
  {
    public GridLaptrinhVBHandler(GridView gridView) : base(gridView) { }

    protected override void OnKeyDown(KeyEventArgs e)
    {
      base.OnKeyDown(e);
      if (e.KeyData == Keys.Delete && View.State == GridState.Normal)
        View.DeleteRow(View.FocusedRowHandle);
    }
  }

  public class GridViewLaptrinhVBInfoRegistrator : GridInfoRegistrator
  {
    public override string ViewName { get { return "GridViewLaptrinhVB"; } }
    public override BaseView CreateView(GridControl grid) { return new GridViewLaptrinhVB(grid as GridControl); }
    public override BaseViewInfo CreateViewInfo(BaseView view) { return new GridViewLaptrinhVBInfo(view as GridViewLaptrinhVB); }
    public override BaseViewHandler CreateHandler(BaseView view) { return new GridLaptrinhVBHandler(view as GridViewLaptrinhVB); }
  }

  public class GridViewLaptrinhVB : DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.GridView
  {
    private int hotTrackRow = DevExpress.XtraGrid.GridControl.InvalidRowHandle;
    private int HotTrackRow
    {
      get
      {
        return hotTrackRow;
      }
      set
      {
        if (hotTrackRow != value)
        {
          int prevHotTrackRow = hotTrackRow;
          hotTrackRow = value;
          this.RefreshRow(prevHotTrackRow);
          this.RefreshRow(hotTrackRow);
        }
      }
    }
    public GridViewLaptrinhVB()
      : this(null)
    {
    }
    public GridViewLaptrinhVB(DevExpress.XtraGrid.GridControl grid)
      : base(grid)
    {
      this.OptionsBehavior.AllowAddRows = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True;
      this.OptionsSelection.MultiSelect = true;
      this.OptionsSelection.MultiSelectMode = DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.GridMultiSelectMode.CheckBoxRowSelect;
      this.OptionsSelection.ShowCheckBoxSelectorInColumnHeader = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True;
      this.OptionsView.ShowAutoFilterRow = true;
      this.OptionsView.ShowGroupPanel = false;
      this.OptionsBehavior.AutoExpandAllGroups = true;
      this.OptionsView.ColumnAutoWidth = false;
      this.OptionsSelection.CheckBoxSelectorColumnWidth = 30;
      this.Appearance.EvenRow.BackColor = Color.FromArgb(224, 224, 224);
      this.OptionsView.EnableAppearanceEvenRow = true;

      this.MouseWheel += GridViewLaptrinhVB_MouseWheel;
      this.MouseMove += GridViewLaptrinhVB_MouseMove;
      this.RowCellStyle += GridViewLaptrinhVB_RowCellStyle;
      this.DataSourceChanged += GridViewLaptrinhVB_DataSourceChanged;
      //this.CustomDrawCell += GridView_CustomDrawCell;
    }    #region Custom Events

    private void GridViewLaptrinhVB_DataSourceChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      (sender as GridView).BestFitColumns();
    }
    public static void GridViewLaptrinhVB_MouseWheel(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      if (sender != null && ((GridView)sender).IsEditing)
      {
        ((GridView)sender).CloseEditor();
        ((GridView)sender).UpdateCurrentRow();
      }
    }
    void GridViewLaptrinhVB_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      GridView view = sender as GridView;
      GridHitInfo info = view.CalcHitInfo(new Point(e.X, e.Y));

      if (info.InRowCell)
        HotTrackRow = info.RowHandle;
      else
        HotTrackRow = GridControl.InvalidRowHandle;

    }

    void GridView_CustomDrawCell(object sender, RowCellCustomDrawEventArgs e)
    {
      if (hotTrackRow != e.RowHandle && e.RowHandle != this.FocusedRowHandle) return;
      GridCellInfo CellInfo = e.Cell as GridCellInfo;

      SimpleButton button = new SimpleButton();
      this.GridControl.FindForm().Controls.Add(button);
      button.Bounds = CellInfo.RowInfo.Bounds;

      Bitmap bm = new Bitmap(button.Width, button.Height);
      button.DrawToBitmap(bm, new Rectangle(0, 0, bm.Width, bm.Height));
      Rectangle rec = Rectangle.Intersect(CellInfo.RowInfo.Bounds, CellInfo.CellValueRect);
      rec.Offset(-CellInfo.RowInfo.Bounds.X, -CellInfo.RowInfo.Bounds.Y);
      e.Cache.Paint.DrawImage(e.Cache.Graphics, bm, CellInfo.Bounds);
      this.GridControl.FindForm().Controls.Remove(button);
    }

    private void GridViewLaptrinhVB_RowCellStyle(object sender, DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.RowCellStyleEventArgs e)
    {
      if (e.RowHandle == hotTrackRow)
        e.Appearance.BackColor = Color.FromArgb(192, 255, 255);//Color.PaleGoldenrod;
    }
    #endregion

    protected override string ViewName
    {
      get
      {
        return "GridViewLaptrinhVB";
      }
    }
    protected override bool AllowFixedCheckboxSelectorColumn
    {
      get
      {
        return true;
      }
    }
    protected override void CreateCheckboxSelectorColumn()
    {
      base.CreateCheckboxSelectorColumn();
      CheckboxSelectorColumn.Fixed = DevExpress.XtraGrid.Columns.FixedStyle.Left;
    }
  }
  public class GridViewLaptrinhVBInfo : GridViewInfo
  {
    public GridViewLaptrinhVBInfo(DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.GridView gridView) : base(gridView) { }

    public override int MinRowHeight
    {
      get
      {
        return base.MinRowHeight - 2;
      }
    }

    public override bool UpdateFixedColumnInfo()
    {
      return base.UpdateFixedColumnInfo();
    }
  }
}

Cám ơn mọi người đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận để góp ý kiến cho bọn mình có những bài viết tốt hơn.
Like và Share để ủng hộ nhóm nhé !

HAPPY CODING 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[Winform - DevExpress] User Control inherit GridControl DevExpress
Đăng bởi: TONA Cody - Lượt xem: 5585 12:42:28, 23/11/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.