NEWS

Hướng dẫn sử dụng tooltip khi rê chuột vào cell của grid view devexpress

Hướng dẫn sử dụng tooltip khi rê chuột vào cell của grid view devexpress
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 16916 22:26:01, 14/12/2016C#   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn, cách sử dụng tooltip khi rê chuột vào từng cell của gridview Devexpress.

Giao diện, demo của chương trình tooltip:

tool tip in devexpress

Đầu tiên, các bạn thiết kế form như giao diện bên dưới.

tool tip devexpress

Sau đó, các bạn kéo control tooltipcontroller vào, sau đó các bạn add tooltipcontroller cho gridview như hình bên dưới:

tool tip gridview form

Dưới đây, là source code chương trình:

Imports DevExpress.XtraGrid.Views.Grid
Imports DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.ViewInfo

Public Class Form1
  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    'TODO: This line of code loads data into the 'SinhvienDataSet1.tbl_sinhvien' table. You can move, or remove it, as needed.
    Me.Tbl_sinhvienTableAdapter.Fill(Me.SinhvienDataSet1.tbl_sinhvien)
    'TODO: This line of code loads data into the 'SinhvienDataSet.tbl_sinhvien' table. You can move, or remove it, as needed.

  End Sub

  Private Sub ToolTipController1_GetActiveObjectInfo(sender As Object, e As DevExpress.Utils.ToolTipControllerGetActiveObjectInfoEventArgs) Handles ToolTipController1.GetActiveObjectInfo
    If e.Info Is Nothing AndAlso e.SelectedControl Is GridControl1 Then
      Dim view As GridView = TryCast(GridControl1.FocusedView, GridView)
      Dim info As GridHitInfo = view.CalcHitInfo(e.ControlMousePosition)
      If view Is Nothing Then
        Return
      End If
      If info.InRowCell Then
        If info.Column.Caption = "Tên sinh viên" Then
          Dim text As String = ""
          Dim fullname As String = view.GetRowCellValue(info.RowHandle, view.Columns("fullname")).ToString
          Dim birthday As String = view.GetRowCellValue(info.RowHandle, view.Columns("birthday")).ToString
          Dim vb As String = view.GetRowCellValue(info.RowHandle, view.Columns("vb")).ToString
          Dim csharp As String = view.GetRowCellValue(info.RowHandle, view.Columns("CSHARP")).ToString
          Dim php As String = view.GetRowCellValue(info.RowHandle, view.Columns("PHP")).ToString
          Dim asp As String = view.GetRowCellValue(info.RowHandle, view.Columns("asp")).ToString
          Dim sql As String = view.GetRowCellValue(info.RowHandle, view.Columns("SQLSERVER")).ToString

          text += "Tên sinh viên: " & fullname & "
Ngày sinh: " & birthday & "
VB.NET: " & vb & "
CSHARP: " & csharp & "
PHP: " & php & "
ASP.NET: " & asp & "
SQLSERVER: " & sql

          Dim cellKey As String = info.RowHandle.ToString() & " - " & info.Column.ToString()
          e.Info = New DevExpress.Utils.ToolTipControlInfo(cellKey, text)
        End If

      End If
    End If
  End Sub
End Class

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: gridviewtooltipmouse

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn sử dụng tooltip khi rê chuột vào cell của grid view devexpress
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 16916 22:26:01, 14/12/2016C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.