NEWS

Hướng dẫn khóa file bằng nhiều process id, không cho xóa tập tin

Hướng dẫn khóa file bằng nhiều process id, không cho xóa tập tin
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1226 10:36:20, 06/03/2024C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn source code, Anti Remove File tập tin trên lập trình C#, winform.

[C#] How to Anti Remove File in Winform

Khi các bạn chạy ứng dụng, ứng dụng file sẽ được chèn vào nhiều process.

Nên khi bạn muốn xóa tập tin này sẽ không được, vì thông báo tập tin này đang được process nào đó sử dụng.

Hình ảnh minh họa bên dưới:

lock_file_anti_csharp

Bây giờ, khi các bạn xóa tập tin file đều không được, các bạn chỉ có thể xóa khi logout hoặc retart lại máy tính.

Source code c#:

using System;

using System.Diagnostics;
using System.Runtime.InteropServices;

static class AntiRemove
{
  const uint GENERIC_READ = 0x80000000;
  const uint DUPLICATE_SAME_ACCESS = 0x00000002;
  const uint FILE_SHARE_READ = 1;
  const uint OPEN_EXISTING = 3;

  public static bool LockFile(string filePath, params string[] processes)
  {
    IntPtr hCurrentProcess;
    using (Process current = Process.GetCurrentProcess())
    {
      hCurrentProcess = current.Handle;
    }

    IntPtr hFile = CreateFile(filePath, GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ, IntPtr.Zero, OPEN_EXISTING, 0, IntPtr.Zero);

    if (hFile == IntPtr.Zero)
      return false;

    int count = 0;

    foreach (Process p in Process.GetProcesses())
    {
      using (p)
      {
        try
        {
          if (processes.Length == 0 || Array.IndexOf(processes, p.ProcessName.ToLowerInvariant()) != -1)
          {
            Console.WriteLine("Locking with " + p);
            IntPtr hFileClone;
            IntPtr hProcess = p.Handle;
            if (!DuplicateHandle(((IntPtr)(-1)), hFile, hProcess, out hFileClone, GENERIC_READ, false, DUPLICATE_SAME_ACCESS))
            {
              Marshal.ThrowExceptionForHR(Marshal.GetLastWin32Error());
            }
            count++;
          }
        }
        catch
        {
          Console.WriteLine("Failed locking with " + p);
        }
      }
    }

    CloseHandle(hFile);

    return count > 0;
  }

  public static bool UnlockFile(string filePath)
  {
    IntPtr hFile = CreateFile(filePath, GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ, IntPtr.Zero, OPEN_EXISTING, 0, IntPtr.Zero);

    if (hFile == IntPtr.Zero)
      return false;

    if (!CloseHandle(hFile))
    {
      Console.WriteLine("Failed to unlock the file.");
      return false;
    }

    Console.WriteLine("File unlocked successfully.");
    return true;
  }

  [DllImport("kernel32", SetLastError = true)]
  static extern bool CloseHandle(IntPtr hObject);

  [DllImport("kernel32", SetLastError = true)]
  static extern bool DuplicateHandle(IntPtr hSourceProcessHandle, IntPtr hSourceHandle, IntPtr hTargetProcessHandle, out IntPtr lpTargetHandle, uint dwDesiredAccess, bool bInheritHandle, uint dwOptions);

  [DllImport("kernel32", SetLastError = true)]
  static extern IntPtr CreateFile(string lpFileName, uint dwDesiredAccess,
  uint dwShareMode, IntPtr lpSecurityAttributes, uint dwCreationDisposition,
  uint dwFlagsAndAttributes, IntPtr hTemplateFile);
}

namespace ConsoleApp10
{
  internal class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string filePath = "product_id.png";

     
      bool locked = AntiRemove.LockFile(filePath);

      if (locked)
      {
        Console.WriteLine("File locked successfully.");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Failed to lock the file.");
      }

   

      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn khóa file bằng nhiều process id, không cho xóa tập tin
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1226 10:36:20, 06/03/2024C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.