NEWS

Kết nối MS Access với C#

Kết nối MS Access với C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 30036 07:43:29, 13/10/2015C#   In bài viết

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kết nôi với cơ sở dữ liệu (CSDL) Microsoft Access bằng ngôn ngữ lập trình C#.

- Tạo một đối tượng kết nối đến CSDL Access bằng

using System.Data.OleDb

Bạn cấu hình một đối tượng kết nối bằng một chuỗi kết nối. Chuỗi kết nối là một tập các cặp giá trị tên được phân cách bằng dấu chấm phẩy. Bạn có thể cung cấp một chuỗi kết nối làm đối số trong phương thức khởi dựng hoặc bằng cách thiết lập thuộc tính ConnectionString của đối tượng kết nối trước khi mở kết nối. Mỗi hiện thực lớp kết nối yêu cầu bạn cung cấp những thông tin khác nhau trong chuỗi kết nối.

Đoạn mã dưới đây trình bày cách sử dụng lớp OleDbConnection để mở một kết nối đến MS. Access.

OleDbConnection strcon = new OleDbConnection();

public void Open_DataAccess()

{

string s = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Application.StartupPath + "SX.mdb";

   strcon.ConnectionString = s;

   strcon.Open();

}

Sử dụng Dataset để load dữ liệu lên form như sau:

public DataSet Load_Data()

{

   DataSet dsHienThi = new DataSet();

   string s = "select mahomh,maloaimh,mamh,tenmh from DL_MatHang";

   Open_DataAccess();

   OleDbDataAdapter daShowData = new OleDbDataAdapter(s, strcon);

   daShowData.Fill(dsHienThi, "DL_MatHang");

   Close_Connect();

   return dsHienThi;

}

Load dữ liệu lên DataGirdView

DataSet ds=new DataSet();

ds = Load_Data();

dataGridView1.DataSource = ds.Tables [0];

Download Project

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Kết nối MS Access với C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 30036 07:43:29, 13/10/2015C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.