Hướng dẫn vẽ biểu đồ vùng (chart area) in Devexpress

Hướng dẫn vẽ biểu đồ vùng (chart area) in Devexpress
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 11266 20:35:36, 20/12/2016C#   In bài viết

Hôm nay, mình xin tiếp tục hướng dẫn các bạn vẽ biểu đồ vùng (Chart Area) trong bộ công cụ Chart Control của Devexpress.

Các bạn, có thể tham khảo các bài viết vẽ biểu đồ khác mình đã post trước đó.

Giao diện ứng dụng vẽ biểu đồ vùng:

chart area in devexpress

Source code ứng dụng:

Imports System
Imports System.Text.RegularExpressions
Imports System.Windows.Forms
Imports DevExpress.XtraCharts
Namespace Series_AreaChart
  Partial Public Class Form1
    Inherits Form
    Public Sub New()
      InitializeComponent()
    End Sub
    Dim strArr_mmin() As String
    Dim strArr_mmax() As String
    Private Sub btndraw_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btndraw.Click
      GroupControl1.Controls.Clear()
      'Khai báo biến
      Dim chart As New ChartControl
      Dim mmin As String = txtmmin.Text
      Dim mmax As String = txtmmax.Text

      strArr_mmin = Regex.Split(mmin, ",")
      strArr_mmax = Regex.Split(mmax, ",")
      'Khai báo biến area
      Dim series1 As New Series("Mmin", ViewType.Area)
      Dim series2 As New Series("Mmax", ViewType.Area)
      'Tạo serial mmin
      For count = 0 To strArr_mmin.Length - 1
        series1.Points.Add(New SeriesPoint(count, strArr_mmin(count)))
      Next
      'Tạo serial mmax
      For count2 = 0 To strArr_mmax.Length - 1
        series2.Points.Add(New SeriesPoint(count2, strArr_mmax(count2)))
      Next
      ' hiển thị label (số liệu trên biểu đồ)
      series1.LabelsVisibility = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True
      'đặt màu cho biểu đồ mmin
      series1.View.Color = color_mmin.Color
      'đặt màu cho biểu đồ mmax
      series2.View.Color = color_mmax.Color
      series2.LabelsVisibility = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True
      ' Thêm 2 series vào biểu đồ
      chart.Series.AddRange(New Series() {series1, series2})
      Dim diagram As XYDiagram = TryCast(chart.Diagram, XYDiagram)

      series1.ArgumentScaleType = ScaleType.Numerical
      series2.ArgumentScaleType = ScaleType.Numerical
      'Làm mờ màu đường serial 2
      CType(series2.View, AreaSeriesView).Transparency = 80

      ' Ẩn đường Y dưới biểu đồ
      CType(chart.Diagram, XYDiagram).AxisX.Label.Visible = False
      ' Tạo chi chú legend cho biểu đồ
      chart.Legend.Visibility = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True
      chart.Legend.AlignmentHorizontal = LegendAlignmentHorizontal.Center
      chart.Legend.AlignmentVertical = LegendAlignmentVertical.BottomOutside
      chart.Legend.Direction = LegendDirection.LeftToRight
      ' Tạo tiêu đề cho biểu đồ
      chart.Titles.Add(New ChartTitle())
      chart.Titles(0).Text = "BIỂU ĐỒ BAO MOMEN"

      GroupControl1.Controls.Add(chart)
      chart.Dock = DockStyle.Fill
    End Sub

    Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
      'TODO: This line of code loads data into the 'HOB2016DataSet.tbl_thongtin' table. You can move, or remove it, as needed.
      Me.Tbl_thongtinTableAdapter.Fill(Me.HOB2016DataSet.tbl_thongtin)

    End Sub
  End Class
End Namespace

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

SOURCE CODE

Tags: chart controlbiểu đồ

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn vẽ biểu đồ vùng (chart area) in Devexpress
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 11266 20:35:36, 20/12/2016C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.