NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng layout TileView trong SearchLookupEdit winform

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng layout TileView trong SearchLookupEdit winform
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 4612 13:58:16, 12/08/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng layout Mode TileView trong SearchLookupEdit của Devexpress bằng ngôn ngữ C#.

[C#] TileView in SearchLookupEdit Devexpress

Trong Gridview, GridLookupEdit hay SearchLookupEdit của Devexpress, có chúng ta sử dụng rất nhiều loại layout để hiển thị với người dùng.

Trong bài hướng dẫn hôm nay, mình sẽ sử dụng SearchLookupEdit để hiển thị thông tin của nhân viên, giúp cho ứng dụng của chúng ta nhìn trực quan và đẹp hơn.

Dưới đây là giao diện SearchLookupEdit sử dụng layout Tileview C#:

searchlookupedit_demo

Đầu tiên các bạn sử dụng một SeachLookupEdit vào project của mình (Bài viết này bạn có thể áp dụng tương tự cho GridLookupEdit).

Chọn thuộc tính PopupViewtype => TileView cho SearchLookupEdit như hình bên dưới.

property_titleview

Tiếp theo các bạn vào RunDesign để thiết kế layout cho SearchLookupEdit ở dụng Tileview, các bạn xem ở hình ảnh bên dưới.

run_designed

Giao diện thiết kế layout tileview

template_titleview_vb

Ở chế độ này cho phép chúng ta chọn LayoutMode ở các dạng như: List, KanbanDefault.

Ngoài ra chúng ta cũng có thể chọn chế độ hiện thị là: horizontal hay vertical.

Do trong bài viết, khi mình truy vấn dữ liệu từ Sqlserver lên, nó sẽ trả cho chúng ta một đường dẫn url đến website, chứ không phải là kiểu hình ảnh.

Vì vậy, trong bài viết mình sử dụng một implement INotifyPropertyChanged để load image.

Source code của chương trình TileView Devexpress C#:

using DevExpress.Utils;
using DevExpress.XtraEditors.Controls;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;


namespace Tileview_GridLookup
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
     
    }
    BindingList<NhanVien> list;
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {


      var provider = new DataProvider();
      var dt = provider.ExecuteQuery("EXEC pro_get_nhanvien");      list = new BindingList<NhanVien>();
      foreach (DataRow dr in dt.Rows)
      {
        string manv = dr["manv"].ToString();
        string tennv = dr["tennv"].ToString();
        string ngaysinh = dr["ngaysinh"].ToString();
        string diachi1 = dr["diachi1"].ToString();
        string image = dr["image"].ToString();
        list.Add(new NhanVien(manv, tennv, ngaysinh, diachi1, image));
      }

      searchLookUpEdit1.Properties.DataSource = list;
      searchLookUpEdit1.Properties.ValueMember = "manv";
      searchLookUpEdit1.Properties.DisplayMember = "tennv";      
      comboBox1.DataSource = Enum.GetValues(typeof(DevExpress.XtraGrid.Views.Tile.TileViewLayoutMode));
    }

    public class NhanVien : INotifyPropertyChanged
    {
      //tennv, ngaysinh, diachi1, image
      public string manv { get; set; }
      public string tennv { get; set; }
      public string ngaysinh { get; set; }
      public string diachi1 { get; set; }
      public Image image { get; set; }
      public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
      public NhanVien(string manv, string tennv, string ngaysinh, string diachi1, string url)
      {
        this.manv = manv;
        this.tennv = tennv;
        this.ngaysinh = ngaysinh;
        this.diachi1 = diachi1;

        image = ResourceImageHelper.CreateImageFromResources("DevExpress.XtraEditors.Images.loading.gif", typeof(BackgroundImageLoader).Assembly);
        BackgroundImageLoader bg = new BackgroundImageLoader();
        bg.Load(url);
        bg.Loaded += (s, e) =>
        {
          
          image = bg.Result;
          if (!(image is Image)) image = ResourceImageHelper.CreateImageFromResources("DevExpress.XtraEditors.Images.Error.png", typeof(BackgroundImageLoader).Assembly);
          PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs("image"));
          bg.Dispose();
        };
      }
    }

    private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string value = comboBox1.Text;

      switch (value)
      {
        case "Default":
          searchLookUpEdit1View.OptionsTiles.LayoutMode = DevExpress.XtraGrid.Views.Tile.TileViewLayoutMode.Default;
          break;

        case "Kanban":
          searchLookUpEdit1View.OptionsTiles.LayoutMode = DevExpress.XtraGrid.Views.Tile.TileViewLayoutMode.Kanban;
          break;

        case "List":
          searchLookUpEdit1View.OptionsTiles.LayoutMode = DevExpress.XtraGrid.Views.Tile.TileViewLayoutMode.List;
          break;
      }
    }
  }
}

Video demo ứng dụng:

Các bạn download project về chỉ tham khảo và chọn database của các bạn để sử dụng nhé.

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

Tags: title view searchlookupedit devexpressdevexpress tileview c#tileview gridlookupedit

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng layout TileView trong SearchLookupEdit winform
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 4612 13:58:16, 12/08/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.